หน้าแรกTrade insightข้าว > BERNAS ขึ้นราคาข้าวขาวนำเข้าร้อยละ 36

BERNAS ขึ้นราคาข้าวขาวนำเข้าร้อยละ 36

ที่มา : สำนักงาน New Straits Times

Padiberas Nasional Bhd (Bernas) ได้ขึ้นราคาขายข้าวขาวนำเข้าจาก 2,350 ริงกิต/ตันเป็น 3,200 ริงกิต/ตัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ทั่วประเทศมาเลเซีย Bernas บริษัทผู้นำเข้าข้าวรายเดียว
ของประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาในการนำเข้าข้าวในช่วงที่ผ่านมา โดยการปรับราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีความสำคัญมากจากการพิจารณาจากสถานะปัจจุบันที่ความไม่แน่นอนยังคงสูงขึ้นและชั่งน้ำหนักกับความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสำหรับนักธุรกิจในอุตสาหกรรมทั้งหมด

Bernas ต้องต่อสู้กับความท้าทายในช่วงครึ่งแรกที่ผ่านมา เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อ่อนแอลง ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น และความขัดแย้งต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
มีนัยสำคัญต่อตลาดการค้าข้าวทั่วโลก และประกอบกับผลกระทบของการประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวของประเทศอินเดียเมื่อไม่นานมานี้ด้วย

ในขณะเดียวกัน Bernas รายงานว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในการจัดหาข้าวในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง โดย Bernas ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบจากความผันผวนของตลาดข้าวทั่วโลกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประเทศ อีกทั้ง จะติดตามราคาตลาดต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและจะปรับราคาให้เหมาะสมอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งปัจจุบันราคาข้าวนำเข้า
ของประเทศมาเลเซียยังคงอยู่ในราคาที่ต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bernas ยังรายงานว่ากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และประเทศคู่ค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการรับประกันอุปทานข้าวที่มั่นคงให้กับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและผลประโยชน์
ของประชากรมาเลเซีย ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Bernas ประสบกับความท้าทายและความไม่แน่นอน
ของตลาดโลกมากมายแต่ก็ยังคงปรับตัวและมุ่งมั่นเป็นตัวกลางเพื่อรักษาความยืดหยุ่นของตลาดข้าว
ในประเทศมาเลเซียต่อไป

ความคิดเห็น สคต.

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้นำเข้าข้าว โดยประชากรส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหาร ซึ่งผลผลิตข้าวในประเทศยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคในปัจจุบัน มาเลเซียจึงนำเข้าข้าวขาวจากหลากหลายประเทศในภูมิภาค ทั้งเวียดนาม ไทย และอินเดีย เป็นต้นโดยราคาข้าวขาวส่งออกของไทยยังคงถือว่าอยู่ในราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ สคต. กัวลาลัมเปอร์
และ กรมการค้าต่างประเทศได้มีการมีการเชิญ Bernas พร้อมด้วย บริษัทผู้กระจายสินค้าข้าวรายใหญ่
ในมาเลเซีย อาทิ บริษัท Serbah Wagi Sdn. Bhd.  บริษัท OEL realty Holding Sdn. Bhd. บริษัท YHL Trading sdn. Bhd.  บริษัท Jasmin Food Corporation Sdn. Bhd. และห้างสรรพสินค้าปลีกรายใหญ่ในมาเลเซียอีก 2 บริษัท ได้แก่ NSK Trading Sdn. Bhd. และ Mydin Mohamed Holdings Berhad เข้าร่วมการเจรจาการนำเข้าข้าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการส่งออกข้าวไทยมาตีตลาดข้าวในประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้มีการเร่งพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร รัฐบาลฯ จึงมองหาสินค้าและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในประเทศได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวให้มีผลผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านเครื่องมือการเกษตรและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Farming อาทิ เครื่องตรวจวัดความต้องการธาตุอาหารพืช เครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัติตามค่าวิเคราะห์ดิน ระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ ติดตั้ง Sensor ตรวจสภาพต้นข้าว เป็นต้น สำนักงานฯ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจด้านนวัตกรรมการเกษตรต่างๆ สามารถหาคู่ค้าในประเทศมาเลเซียได้เพื่อขยายตลาดสินค้าไทยต่อไป

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login