หน้าแรกTrade insightอื่นๆ > โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว

โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร. เพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ดร. วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก นายสมลิด ปันทะบัวสี เจ้าเมืองบาเจียงจะเลินสุก และนายพึดสะพา พูมมะสัก ประธานบริษัท AIDC Trading Sole Co., Ltd. (AIDC) ลงพื้นที่บ้านแก้งเกี่ยและบ้านขันลาย เมืองบาเจียงจะเลินสุก แขวงจำปาสัก เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลังใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว บนพื้นที่ ๑๕๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๙๓๘ ไร่) มูลค่าการลงทุนประมาณ ๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ ๔๕๐ ตันต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี ๒๕๖๖ โดยปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ ที่จะเป็นสถานที่สำคัญในการรับซื้อผลผลิตการเกษตร ตลอดจนช่วยสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

โอกาสนี้ รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และเจ้าแขวงจำปาสักขอให้ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และสนับสนุนให้โครงการฯ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่เจ้าเมืองบาเจียงจะเลินสุกระบุว่า การจ่ายค่าชดเชย ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงของเจ้าแขวงจำปาสัก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคำนวณมูลค่าการจ่ายค่าชดเชยที่ดินที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งมีพื้นที่สำรวจจำนวน ๒๕๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑,๕๖๓ ไร่) ครอบคลุมบ้านแก้งเกี่ยและบ้านขันลาย

ทั้งนี้ เดิมบริษัทฯ เสนอให้จ่ายค่าชดเชยที่ดินจำนวน ๑๕ ล้านกีบต่อเฮกตาร์ (ประมาณ ๒๖,๐๘๗ บาท) สำหรับที่ดินที่ไม่มีถนนเข้า – ออก และ ๒๒ ล้านกีบต่อเฮกตาร์ (ประมาณ ๓๘,๒๖๑ บาท) สำหรับที่ดินที่อยู่ติดกับถนน ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ เสนอให้เพิ่มมูลค่าการจ่ายชดเชยเป็น ๑๕๐ ล้านกีบต่อเฮกตาร์ (ประมาณ ๒๖๐,๘๗๐ บาท) และจ่ายค่าชดเชยผลผลิต ๓๐ ล้านกีบต่อเฮกตาร์ (ประมาณ ๕๒,๑๗๔ บาท) รวมมูลค่าการจ่ายค่าชดเชยที่ดินทั้งสิ้น ๑๘๐ ล้านกีบต่อเฮกตาร์ (ประมาณ ๓๑๓,๐๔๔ บาท)

ที่มา เพจข่าวหนังสือพิมพ์จำปาใหม่

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login