หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > แรงงาน Robot ความหวังของผู้ผลิตออสเตรเลียหลังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง

แรงงาน Robot ความหวังของผู้ผลิตออสเตรเลียหลังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ออสเตรเลียประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนักในทุกภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมผลิตได้มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงเนื่องจากโรงงานผลิตในต่างประเทศหยุดชะงักและการขนส่งล่าช้า มีผลให้แรงงานออสเตรเลียกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการว่างงานในประเทศลดลงต่ำสุด (ตั้งแต่ปี 2517) ที่ร้อยละ 3.4 ในเดือนกรกฎาคม 2565

Fair Work Commission ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำร้อยละ 5.75 (70.20 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์) มีผลให้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นจาก 21.38 เหรียญออสเตรเลียเป็น 23.23 เหรียญออสเตรเลียต่อชั่วโมง (552 บาท) หรือประมาณ 882.80 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์ (21,010 บาทต่อสัปดาห์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เพื่อช่วยเหลือชาวออสเตรเลียที่มีรายได้ต่ำในช่วงภาวะเงินเฟ้อ

ผลการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตออสเตรเลียจำนวน 181 แห่งโดย MYOB พบว่า ภาคธุรกิจร้อยละ 39 เป็นกังวลต่อผลกระทบต่อธุรกิจจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือและภาคธุรกิจร้อยละ 33 วางแผนลงทุนในระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ และร้อยละ 44 วางแผนลงทุนในเทคโนโลยีในภาคการผลิตที่ดีขึ้น

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตออสเตรเลียเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันหลังประสบปัญหาแรงงานขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติในระดับปฏิบัติการเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรมการผลิตออสเตรเลียจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาแรงงานแล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยต้นทุนต่ำในภาคการผลิตอีกด้วย

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลงต่ำกว่าระดับผลผลิตในปี 2562 ถึงร้อยละ 4.5 การปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานจะมีผลให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีอัตโนมัติ รวมถึงการปรับใช้ Artificial Intelligence (AI) เพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม เช่นซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ Woolworths และ Coles ได้มีการลงทุนด้าน Smart warehouse และระบบจัดส่งสินค้า โดยเฉพาะ Coles ที่ลงทุนใน Automated Distribution centre แทน Traditional warehouse โดยใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติแทนแรงงานคนซึ่งจะลดต้นทุนด้านแรงงานทำให้ Coles สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาต่ำลง

ปัจจัยด้านอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตแรงงานลดลงและการปรับใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิต ตลอดจนการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อต้นทุนของภาคธุรกิจซึ่งจะมีผลให้ความต้องการแรงงานในตลาดลดลงและเป็นสาเหตุให้อัตราการว่างงานในตลาดเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่า อัตราการว่างงานของชาวออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2567

………………………………………………………………….

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

Australian Financial Review

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login