หน้าแรกTrade insight > แนวโน้มแรงงานเอเชียเข้าแทนที่ยูเครนในตลาดโปแลนด์

แนวโน้มแรงงานเอเชียเข้าแทนที่ยูเครนในตลาดโปแลนด์

Polish Press Agency ได้เปิดเผยว่า แรงงานจากเอเชียกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานยูเครนในโปแลนด์ โดยจากข้อมูลของสำนักงานแรงงานของโปแลนด์ พบว่า จำนวนแรงงานยูเครนในโปแลนด์ ณ เดือนกรกฎาคม 2566 มีสัดส่วนลดลงอยู่ที่ร้อยละ 68.2 จากจำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนในโปแลนด์ ขณะที่แรงงานที่มีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นแรงงานจากเอเชียและแอฟริกา อาทิ เช่น จอร์เจีย อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา ตูนิเซีย และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ

แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ในโปแลนด์เข้ามาทำงานในภาคการจัดการและบริการธุรกิจ (ร้อยละ 22) รองมาได้แก่ ภาคธุรกิจ HORECA (ร้อยละ 14) ภาคการขนส่ง (ร้อยละ 13) ภาคการก่อสร้าง (ร้อยละ 9) และภาคการสื่อสารและสารสนเทศ (ร้อยละ 7) ตามลำดับ ขณะที่แรงงานจากเอเชีย อาทิ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยวและร้านอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. จำนวนแรงงานต่างชาติที่จดทะเบียนในโปแลนด์มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดย ณ เดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนแรงงานต่างชาติในโปแลนด์มากกว่า 1 ล้านคน จาก 150 ประเทศ โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานจากยูเครน รองมาได้แก่แรงงานจากเบลารุส จอร์เจีย อินเดีย และมอลโดวา ตามลำดับ

2. แรงงานจากยูเครนในโปแลนด์เริ่มมีแนวโน้มลดจำนวนลงโดยข้อมูลจาก Statistics Poland ระบุว่า ณ เดือนกรกฎาคม 2566 มีจำนวนแรงงานยูเครนในโปแลนด์อยู่ประมาณ 978,000 คน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2565 ประมาณร้อยละ 7 โดยสาเหตุหลักเกิดจากแรงงานส่วนใหญ่เดินทางกลับไปยังยูเครน ขณะที่แรงงานบางส่วนมีการเดินทางออกจากโปแลนด์เพื่อไปทำงานในสหภาพยุโรป เช่น เยอรมนี และสเปน และบางส่วนเดินทางไปยังแคนนาดาและอเมริกา ซึ่งได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า ทั้งนี้ ก่อนหน้าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเคยมีจำนวนแรงงานยูเครนในโปแลนด์มากกว่า 1.2 ล้านคน

3. สำหรับแรงงานเอเชียที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้แก่แรงงานจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัว ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยนายจ้างได้ให้เหตุผลว่า แรงงานจากเอเชียมีความสุภาพและมีความใส่ใจในการบริการรวมถึงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวของโปแลนด์มีการจ้างแรงงานต่างชาติอยู่ประมาณร้อยละ 60

Polish Press Agency
Statistics Poland

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login