หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เศรษฐกิจรวันดาเติบโตขึ้นร้อยละ ๙.๒ ในไตรมาสแรก ผลพวงจากภาคบริการ MICE เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

เศรษฐกิจรวันดาเติบโตขึ้นร้อยละ ๙.๒ ในไตรมาสแรก ผลพวงจากภาคบริการ MICE เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

จากข้อมูลทางสถิติของรัฐบาลรวันดา พบว่า เศรษฐกิจของประเทศรวันดาขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง +9.2% ในช่วง      ไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค. 2566) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๖๕ อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในภาคบริการ

การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในภาคการให้บริการที่กล่าวนั้น คือ อุตสาหกรรมด้านการจัดงานอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมขององค์กรและการประชุมทางธุรกิจ ทั้งในระดับองค์กรภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ เป็นการจัดงานที่มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมและงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “MICE: Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions”  (ภาพ: ศูนย์การประชุมแห่งชาติคิกาลี ที่จุผู้เข้าร่วมงานได้ถึง ๒,๖๐๐ คน เพื่อโอกาสในการเป็นศูนย์กลางในการจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติในแอฟริกาตะวันออก) และรายได้จากภาคการให้บริการนี้มีสัดส่วนร้อยละ 44 ของรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) จากการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวันดา

ประเทศรวันดาได้มีแผนที่จะจัดงานระดับโลก คือ Women Deliver 2023 Conference” ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานอยางน้อย 6,000 คน และผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์มากกว่า 200,000 คน และรวันดาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกในเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้

ตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคบริการรายเดือน (CIEA: Composite Index of Economic Activities) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ทิศทางของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในเดือนต่อๆ ไป เพิ่มขึ้นร้อยละ +14.4 ในไตรมาสแรกเมื่อเทียบเป็นรายปีอันเนื่องมาจากการฟื้นตัวอย่าวแข็งแกร่งต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการฟื้นตัวทางการค้า (+ 10.7 เปอร์เซ็นต์) และการให้บริการโทรคมนาคม การค้า (+ 24.9 เปอร์เซ็นต์) การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและร้านอาหาร รวมถึงการขนส่ง มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 54.6 และ ร้อยละ 8.9 ตามลำดับ

ถึงแม้ว่าตัวเลขทางสถิติล่าสุด จะสะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในเชิงบวก แต่ก็ยังคงมีผลกระทบต่อเนื่องที่อาจทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า แนวโน้มทางเศรษฐกิจของโลกยังมีความไม่แน่นอน โดยส่วนใหญ่เกิดจากความเสี่ยงของการแข่งขันด้าน    ภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเพิ่มมากขึ้น ของมหาอำนาจของโลกได้แก่ จีนและสหรัฐฯ ความผันผวนของราคาพลังงานและปุ๋ยในตลาดโลก การเติบโตของประเทศคู่ค้าที่ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเงินลงทุนที่มีจำกัด ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานการณ์ทางการค้าของประเทศในแอฟริกาที่พบเช่นเดียวกัน ไม่ว่า เคนยา แทนซาเนีย ยูกานดา เป็นต้น

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมครั้งล่าสุด จะทำให้รวันดาต้องมีรายจ่ายด้านงบประมาณเพิ่มขึ้น และจากการคาดการณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง รวันดา คาดว่า แนวโน้มทางเศรษฐกิจอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งหรือการลดลงของสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่อาจส่งผลต่อราคาสินค้าส่งออกของประเทศได้ โดยรวันดามีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ กาแฟ และมันสำปะหลัง ที่ส่งไปในประเทศยุโรป ยูกานดา DRC เป็นต้น

ความเห็นของ สคต.

รวันดาถือเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา และพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสร้างประเทศใหม่หลังจากสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่แล้ว โดยรวันดามียุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมธุรกิจด้านการประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติในประเทศให้เป็นศูนย์กลางในธุรกิจที่เรียกว่า MICE หรือ Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions ของแอฟริกาตะวันออก โดยมีการขยายการบริการด้านการบินผ่าน Rwanda Air และการก่อสร้างโรงแรมที่พักให้เพียงพอในการรับรองนักธรุกิจ และคนที่มาร่วมการประชุมต่างๆ ดังเห็นได้จากข่าวที่ รวันดาได้รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมนานาขาติที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างประสบผลสำเร็จข้างต้น

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจุดแข็งในภาคบริการ สคต. เห็นว่า ไทยควรให้ความสำคัญที่จะเข้ามาช่วยรวันดาในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ในหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การบริหารโรงแรม บริหารศูนย์การประชุม การลงทุนด้านสปาและร้านอาหาร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีร้านอาหารไทยหรือสปาไทยในรวันดา จึงถือเป็นโอกาสที่ไทยจะเข้ามาลงทุนในด้านนี้ในอนาคต

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมด้านการค้าและการลงทุนต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออกเช่นในกรณีของรวันดาดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke

The EastAfrican

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login