หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรม > เศรษฐกิจยูเครนขยายตัวท่ามกลางภาวะสงคราม

เศรษฐกิจยูเครนขยายตัวท่ามกลางภาวะสงคราม

Ministry of Economy ของยูเครนได้รายงานว่า เศรษฐกิจของยูเครนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565 ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจของยูเครนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะสงคราม ได้แก่ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลยูเครนที่ต้องการเร่งฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนภาคบริการธุรกิจในสาขา IT และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการในภาคเศรษฐกิจดังกล่าวของยูเครนได้กลับมาดำเนินธุรกิจแล้วกว่าร้อยละ 80

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. ผู้ประกอบการและนักลงทุนในประเทศยูเครนได้มีการปรับตัวเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในช่วงภาวะสงครามมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยูเครนภายใต้นโยบายการฟื้นฟูประเทศ ทั้งการเร่งก่อสร้างและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เสียหายจากสงคราม การเปิดเวทีเจรจาระดับทวิภาคีเพื่อจับคู่ธุรกิจร่วมกับประเทศพันธมิตร รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงิน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการยูเครนสามารถมีเงินทุนในการขยายตลาดและติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศได้มากขึ้น
2. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตถือเป็นสาขาเศรษฐกิจสำคัญที่มีส่วนกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูเครนในภาวะสงคราม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีการขยายตัวมากที่สุดกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้มีปัจจัยหลักมาจากการที่วัตถุดิบในการผลิตเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงช่องทางในการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

 

ที่มา : Ukraine Invest

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เศรษฐกิจยูเครนขยายตัวท่ามกลางภาวะสงคราม

Login