หน้าแรกTrade insight > เศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา

เศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา

รายงานเศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา ของสเปน จัดทำโดยสถาบัน CaixaBank Research  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566  ได้กล่าวถึง ปัจจุบัน ประชากรของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา มีอยู่ราว 2.08 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 42.27 พันล้านยูโร  คิดเป็นสัดส่วน 3.5% ของ GDP ของสเปนทั้งประเทศ และอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ  แคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา มี GDP/หัว (20,655 ยูโร) ต่ำสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 19%  อีกทั้ง GDP/หัว ของเมืองต่างๆ ในแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา ยังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เมืองโธเลโด ซึ่งมี  GDP/หัว ต่ำกว่าเมืองซูเอนกาถึง 16.3%

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา หลักๆ คือ ภาคเกษตรกรรม คิดเป็นสัดส่วน 9.4% ของ GDP ของแคว้นฯ ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแคว้นอื่นๆในสเปน และยังเป็นผู้นำในการผลิตไวน์ที่มีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของผลผลิตไวน์รวมของประเทศ  ภาคการค้า ขนส่ง โรงแรม ภัตตาคารและสันทนาการ คิดเป็นสัดส่วน 22.3% ของ GDP ของแคว้นฯ และ 26.2% ของ GDP ของประเทศ ส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วน 15.1% ของ GDP ของแคว้นฯ และ 12.8% ของ GDP ของประเทศ

ขณะที่ สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกจากแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา อยู่ราว 21.4% ของ GDP ของแคว้นฯ แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 2.6% (10,273 พันล้านยูโร ในปี 2565) ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ  และราว 1 ใน 3 เป็นสินค้าเกษตรอาหารของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา โดยเฉพาะเครื่องดื่ม (9.3%) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไวน์  รองลงมา ได้แก่ เคมีภัณฑ์  (14.23%) ผลิตภัณฑ์ยา และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  (6.6%) โดยเกือบ 20% ของมูลค่าการส่งออกเครื่องดื่มของสเปนมาจากแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา

ในปี 2565  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา อยู่ที่ 5% ซึ่งถือว่าขยายตัวมากที่สุดเมื่อเทียบกับแคว้นอื่นๆ ของสเปนในแง่การฟื้นตัวภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่ 5.5%)  สาเหตุเนื่องจากความแข็งแกร่งในภาคพลังงาน การก่อสร้าง และการส่งออก (โดยเฉพาะการขยายตัวของการส่งออกสิ่งทอ รองเท้า อุปกรณ์ขนส่ง และเครื่องใช้ไฟฟ้า) ที่ชดเชยความล่าช้าจากเงินกองทุน NGEU และผลกระทบจากภัยแล้งในภาคเกษตรกรรม  CaixaBank Research  คาดว่า ในปี 2566  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแคว้นฯ จะอยู่ราว 1.7% ชะลอตัวกว่าของประเทศ (2%)  โดยเงินเฟ้อและความเข้มงวดจากการใช้มาตรการทางการเงินยังส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในแคว้นฯ

ความเห็นของ สคต.

แม้ปัจจุบัน ภาคครัวเรือนของสเปนของแคว้นฯและประเทศสเปนโดยรวมจะยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยแต่การผ่อนคลายของภาวะเงินเฟ้อ การลดลงของราคาพลังงาน รวมทั้งการดำเนินมาตรการลด VAT ของภาครัฐที่ออกมาล่าสุดก็ช่วยผ่อนคลายความกังวลการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับการที่สภาพภูมิอากาศที่ร้อนและภัยแล้งในสเปนขณะนี้ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของตลาดการผลิตรถยนต์ในสเปนน่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าบางประเภทจากไทยไปยังแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้า ขนส่ง ที่พักอาศัยและสันทนาการ  เช่น เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ยางรถยนต์  ถุงมือยาง  เป็นต้น

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา อยู่ที่ 82.29 ล้านยูโร โดยไทยส่งออกสินค้าไปยังแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา เป็นมูลค่า 69.56 ล้านยูโร ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน (63.94 ล้านยูโร)  และในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566  ไทยส่งออกสินค้าไปยังแคว้นฯ ดังกล่าวเป็นมูลค่า 26.95 ล้านยูโร โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังแคว้นฯ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน  โทรทัศน์ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า  ยางรถยนต์  ถุงมือยาง  เป็นต้น ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา มูลค่า 12.73 ล้านยูโรในปี 2565 ขยายตัวลดลง -21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (16.24 ล้านยูโร) และในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566  ไทยนำเข้าสินค้าจากแคว้นฯ ดังกล่าวเป็นมูลค่า 3.81 ล้านยูโร  โดยสินค้าที่ไทยนำเข้าจากแคว้นฯ ได้แก่ น้ำมันมะกอก เอทิลแอลกอฮอลล์ สิ่งทอสำหรับเด็กและสตรี เป็นต้น

——————————

CaixaBank Research

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  17-23 กรกฎาคม 2566

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login