หน้าแรกTrade insight > เวียนนาเร่งขยายโครงข่ายท่อส่งความร้อนทางไกล พึ่งพลังงานสะอาดสู่เป้า carbon neutral

เวียนนาเร่งขยายโครงข่ายท่อส่งความร้อนทางไกล พึ่งพลังงานสะอาดสู่เป้า carbon neutral

บริษัท Wien Energie ผู้ให้บริการพลังงานแก่ครัวเรือนและสถานประกอบการในกรุงเวียนนาประกาศจะปรับลดราคาพลังงานลง ซึ่งจะนำเสนอแพคเกจราคาแบบใหม่สำหรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนของสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการความร้อนผ่านท่อส่งทางไกล ซึ่งได้รับผลกระทบสูงสุดจากการปรับขึ้นของราคาขึ้นถึงสองเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมา อีกด้านหนึ่งราคาพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงเป็นโอกาสที่จะสามารถปรับลดราคาพลังงานในประเทศลงเช่นกัน พร้อมกันนี้ ได้ประกาศแผนการขยายโครงขยายท่อส่งความร้อนทางไกลภายในกรุงเวียนนาซึ่งปัจจุบันมีความยาวรวมกว่า 1,300 กิโลเมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการกว้างขึ้นอีกด้วย ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการศึกษาโครงสร้างอาคารและความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการติดตั้งระบบดังกล่าวสำหรับทุกอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งครอบคลุมเขตการปกครอง 4 เขต และไม่จำกัดเฉพาะอาคารใดอาคารหนึ่งหรืออาคารรุ่นใหม่ๆ ที่มักมีการเตรียมความพร้อมสำหรับติดตั้งระบบนี้อยู่แล้ว ทั้งนี้ เป็นยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสามารถให้บริการความร้อนผ่านท่อส่งทางไกลได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 ครัวเรือนภายในปี 2040 (พ.ศ. 2583) จากปัจจุบันที่มีผู้ใช้บริการประเภทครัวเรือนราว 440,000 ราย และลูกค้ารายใหญ่ราว 7,800 ราย นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ ด้วย อาทิ การใช้พลังงานความร้อนจากใต้ดิน ซึ่งปัจจุบัน บริษัท Wien Energie เป็นเจ้าของ เครื่อง Heat pump ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งตั้งอยู่ในย่าน Simmering ของกรุงเวียนนา

Geothermal power plant

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

                    ประเทศออสเตรียให้ความสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมต่อปัญหาโลกร้อนและมีเป้าหมายไปสู่การเป็น carbon neutral ซึ่งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันเกิดความตระหนักและยึดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ประกอบการสินค้าและบริการจึงจำเป็นต้องก้าวทันหรือจะให้ดีต้องก้าวนำเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

เยี่ยมชมเพจเฟซบุคของเราได้ ที่นี่

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login