หน้าแรกTrade insightข้าว > เวียดนามส่งเสริมการส่งออกข้าวไปยังจีน

เวียดนามส่งเสริมการส่งออกข้าวไปยังจีน

คณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade: MoIT) นำโดย นาย Tran Quoc Toan รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และตัวแทนของผู้ส่งออกข้าวเวียดนาม 19 ราย ได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อส่งเสริมข้าวเวียดนามในตลาดจีน ในการเยือนครั้งนี้ คณะผู้แทนเวียดนามได้ทำงานร่วมกับตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ของจีน สมาคมการเลี้ยงสัตว์ของจีน และกลุ่มบริษัท Xinfadi นอกจากนี้มีการเยี่ยมชมสำนักงานการค้าของเวียดนามในประเทศจีน

ตามข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม นอกจากนี้โครงสร้างการส่งข้าวจากเวียดนามไปยังจีนมีการเติบโตที่ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในห้าของการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีน

ในปี 2565 การส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังจีนมีจำนวน 834,200 ตัน คิดเป็น มูลค่า 423.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 จีนได้นำเข้าข้าวของเวียดนามปริมาณ 869,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เวียดนามสามารถจัดส่งข้าวหลากหลายพันธุ์ให้กับประเทศจีน ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามถือว่าจีนเป็นตลาดนำเข้าที่สำคัญ โดยจีนอยู่ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มผู้นำเข้าข้าวของเวียดนาม ดังนั้นจึงพยายามปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ความต้องการ และรสนิยมของผู้บริโภคชาวจีนมากขึ้น

เพื่อความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศโดยรวมและการค้าข้าวเวียดนาม-จีนโดยเฉพาะบริเวณตลาดจีนตอนเหนือ คณะผู้แทนของเวียดนามได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคม ผู้ประกอบการการเกษตรและอาหารของจีน โดยเฉพาะผู้ประกอบการข้าวของจีน โดยทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อพัฒนาการส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังจีน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้วางแผนที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการส่งออกข้าวระหว่างเวียดนามและจีน โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวของเวียดนามให้เข้าถึงตลาดค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซของจีนมากยิ่งขึ้น

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับที่ 2 ของเวียดนามรองจากฟิลิปปินส์ โดยเวียดนามส่งออกข้าวประเภทต่างๆไปยังจีนได้แก่ ข้าวเหนียว (ร้อยละ 48.2) ข้าวหอม (ร้อยละ 37.8) ข้าวขาว (13.8)  และข้าวกล้อง (0.2) ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 จีนนำเข้าข้าวเกือบ 883,967 ตัน จากเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ในขณะที่จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย ในปี 2565 ไทยส่งออกข้าวไปจีนมีปริมาณ 751,766 ตัน คิดเป็น มูลค่า 385.99 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกข้าวของไทยไปยังจีนมีปริมาณ 255,987 ตัน ลดลงร้อยละ 43.9 จากช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว (คิดเป็นร้อยละ 43.17) รองลงมาเป็นข้าวเหนียว (ร้อยละ 30.90) ข้าวหอมมะลิไทย (ร้อยละ 21.55) ข้าวหอมไทย (ร้อยละ 3.58) และข้าวกล้อง (ร้อยละ 0.80) การที่เวียดนามส่งเสริมการส่งออกข้าวไปยังจีนจะทำให้ตลาดข้าวในจีนแข่งขันมากขึ้น ซื่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยไปจีนด้วยเนื่องจากเวียดนามมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งที่มีชายแดนติดกับจีน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login