หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > เมืองหวยฮั่วเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 374.5%

เมืองหวยฮั่วเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 374.5%

เมืองหวยฮั่วเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 374.5%

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากรเมืองหวยฮั่วประกาศตัวเลข ไตรมาสแรก มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเมืองหวยฮั่วเติบโต 374.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เติบโตอยู่เป็นอันดับแรกจากทั้งหมด 14 เมืองของมณฑลหูหนาน โดยคู่ค้า 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเซียน, แอฟริกา, สหภาพยุโรป สินค้าที่นำเข้าสำคัญคือ มันสําปะหลัง, ธัญพืช, ผลไม้

เมืองหวยฮั่ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานและมีอาณาเขตติดกับมณฑลกุ้ยโจวและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นเมืองสำคัญในการเชื่อมต่อช่องทางภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองข้อต่อที่สำคัญไปสู่ยุโรปผ่านทางเหนือ และไปสู่อาเซียนผ่านทางใต้ของกรอบ “One Belt One Road” รวมถึงเป็นเมืองภาคกลางของจีนที่ใกล้กับอาเซียนที่มากที่สุด

เมื่อปี 2562 รัฐบาลจีนกลางประกาศแผนการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก ระบุให้เมืองหวยฮั่วเป็นเมืองข้อต่อสำคัญในช่องทาง “เมืองฉงชิ่ง – เมืองหลิ่วโจว – อ่าวเป่ยปู้” และเป็นเมืองข้อต่อแห่งเดียวในเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตกจากมณฑลหูหนาน โดยมีท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว (Huaihua Land Port)  เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ

ประวัติการพัฒนาการขนส่งเชื่อมต่ออาเซียนของเมืองหวยฮั่วสามารถสรุปได้ ดังนี้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมทางรางและทางทะเล “หวยฮั่ว – ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้”เที่ยวปฐมฤกษ์ ทำให้เมืองหวยฮั่วกลายเป็นเมืองแห่งแรกในการเคลื่อนขบวนรถไฟเชื่อมทางรางและทางทะเลของทั้งมณฑลหูหนาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เริ่มก่อสร้างท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วอย่างเป็นทางการ ใช้เวลาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3 เดือน ผลักดันให้เมืองหวยฮั่วเชื่อมโยงท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ท่าเรือกวางโจว และด่านโม่ฮาน โดยผ่านช่องทางขนส่งหลายรูปแบบ เช่น ราง+ทะเล ราง+ราง ราง+ถนน ไปสู่ประเทศต่างๆ ของอาเซียน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ลาวเที่ยวแรกของภาคกลางเคลื่อนตัวออกจากเมืองหวยฮั่ว

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติจีน-ลาว “เวียงจันทน์-หวยฮั่ว”วิ่งเข้าถึงท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว เมืองหวยฮั่วกลายเป็นเมืองแห่งแรกทางตอนกลางของจีนที่มีการวิ่งขบวนรถไฟจีน-ลาวทั้งขาไปและขากลับ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 การวิ่งขบวนรถไฟจีน-เวียดนาม (เมืองหวยฮั่ว – นครฮานอย) เที่ยวแรกของศูนย์กระจายสินค้าอาเซียนของมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างช่องทางใหม่ให้กับเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติระบบความเย็นจีน-เวียดนามวิ่งเข้าเมืองหวยฮั่ว แสดงให้เห็นว่าเมืองหวยฮั่วเป็นเมืองแห่งแรกของภูมิภาคกลางจีนที่บรรลุการวิ่งขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติระบบความเย็น

ปัจจุบัน เมืองหวยฮั่วได้พัฒนาช่องทางโลจิสติกส์ไปเชื่อมต่อประเทศอาเซียนภายใต้เส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกและทางทะเลแห่งภาคตะวันตกจำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่

– เส้นทาง “ราง+ทะเล” จากเมืองหวยฮั่วไปออกทะเลที่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ของเขตฯ กว่างซีจ้วง หรือมณฑลกวางตุ้ง เช่น ท่าเรือจ้านเจียงและท่าเรือหนานซา

– เส้นทางรถไฟจีน-ลาว จากเมืองหวยฮั่วผ่านด่านรถไฟโม่ฮานของมณฑลยูนนาน และมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ของ ลาว

– เส้นทางรถไฟจีน-เวียดนาม จากเมืองหวยฮั่วผ่านด่านรถไฟผิงเสียงของเขตฯ กว่างซีจ้วง และมุ่งสู่นครฮานอยของประเทศเวียดนาม

จากต้นปี 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติของเมืองหวยฮั่วมีจำนวน 160 ขบวน สูงกว่าจำนวนรอบการขนส่งของปีที่แล้วทั้งปี เมืองหวยฮั่วกลายเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าอาเซียนระหว่างภูมิภาคจีนกลาง โดยเน้นมณฑลหูหนาน มณฑลหูเป่ย และมณฑลเจียงซี เป็นหลัก

คาดการณ์ว่า ถึงปี 2569 ปริมาณการขนถ่ายสินค้าของท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วจะสูงถึง 10 ล้านตัน ขบวนรถไฟที่ดำเนินการขนส่งมากกว่า 500 ขบวน

นอกจากนี้ เมืองหวยฮั่วก่อสร้างศูนย์ซื้อขายมันสำปะหลังและฐานอุตสาหกรรมมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดของจีน เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศลาว และไทย ประกอบด้วยการแปรรูป การเก็บโกดัง การจำหน่ายเป็นต้น รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ รอบท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว เช่น ผลไม้ ยางพารา ข้าวหัก และเครื่องเทศ เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่กลุ่มหว่งโซ่อุตสาหกรรม “ทรัพยากรจากอาเซียน – ผลิต/แปรรูปในเมืองหวยฮั่ว – ส่งออกตลาด RCEP”

ความเห็นสคต. เมืองหวยฮั่วเป็นจุดเชื่อมต่อทางโลจิสติกส์สำหรับภูมิภาคตอนในของจีนกับประเทศอาเซียน เช่น มณฑลหูหนาน หูเป่ย และเจียงซี โดยมีช่องทางขนส่งสินค้าจากอาเซียนไปภูมิภาคดังกล่าวเป็น 3 ช่องทาง ที่กล่าวข้างต้น ระยะทางการขนส่งผ่านเส้นทาง “ราง+ทะเล” จากเมืองหวยฮั่วไปสู่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 800 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลา 1 วัน ระยะทางการขนส่งผ่าน เส้นทางรถไฟจีน-ลาว จากเมืองหวยฮั่วไปสู่ด่านโม่ฮานประมาณ 2,098 กิโลเมตร ใช้เวลา 6 วัน ระยะทางการขนส่งผ่าน เส้นทางรถไฟจีน-เวียดนาม จากเมืองหวยฮั่วไปนครฮานอยประมาณ 1,200 กิโลเมตร ใชเวลา 4 วัน ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ขนส่งสินค้าไทยไปสู่ภาคกลางจีนตอนใน สามาระพิจารณา 3 ช่องทางดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเดิมสามารถติดต่อสคต.หนานหนิงทาง Email: thaitcnanning@ditp.go.th

https://new.qq.com/rain/a/20230521A05CB000

https://mp.weixin.qq.com/s/rjs2A2qMVXjIk9mv5ORTfA

http://manzhouli.customs.gov.cn/changsha_customs/508916/508921/4948643/index.html

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

Login