หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าของเล่นเด็กในประเทศจีน

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าของเล่นเด็กในประเทศจีน

ของเล่นเด็กหมายถึงผลิตภัณฑ์ของเล่นที่สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กในการทำกิจกรรมต่างๆและความอยากรู้อยากเห็น และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของร่างกาย ศีลธรรม สติปัญญา และความสวยงาม จากข้อมูลของ iiMedia Research ในปี 2566 พ่อแม่ชาวจีนคาดหวังว่าลูก ๆ ของพวกเขาจะเรียนรู้และเติบโตในขณะที่เล่นของเล่น โดยผู้บริโภคร้อยละ 77.1 จะเลือกของเล่นที่ช่วยสร้างจินตนาการ ผู้บริโภคร้อยละ 50.2 จะเลือกของเล่นที่เสริมสร้างประสบการณ์ ผู้บริโภคร้อยละ 50.2 ของผู้บริโภคจะเลือกของเล่นที่ช่วยเพิ่มทักษะในการตอบสนองตามธรรมชาติ ผู้บริโภคร้อยละ 45.6 จะเลือกของเล่นที่ช่วยพัฒนานิสัยที่ดี และผู้บริโภคร้อยละ 41.0 เลือกของเล่นที่ช่วยฝึกสมาธิ

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการผสมผสานการเรียนรู้เข้ากับความสนุกสนาน ข้อกำหนดประการแรกสำหรับของเล่นเด็กคือต้องสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้อย่างเต็มที่ ในแง่ของการออกแบบ ของเล่นเด็กควรมีสีสันที่สดใส เสียงไพเราะ ใช้งานง่าย และน่าสนุก เด็กอยู่ในช่วงที่มีพัฒนาการที่รวดเร็วและไม่คงที่ และด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้พวกเขามีลักษณะทางจิตวิทยาโดยทั่วไปคือชอบสิ่งใหม่ ๆ และเบื่อง่าย นอกจากนี้ เด็กในช่วงอายุที่แตกต่างกันมีความต้องการการเสริมสร้างพัฒนาการและความสนใจที่แตกต่างกัน ในตลาดของเล่น ของเล่นเด็กมักจะมีการแบ่งประเภทที่ละเอียดเช่น อายุ 0-3 ปี, 3-7 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป

พ่อแม่ชาวจีนซื้อของเล่นให้ลูกบ่อย ความถี่ของผู้ปกครองในการซื้อของเล่นเด็กค่อนข้างสูง โดยในปี 2566 มีร้อยละ 53.8 ของผู้บริโภคซื้อของเล่นบ่อย ร้อยละ 36.5 ของผู้บริโภคซื้อเป็นครั้งคราว และร้อยละ 9.2 ของผู้บริโภคกล่าวว่าเด็กมักซื้อของเล่นเมื่ออยากได้ และผู้บริโภคร้อยละ 0.5 บอกว่าไม่ค่อยซื้อ

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

ในด้านจุดด้อยของของเล่นเด็กในท้องตลาดจีนนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุด้านความปลอดภัยที่เกิดจากของเล่นเด็กเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก ปัญหาต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนหลุด หรือการใส่สารต้องห้ามผิดกฎหมายในของเล่นเด็ก ทำให้ของเล่นเด็กซ่อนอันตรายด้านความปลอดภัยไว้มากมาย พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเด็กยังไม่สมบูรณ์และระดับภูมิคุ้มกันและการรับรู้ในการป้องกันความปลอดภัยยังค่อนข้างต่ำ ขณะเดียวกัน ของเล่นเด็กเป็นสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กในชีวิตประจำวันสูง ของเล่นเด็กที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยได้ง่ายย่อมส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็ก

นอกจากปัญหาด้านความปลอดภัยแล้ว ของเล่นเด็กในตลาดปัจจุบันยังมีปัญหาต่างๆ เช่น ของเล่นในท้องตลาดไม่แตกต่างกัน งานฝีมือต่ำ ให้ความสนุกสนานไม่เพียงพอ และราคาที่ไม่สมเหตุสมผล ในปี 2566 ท่ามกลางข้อบกพร่องที่พ่อแม่ชาวจีนนึกถึงของเล่นเด็กในตลาดจีนนั้น ผู้บริโภคร้อยละ 63.4 เห็นว่าของเล่นมีความคล้ายคลึงกัน และเป็นเรื่องยากที่จะมีผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ ผู้บริโภคร้อยละ 53.5 คิดว่ารูปทรงของเล่นไม่ประณีตเรียบร้อย ซึ่งไม่สามารถให้เด็กแยกแยะรูปร่างภายนอกได้ ผู้บริโภคร้อยละ 47.8 ให้ความเห็นว่าของเล่นตามท้องตลาดไม่สามารถสร้างความสนุกให้กับเด็กได้ และเด็ก ๆ จะหมดความสนใจในเวลาไม่นาน ผู้บริโภคร้อยละ 45.5 คิดว่าความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคร้อยละ 31.8 คิดว่าราคาที่ไม่สมเหตุสมผล

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตแลสมาร์ทโฟนมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดของเล่นเด็กแบบดั้งเดิม จากการสำรวจในปี 2566 ร้อยละ 85.5 ของพ่อแม่ชาวจีนพบว่าเด็ก ๆ รอบตัวพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นของเล่นประจำวัน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรสังเกตว่าพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเด็กยังไม่เติบโตเต็มที่ หากพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นของเล่นประจำวันมากเกินไป อาจทำให้สายตาสั้นลงและขาดการออกกำลังกายทุกวัน นอกจากนี้ยังไม่เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการของเด็ก

ท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนและการเพิ่มขึ้นของการบริโภคโดยรวม ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อของเล่นเด็กในอนาคต ของเล่นเด็กจะพัฒนาไปสู่การสร้างแบรนด์ สินค้าระดับ High-end และมีความหลากหลาย

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ตลาดของเล่นจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ และมีฐานลูกค้าเด็ก ๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าค่อนข้างกว้าง แต่ของเล่นที่ขายตามท้องตลาดของจีนยังคงมีปัญหาและยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองชาวจีนที่เป็นคนซื้อสินค้าให้ลูกหลานของตนเอง ทั้งประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก และข้อเสียด้านความปลอดภัย จากปัญหาของสินค้าของเล่นในตลาดจีนข้างต้น ผู้บริโภคยังต้องการของเล่นที่ช่วยเติมเต็มความต้องการได้ หากสินค้าที่นำเข้าจากไทยมีความปลอดภัยและความแตกต่างจากสินค้าที่ขายตามท้องตลาดของจีน มีการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก หรือสามารถแข่งขันด้านราคาได้ ก็จะยังมีโอกาสในการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างฐานลูกค้าได้

ที่มา :

https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login