หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เขตเศรษฐกิจพิเศษโปแลนด์ติด Top 10 Global Free Zones 2023

เขตเศรษฐกิจพิเศษโปแลนด์ติด Top 10 Global Free Zones 2023

Katowice Special Economic Zone (KSSE) และ Lodz Special Economic Zone (LSSE) สองเขตเศรษฐกิจพิเศษของโปแลนด์ได้รับการจัดอันดับจาก fDi Intelligence บริษัทในเครือ Financial Times ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าลงทุนอันดับที่ 4 และอันดับที่ 10 ของโลก โดยอันดับที่ 1 ของ Global Free Zones 2023 ได้แก่ DMCC จาก UAE อันดับที่ 2 ได้แก่ Guangxi Pilot Free Trade Zone จากประเทศจีน และอันดับที่ 3 ได้แก่ Jebel Ali Free Zone จาก UAE

เขตเศรษฐกิจพิเศษ KSSE ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของโปแลนด์ มีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องแก้ว โลหะ และการก่อสร้าง ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนใน KSSE ประมาณ 600 ราย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 9.7 พันล้านยูโร และมีการจ้างงานประมาณ 100,000 งาน นอกจากนี้ KSSE ยังเป็นอันดับที่ 1 ของสหภาพยุโรปในกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษประเภท Large Investors และ SME Support ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2558 จากการจัดอันดับของ fDi Intelligence อีกด้วย ขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ LSSE ตั้งอยู่ทางภาคกลางของโปแลนด์ มีศักยภาพในด้านเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง พลาสติกและเครื่องใช้ภายในบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

ภายใต้กฎหมายเขตการลงทุนปี 2561 (Polish Investment Zone Act 2018) โปแลนด์ได้กำหนดให้พื้นที่ทั้งประเทศเป็นเขตการลงทุน Investment Zone (IZ) ควบคู่ไปกับการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone (SEZ) โดยแบ่งออกตามเขตภูมิภาคและเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีเขตเศรษฐกิจพิเศษในโปแลนด์จำนวน 14 เขต มีระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการตั้งแต่ 10 ถึง 15 ปี โดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามขนาดและรูปแบบธุรกิจ อาทิ เช่น การลดหย่อนภาษี CIT และ PIT ร้อยละ 10-70 และการสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น

ที่มา :

TVPWORLD
fDi Intelligence

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login