หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > อุตสาหกรรมการขนส่งห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) ในจีน

อุตสาหกรรมการขนส่งห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) ในจีน

การขนส่งห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) คือ ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอาหารทะเล เป็นต้น โดยมีการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ในการประมวลผลการกระจายสินค้าให้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสินค้านั้นๆ ก่อนกระจายถึงมือผู้บริโภค

ในปี 2565 การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป มีการใช้จ่ายในด้านการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นสูงถึง 6,600 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงกลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการขนส่งห่วงโซ่ความเย็น ด้วยการเติบโตทางเทคโนโลยีด้านการขนส่งของยุโรป ทำให้การพัฒนาด้านการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูง เมื่อเทียบกับระบบการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นกับประเทศตะวันตก ระบบการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นของจีนยังถือว่าอยู่ในช่วงการเริ่มต้นในการเรียนรู้และพัฒนาของอุตสาหกรรม

ในปี 2565 ในอุตสาหกรรมการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นของจีน เกิดการระดมเงินทุน (Financing) 114 กรณี รวมเป็นมูลค่าสัญญาเช่าทางการเงิน 29,065 ล้านหยวน นับเป็นมูลค่าต่ำสุดในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา การลดลงของจำนวนเงินทุนในอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย สาเหตุหลักมาจาก ปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นในประเทศจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ผลกำไรของอุตสาหกรรมจึงมีผลต่อความนิยมของตลาดนักลงทุน นอกจากนี้ ตลาดจะขยายตัวไปตามการยกระดับรูปแบบการบริโภคของผู้คน ร่วมถึงการออกนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ

ข้อมูลจาก iiMedia Research ระบุว่า ในปี 2565 ขนาดตลาดการขนส่งห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) ของจีนสูงถึง 637,100 ล้านหยวน และคาดว่าในปี 2568 ขนาดของตลาดจะสูงถึง 868,600 ล้านหยวน จากความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้บริการขนส่งห่วงโซ่ความเย็น สัดส่วนสินค้าที่ใช้บริการขนส่งห่วงโซ่ความเย็น แบ่งเป็น สินค้าผักคิดเป็นร้อยละ 27.8 สินค้าผลไม้คิดเป็นร้อยละ 23.5สินค้าเนื้อสัตว์คิดเป็นร้อยละ 19.6 สินค้าสัตว์น้ำ คิดเป็นร้อยละ 16.4 ผลิตภัณฑ์นม คิดเป็นร้อยละ 7.1 และ สินค้าอาหารแช่แข็งคิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลำดับ นักวิเคราะห์จาก iiMedia เชื่อว่า ด้วยปัจจุบันรูปแบบการบริโภคของผู้คนมีการพัฒนาและยกระดับอย่างต่อเนื่อง บวกกับรัฐบาลให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น การผสมผสานด้านปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูล Big Data ร่วมกับการขนส่ง จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นของจีนในอนาคต

ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยี บริษัท Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. (https://www.bingshan.com/) ได้มีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมขนส่งห่วงโซ่ความเย็น โดยในปี 2565 บริษัทได้ลงทุนในการวิจัยด้าน Cold Chain ถึง 76.79 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co., Ltd. (https://www.chinahiron.com/cn/index.html) ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นชั้นนำในประเทศจีน โดยบริษัทมีการซัพพลายผลิตภัณฑ์ อาทิ ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็งในแบบและขนาดต่างๆ ให้กับอุตสาหกรรมปลายน้ำในประเทศอย่าง 7-Eleven, Yonghui Supermarket, Meiyijia, Unilever, Nestle, Haagen Dazs, Nongfu spring เป็นต้น

ในปี 2565 จำนวนของธุรกิจขนส่งห่วงโซ่ความเย็นของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2,227 แห่ง โดยองค์กรส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออก (คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของภูมิภาคทั้งหมดของจีน) ภาคเหนือ (คิดเป็นร้อยละ 16.2) และภาคใต้ของจีน (คิดเป็นร้อยละ 13.3) ด้วยระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคของจีนมีความแตกต่างกันมาก ส่งผลให้ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมขนส่งห่วงโซ่ความเย็นของแต่ละภูมิภาคเกิดการพัฒนาอย่างไม่สม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม จีนยังคงวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งและการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ในปัจจุบัน บริษัทยักษ์ใหญ่ 100 อันดับแรกในอุตสาหกรรม Cold Chain Logistics คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าทางอุตสาหกรรมทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศ ที่ได้เพิ่มความสามารถในการบรูณาการการใช้ทรัพยากรและการแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ระบบการขนส่งในประเทศจีน มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนได้กับเส้นเลือดในการลำเลียงสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในจีนได้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนภาครัฐมีการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนได้พัฒนาระบบทั้งในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ระบบการเก็บสินค้า ระบบการจัดการขนส่ง รวมไปถึง ระบบการขนส่งห่วงโซ่ความเย็น เป็นต้น การพัฒนาของอุตสาหกรรมการขนส่งห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) ของจีน ถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งสินค้าที่ต้องการความเย็น และความสด อย่างทุเรียนสด ผลไม้สด เป็นต้น ลดความเสี่ยงในการขนส่งสินค้า คงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตฐานการนำเข้าของจีน  ซึ่งเมื่อตลาดมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อราคาทำให้ควบคุมต้นทุนสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตั้งราคาสินค้า

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1769292144143690602&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1769715499411994030&wfr=spider&for=pc

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

7 กรกฎาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login