หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > อียิปต์เผยจะใช้แผนปฏิรูปเพิ่มอีก 27 มาตรการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีภาคเอกชนเป็นตัวจักรสำคัญ

อียิปต์เผยจะใช้แผนปฏิรูปเพิ่มอีก 27 มาตรการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีภาคเอกชนเป็นตัวจักรสำคัญ

Osama El Gohary ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (IDSC) เปิดเผยว่า รัฐบาลอียิปต์วางแผนที่จะเปิดตัวโครงการมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงมิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสนับสนุนภาคเอกชนและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ในการนี้ รัฐบาลอียิปต์จะดำเนินมาตรการการปฏิรูปเศรษฐกิจเพิ่มอีก 27 มาตรการ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การขายสินทรัพย์และการเสนอขายหุ้น IPO (การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก) 2. การดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน และ 3. การบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส

Osama El Gohary กล่าวเสริมว่า รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการระยะเวลาหนึ่งปีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของเอกชนในการเป็นผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสนี้ให้กับนักลงทุนรายใหญ่ นอกจากนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปฏิรูปในการเพิ่มธรรมาภิบาลภาครัฐ ความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎระเบียบ การปฏิรูปเหล่านี้รวมถึงการเผยแพร่ผลการประกวดราคาและการประมูลเป็นประจำ การป้องกันการผูกขาด การเสริมสร้างการแข่งขัน และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ข้อสังเกต

การดำเนินการของรัฐบาลอียิปต์ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจแบบครอบคลุมรอบด้าน เช่น การลงทุน นโยบายการแข่งขันทางการค้า การขายกิจการรัฐวิสาหกิจ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเพื่อเพิ่มการส่งออกและลดการนำเข้า การเพิ่มการจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะต้องอาศัยเวลาดำเนินการ และจะต้องมีการติดตามผลต่อไปว่า อียิปต์จะสามารถดำเนินการให้ผลอย่างเป็นรูปธรรมตามความตั้งใจ หรือไม่  นอกจากนี้ อียิปต์ยังไม่มีความชัดเจนในชั้นนี้ว่า ต้องการจะผ่องถ่ายการควบคุมของภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนมากน้อยเพียงใด และในสาขาใดบ้าง โดยอียิปต์มีสัดส่วนของกิจการที่ควบคุมโดยภาครัฐกว่าร้อยละ 70 ของการลงทุนทั้งหมดของประเทศ ทั้งการขนส่งทางอากาศ ประกันภัย พลังงาน ก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี อียิปต์เริ่มการปฏิรูปดังกล่าวอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านนโยบายการเป็นเจ้าของของรัฐ (State Ownership Policy) ที่วางเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นหลัก  ทั้งนี้ มีจำนวนมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน รวม 144 มาตรการ ครอบคลุม 6 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การปรับนโยบายให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น (2) การปฏิรูปอัตราแลกเปลี่ยน (3) การส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้า (4) การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิต (5) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจ และ (6) การปฏิรูปกฎระเบียบ โดยมาตรการส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิต 46 มาตรการ และการสนับสนุนการลงทุนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 40 มาตรการ

——————————————–

 https://www.dailynewsegypt.com/2023/09/20/egypt-to-launch-5bn-in-projects-to-boost-economic-growth/

https://www.statista.com/statistics/1243732/state-owned-enterprises-revenues-in-egypt/

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb047297/full/html?skipTracking=true

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login