หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > อิหร่าน ปี 2566 เศรษฐกิจขยายตัว 4.2% / อิหร่าน-รัสเซียใช้สกุลเงินประจำชาติเพื่อการชำระเงิน

อิหร่าน ปี 2566 เศรษฐกิจขยายตัว 4.2% / อิหร่าน-รัสเซียใช้สกุลเงินประจำชาติเพื่อการชำระเงิน

⧫ เศรษฐกิจอิหร่านขยายตัว 4.2% ในปี 2566: ธนาคารโลก

ร า ย งา น แ น ว โน้ ม เศ ร ษ ฐ กิ จ โล ก (Global Economic Prospects: GEP) ของธนาคารโลก ล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ระบุว่า ปี 2566 เศรษฐกิจอิหร่านขยายตัวร้อยละ 4.2 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงอย่างมากและยาวนานก็ตาม จากข้อมูลของธนาคารโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือลดลงจากร้อยละ 5.8 ในปี 2565 เหลือร้อยละ 1.9 ในปี 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอิหร่านในปี 2566 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าสองเท่าของภูมิภาคนี้ทั้งนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อันเนื่องมาจากการผลิตน้ำมันและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นชดเชยการลดลงของอุปสงค์ที่ไม่ใช่น้ำมันจากภายนอกประเทศ” รายงานกล่าว

ตามการประมาณการของธนาคารโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจของอิหร่านคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 3.7 ในปี 2567 ส่วนการเติบโตของ GDP ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 3.8 โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปและเอเชียกลาง ซึ่งลดลงจากร้อยละ 7.1 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 1.2 ในปี 2565 และก็เติบโตขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.7 ในปี2566 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขคาดว่าจะลดลงเหลือร้อยละ 2.4 ในปี 2567

ตามรายงาน การเติบโตทั่วโลกคาดว่าจะชะลอตัวเป็นปีที่สามติดต่อกัน จากร้อยละ 2.6 ในปี2566 เป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2567 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงทศวรรษ 2010 เกือบสามในสี่เปอร์เซ็นต์

Source: https://www.tehrantimes.com/news/493588/Iranian-economy-expands-4-2-in-2023-WB

⧫ อิหร่าน-รัสเซียใช้สกุลเงินประจำชาติเพื่อการชำระเงิน

ผู้ส่งออกอิหร่านและรัสเซียสามารถทำธุรกรรมเป็นสกุลเงินประจำชาติได้หลังจากที่ทั้งสองประเทศรวมระบบการถ่ายโอนทางการเงินเข้าด้วยกัน ทำให้ธนาคารสามารถชำระเงินได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ระบบ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) โดยทั้งสองประเทศได้เปลี่ยนจากระบบการหักบัญชีทางการเงิน SWIFT ของตะวันตกไปเป็นกลไกการโอนเงินระหว่างธนาคารโดยตรง ระบบดังกล่าวช่วยให้บริษัทต่างๆ ในทั้งสองประเทศซื้อขายสกุลเงินประจำชาติของตนได้ แทนที่จะใช้เงินดอลลาร์หรือยูโร ซึ่งหมายความว่าธนาคารของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นต้องใช้สวิตเซอร์แลนด์ในการติดต่อสื่อสารกันอีกต่อไป และธนาคารพาณิชย์ของทั้งสองประเทศก็สามารถสร้างธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้ ขณะนี้ผู้ส่งออกอิหร่านสามารถเรียกเก็บเงินจากฝั่งรัสเซียเป็นเรียลและรับเงินจากพวกเขาผ่านธนาคารรัสเซียในอิหร่านโดยระบบยังอนุญาตให้ชำระเงินเป็นรูเบิลรัสเซียด้วย

SWIFT ในเบลเยียมเป็นระบบส่งข้อความทางธนาคารที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งช่วยให้สามารถโอนเงินได้ทั่วโลก แม้ว่าหลายประเทศจะมีระบบส่งข้อความเป็นของตัวเอง แต่ธุรกรรมทั่วโลกส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการผ่าน SWIFT

Source: https://en.otaghiranonline.ir/news/45260

อ่านข่าวฉบับเต็ม : อิหร่าน ปี 2566 เศรษฐกิจขยายตัว 4.2% / อิหร่าน-รัสเซียใช้สกุลเงินประจำชาติเพื่อการชำระเงิน

Login