หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ส่องเทรนด์อุตสาหกรรมการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพในตลาดจีน

ส่องเทรนด์อุตสาหกรรมการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพในตลาดจีน

การลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ หมายถึงการบริโภคไขมันส่วนเกินในร่างกายเพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย ซึ่งปัจจุบันชาวจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพและดูแลตัวเองกันมากขึ้น ก่อให้เกิดเทรนด์ลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ หรือการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ การออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ยาลดน้ำหนัก และแอพพลิเคชันควบคุมสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้บริษัทอาหารรายใหญ่ของจีนหลายรายได้พัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มุ่งเน้นการควบคุมน้ำหนักเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันชาวจีนใช้วิธีการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดเล็กภายในบ้าน การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหาร และการใช้บริการออนไลน์สำหรับการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ ซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพเป็นที่ต้องการอย่างมากในจีน และมีช่องว่างในการพัฒนาอีกมาก

1.อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับลดน้ำหนัก

ข้อมูลจาก iiMedia Research เผยว่า การพัฒนาตลาดสินค้าอุปกรณ์ออกกำลังกายมีแนวโน้มการเติบโตไปในทางที่ดี โดยในปี 2565 มูลค่าตลาดอุปกรณ์ออกกำลังกายเท่ากับ 62,850 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 คาดการณ์ว่าในปี 2566 มูลค่าตลาดอุปกรณ์ออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้นเป็น 71,020 ล้านหยวน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 79,960 ล้านหยวนในปี 2567 นักวิเคราะห์ iiMedia Consulting เชื่อว่าพฤติกรรมการออกกำลังกายของชาวจีนเปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมออกกำลังกายในบ้านมากขึ้น ก่อให้เกิิดความต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดเล็กสำหรับใช้ภายในบ้านเพิ่มขึ้น

ที่มา : report.iimedia.cn

2.สินค้าอาหารสำหรับลดน้ำหนัก

     

ข้อมูลจาก iiMedia Research พบว่า ในปี 2565 มูลค่าตลาดอาหารสำหรับลดน้ำหนักอยู่ที่ 338,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.29 และคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 402,080 ล้านหยวนในปี 2566 และ474,450 ล้านหยวนในปี 2567 ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เผยว่า ชาวจีนนิยมเลือกรับประทานอาหารสินค้าลดน้ำหนักที่พกพาสะดวกและมีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักได้ดี ประกอบกับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าผ่านการทำ Live Streaming และการรีวิวสินค้าผ่านโลกโซเชียล ซึ่งเป็นวิธีการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ที่มา : report.iimedia.cn

3.แอพพลิเคชันลดน้ำหนักออนไลน์

ที่มา : report.iimedia.cn

4.การบริโภคสินค้าและบริการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

4.1 กลุ่มผู้บริโภค

4.2 มูลค่าการบริโภค

จากการสำรวจสถิติการใช้จ่ายเลือกซิื้อสินค้าและบริการเพื่อลดน้ำหนักของชาวเน็ตจีน เผยว่า ประชาชนชนที่ยินดีใช้จ่ายสินค้าและบริการเพื่อลดน้ำหนักมูลค่า 2,001-4,000 หยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.7  ใช้จ่ายมูลค่า 1,001-2,000 หยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.3 และใช้จ่ายมูลค่า 8,001 หยวนหรือมากกว่า คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.1 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ปัจจุบันชาวจีนยินดีที่จะใช้จ่ายเพื่อสุขภาพหรือการลดน้ำหนักมากขึ้น

5.ช่องทางการสร้างการรับรู้ของอุตสาหกรรมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

จากการสำรวจในปี 2566 ผู้บริโภคมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหรือสินค้า/บริการเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพจากอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 62.4 และจากโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 53.5 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรู้สินค้าและบริการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพจากเพื่อนที่รู้จักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.7 จากกิจกรรมส่งเสริมการขายทางออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 และจากโฆษณาทางออฟไลน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.9 การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์และทางโทรทัศน์เป็นช่องทางที่สามารถสร้างได้รับรู้ของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี นอกจากยังมีช่องทางออฟไลน์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ โดยดำเนินการคู่ขนานกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายก็จะได้ผลตอบรับที่ดี

ที่มา : report.iimedia.cn

6.ตัวอย่างสินค้าสำหรับลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

6.1 สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

6.2 อุปกรณ์ออกกำลังกาย

ความคิดเห็น สคต.

ประเทศจีนมีจำนวนคนอ้วน 250 ล้านหยวน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.9 โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศชาย ถึงแม้ว่าจีนจะมีสัดส่วนของคนอ้วนไม่ได้มากนัก แต่เนื่องจากคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ประกอบกับประชากรชาวจีนมีรายได้ กำลังซื้อและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ต้องการแสวงหาสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะเทรนด์ลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ โดยไม่พึ่งยาลดน้ำหนักที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

และส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ ทำให้สินค้าและบริการสำหรับลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่จับตามองในตลาดจีน เช่น สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ออกกำลังกายและสันทนาการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาพฤติกรรรมและรสนิยมของผู้บริโภคแต่ละช่วงอายุที่มีความต้องการลดน้ำหนัก เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างตรงตามความต้องการ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและด้านราคาให้เหมาะสมและแข่งขันได้ในตลาดจีน

*****************************************

 https://www.iimedia.cn/c400/94038.html

สคต. คุนหมิง

ความคิดเห็น สคต.

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login