หน้าแรกTrade insight > ส่องธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดในจีน

ส่องธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดในจีน

ส่องธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดในจีน

3 ปีที่ผ่านมา (ปี2020-ปี2023) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด ธุรกิจหลายสาขาได้ปิดกิจการลง แต่มีหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ คือ ธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดในจีน (Maternity & Infant Care Center) กลับมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งของจีนมีน่าจับตามอง

  1. ความรู้เกี่ยวกับศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดของจีน (Maternity & Infant Care Center)

ศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารกเป็นหน่วยงานที่ให้ธุรกิจบริการดูแลสำหรับผู้หญิงคลอดลูกและทารกแรกเกิดอย่างมืออาชีพและครบวงจร ธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดของจีน (Maternity & Infant Care Center) ริเริ่มจากเมืองไต้หวัน จนถึงปี 1999 จึงเข้ามาเปิดบริการแห่งแรกในกรุงปักกิ่ง เนื่องจากสอดคล้องกับแนวความคิดที่ต้องดูแลสุขภาพแม่เป็นพิเศษภายในเดือนแรกหลังการคลอดของชาวจีน ทำให้ธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดมีผลตอบรับทางตลาดเป็นอย่างดี เดิมเน้นการดูแลชีวิตประจำวันและสุขภาพของแม่และทารกเป็นหลัก แต่ปัจจุบันนี้ ขยายธุรกิจไปสู่วงกว้างมากขึ้นและมีบริการหลากหลายประเภทมากขึ้น ธุรกิจบริการของศูนย์หลักๆ ได้แบ่งเป็น 3 ประเภทการให้บริการ ดังนี้

รายการ รายละเอียด
1.       บริการดูแลสำหรับแม่ –          ดูแลชีวิตประจำวัน เช่น อาหารการกิน ทำความสะอาด

–          ดูแลสุขภาพของแม่ ให้คำปรึกษาทางการแพทย์

–          ให้บริการด้านจิตวิทยา

–          ให้คำแนะนำเลี้ยงทารก เช่น ป้อนนมเด็ก อาบน้ำเด็ก เป็นต้น

2.       บริการดูแลสำหรับทารกแรกเกิด –          เลี้ยงดูแลทารกแรกเกิด 24 ชั่วโมง

–          ดูแลสุขภาพของเด็ก ให้คำปรึกษาทางการแพทย์

3.       บริการที่เกี่ยวข้อง –          บริการด้านการนวด/Training เพื่อฟื้นฟูร่างกายแม่กลับสู่สภาวะปกติ

–          บริการด้านเสริมสวยและดูแลหุ่น

–          การบันทึกวิดีโอหรือรูปถ่าย

–          การจำหน่วยสินค้าที่มีประโยชน์ต่อแม่และลูก

 2. สถานการณ์ในปัจจุบัน

จากตัวเลขที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า ปี 2018 ขนาดธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารกมีมูลค่า 12,642 ล้านหยวน ผ่านการพัฒนา 4 ปี จนถึงปี 2022 ธุรกิจศูยน์มีมูลค่า 35,267 ล้านหยวน มีการขยายตัวร้อยละ 20.02 ต่อปี และมีแนวโน้วจะพัฒนาไปสู่ระดับ Hi-end / Professional/ Integrated มากขึ้น ธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารกในเมืองระดับ 1 ของจีน (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เซินเจิ้น) มีการพัฒนาในระดับสูง ส่วนธุรกิจเหล่านี้ในเมืองรองของจีน (เมืองระดับ 2 และระดับ 3) ยังอยู่ในระดับการพัฒนา ข้อมูลจากองค์การวิจัย Mumei แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในเมืองรองของจีนร้อยละ 50 มีกำลังการใช้จ่ายบริการของศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารก และสัดส่วนครอบครัวที่มีลูกคนที่ 2 หรือคนที่ 3 ในเมืองรองสูงกว่า เมื่อเทียบกับเมืองระดับต้นของจีน จึงเชื่อได้ว่า ธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารกมีศักยภาพสูงในเมืองรองของจีน

  1. สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการดูแลรักษาสุขภาพจีนเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีดังนี้
  • นโยบายส่งเสริมให้ครอบครัวมีลูกคนที่ 3 ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ทางการจีนประกาศนโยบายส่งเสริมให้ครอบครัวมีลูกคนที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวัยชรา ธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารกได้รับการพัฒนาอยางกว้างกระโดด ข้อมูลจากกรมสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า ธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวกับแม่และทารก และปี 2022 จำนวนศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารกในจีนเพิ่มเป็น 8,000 แห่ง
  • การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและพฤติกรรมผู้บริโภค ชาวจีนให้ความสำคัญสุขภาพหลังการคลอด 1 เดือน โดยเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพตลอดชีวิต และตามประเพณีแล้ว คุณแม่ต้อง “อยู่ไฟ”เป็นระยะเวลา 1 เดือน เท่าที่ผ่านมา ในช่วง“อยู่ไฟ”ผู้หญิงจีนมักจะเลือกอยู่ในบ้านของตน โดยให้แม่ตัวเองหรือแม่สามีเป็นผู้ดูแล หรือจ้างคนดูแลในบ้าน แต่พร้อมกับรายได้ ระดับการศึกษา ฐานะทางสังคม และคุณภาพการใช้ชีวิตมีการยกระดับสูงขึ้น ทำให้ผู้หญิงจีนนิยมเลือกใช้บริการของศูนย์บริการดูแลแม่และเด็กทารกมากขึ้น ตัวเลขจาก Imedia Research แสดงให้เห็นว่า ผู้รับสัมภาษณ์ร้อยละ 93.5 เห็นว่าคุณแม่ควรให้ความสำคัญเรื่อง “อยู่ไฟ” ในส่วนนี้ มีจำนวนร้อยละ 65.8 เห็นว่ามีแผนจะเลือกใช้บริการของศูนย์ฯ เมื่อมีโอกาสคลอดบุตร
  • การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้เพิ่มสูงขึ้นของประชาชนชาวจีน ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจ “Women Economic” ก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ผู้บริโภคหญิงมีกำลังซื้อสูงในธุรกิจบริการต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริโภคหญิงรุ่นใหม่ (วัย 20-40ปี) ให้ความสำคัญการยกระดับคุณภาพชีวิตของตน การเลือกใช้บริการของศูนย์ฯ จึงเป็นทางเลือกทีดีสำหรับผู้หญิงคลอดลูก โดยเฉพาะการคลอดครั้งแรก ถึงแม้ค่าใช้จ่ายบริการของศูนย์ฯ อยู่ในระดับสูง (ประมาณ 20,000 – 150,000 หยวน/เดือนตามลำดับ) แต่สตรีมีครรภ์สัดส่วนร้อยละ 75 แสดงความเห็นว่า มีแผนและมีความสามารถใช้จ่ายกับบริการของศูนย์ฯ ได้ เนื่องจากมีความสะดวกและความสบายใจ

ความคิดเห็นจากสคต. ณ เมืองหนานหนิง 

ธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดของจีน (Maternity & Infant Care Center) เป็นธุรกิจที่มีเอกลักษ์ของจีน ซึ่งมีความแตกต่างกับบริการของโรงพยาบาลหรือคลินิก นอกจากให้บริการทางการแพทย์อย่างมืออาชีพแล้ว ยังให้บริการด้านอื่นๆ ที่มีความยืดหยุ่นและมีความอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัว ผู้บริโภคมีความรู้สึกดีกับการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแม่และทารกแรกเกิดจีน และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในอนาคต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดจีนมีแนวโน้มขยายตัวไปสู่วงกว้างขึ้น และสู่ความเป็น Niche Market มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับสินค้าและธุรกิจบริการไทยโดยผ่านการสร้างความร่วมมือกับศูนย์ฯ ในการส่งเสริมธุรกิจบริการและสินค้าไทย เช่น 1) ธุรกิจบริการ การแพทย์สมุนไพรไทย การนวดฟื้นฟูสุขภาพสำหรับแม่ การฝึกทักษะสำหรับทารก 2) สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับแม่และทารก เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ สินค้าเสื้อผ้า ของเล่นเด็ก สินค้าอาหารเสริม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ รูปร่าง และลดหน้าท้องลาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเกี่ยวกับแม่และทารกแรกเกิดจีนมีความแข่งขันสูง สินค้าหรือบริการไทยที่มีคุณภาพ สินค้านวัตกรรม และสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดจีนได้

*****************

                                                                                       จัดทำโดย สคต.ณ เมืองหนานหนิง                                                                       วันที่ 10 มกราคม 2567

แหล่งที่มา

  1. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767094690916143218&wfr=spider&for=pc 中国月子中心行业市场规模及未来发展趋势
  2. http://www.dongfangaibao.com/plus/view.php?aid=907 2024月子中心行业发展市场现状与投资分析

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ส่องธุรกิจศูนย์บริการดูแลแม่และทารกแรกเกิดในจีน

Login