หน้าแรกTrade insightไก่ > สินค้าฮาลาลเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

สินค้าฮาลาลเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์  ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2567

สินค้าฮาลาลเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในแคนาดา

จากผลการสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดในปี 2564 ชาวแคนาดาเกือบร้อยละ 5 เป็นมุสลิม ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการสำรวจในปี 2544 หรือ 20 ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากนโยบาย Immigration ที่เปิดรับคนต่างชาติมาอยู่ในแคนาดา โดยประชากรร้อยละ 19 ของผู้อพยพย้ายถิ่น ในช่วงระหว่างปี 2554-2564 เป็นมุสลิม สะท้อนสัดส่วนที่สำคัญของมุสลิมและความต้องการสินค้าฮาลาล
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแคนาดา

สินค้าฮาลาลที่มุสลิมในแคนาดาให้ความสำคัญ คือเนื้อสัตว์ ซึ่งต้องไม่เป็นเนื้อสัตว์ต้องห้ามและเป็นไปตาม ข้อกำหนดการเชือดสัตว์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลาม รวมถึงส่วนผสม วัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร ที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดฮาลาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาหารบางประเภทต้องมีการศึกษาจึงทราบว่ามีส่วนผสมของสัตว์ อาทิ การใช้สารเจลาตินใน Marshmallow หรือสาร Rennet ในส่วนประกอบของสินค้าชีส (Rennet คือสารเอนไซม์ที่สกัดจากกระเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทำให้โปรตีนในนมตกตะกอนกลายเป็นชีส)

บริษัท McCain ผู้ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ในแคนาดา ได้มีการปรับสูตรส่วนผสมของสินค้าสินค้ายอดนิยมของบริษัท ได้แก่ McCain Deep’ N Delicious cake โดยยกเลิกการใช้เจลาติน ซึ่งกลายเป็นกระแส Viral ทำให้มุสลิมสามารถซื้อหาสินค้านี้มารับประทานได้แล้ว ซึ่งชาวแคนาดาเชื้อสายมุสลิมในแคนาดาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสินค้าฮาลาลที่ต้องเป็นตามหลักศาสนา และผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับฉลากสินค้า โดยจะศึกษาหรืออ่านฉลากสินค้า ศึกษาถึงวัตถุดิบส่วนประกอบของอาหารในแต่ละชนิดอย่างละเอียด

 

ความสำคัญของสินค้าฮาลาลทุกวันนี้เห็นได้จาก บริษัท Maple Leaf Food ผู้ผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูประดับประเทศ ได้มีการออกแบรนด์เนื้อสัตว์แปรรูปภายใต้ชื่อ Mina เป็นแบรนด์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะ ความต้องการสินค้าฮาลาลที่มากขึ้นได้ส่งผลให้มีร้านอาหาร หรือแบรนด์สินค้าต่างๆ เริ่มออกผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่เป็นเฉพาะสินค้า
ฮาลาลเท่านั้น แม้กระทั้งร้านพิซซ่า (อาหารยอดนิยมในแคนาดา) ก็มีร้านพิซซ่าฮาลาลโดยเฉพาะ

บริษัท Nourish ได้มีการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคมุสลิมในแคนาดาพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้นิยมการช็อปปิ้งออนไลน์ และหันมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารฮาลาลในห้าง Mainstream มากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่มุสลิมในแคนาดาจะจับจ่ายสินค้าอาหารในร้านประเภท Independent Grocery Store เป็นหลักซึ่งจะมีความหลากหลายของสินค้าและรูปแบบใหม่ให้เลือกมากกว่า แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายของห้างค้าปลีกระดับ Mainstream ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าฮาลาลมากขึ้น ทำให้ทุกวันนี้ห้างต่างๆ มีการวางจำหน่ายสินค้าฮาลาลมากขึ้น และมีการคัดเลือกสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบหรือการรับรองว่าเป็นสินค้าฮาลาลอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มชาวมุสลิมมากขึ้น

ปัญหาของสินค้าฮาลาลในแคนาดา คือ ความน่าเชื่อถือว่าเป็นสินค้าฮาลาลจริงและตรงตามข้อกำหนดของศาสนาหรือไม่ และที่ผ่านมา มีการตรวจพบสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลแต่มีการแอบอ้างว่าเป็น
ฮาลาล ทำให้ผู้บริโภคยังคงมีความไม่เชื่อมัน จึงมีหน่วยงาน HMA (Halal Monitoring Authority) ซึ่งเป็นภาคเอกชนก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ ทำหน้าที่รับรองสินค้าฮาลาลในแคนาดา โดยตรวจสอบและรับรองว่าสินค้าอาหารที่จำหน่ายเป็นตามกฎฮาลาลหรือไม่ และตั้งแต่ปี 2559 หน่วยงาน CFIA (Canadian Food Inspection Agency) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและออกกฎระเบียบการนำเข้าอาหารในแคนาดา ได้กำหนดให้สินค้าที่อ้างว่าเป็นสินค้าฮาลาล จะต้องมีการระบุในฉลากว่าได้รับรองมาจากหน่วยงานหรือบุคคลใดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งนับตั้งแต่กฎหมายฉบับดังกล่าวเริ่มใช้ หน่วยงาน HMA เปิดเผยว่ามีสินค้าฮาลาลต่างๆ ติดต่อสมัครเพื่อขอรับการรับรองมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการสร้างความเชื่อมั่น เป็นการสร้างบรรทัดฐานและมาตรฐานสินค้าฮาลาลในแคนาดา อย่างไรก็ดี แคนาดาไม่มีกฎระเบียบในการกำกับดูแลหน่วยงานหรือองค์กรที่รับรองอาหาร
ฮาลาลแต่อย่างใด ผู้บริโภคจึงยังต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าฮาลาลรวมทั้งหาข้อมูลวิธีการให้การรับรองของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือขององค์กร

ความเห็นของ สคต.         

หน่วยงาน HMA (Halal Monitoring Authority) ได้ประเมินว่าตลาดสินค้าฮาลาลในแคนาดามีมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญฯ (4 หมื่นล้านบาท) ในปี 2566 และมีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวและเพิ่มสัดส่วนประชากรกลุ่มชาวมุสลิมในแคนาดา การเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน และความหลากหลายของสินค้าฮาลาลในปัจจุบัน นอกจากนี้ ห้าง Mainstream ในแคนาดามีการวางจำหน่ายและจัดแผนกสินค้าฮาลาลแยกออกมาโดยเฉพาะมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมในแคนาดา ปัจจุบัน มีหน่วยงานภาคเอกชนในแคนาดาจำนวน 8 แห่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองสินค้าฮาลาล ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจหรือต้องการสมัครการรับรองว่าเป็นสินค้าฮาลาลสามารถติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (https://www.zabihah.com/aut/ca)

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สินค้าฮาลาลเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

Login