หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ฉบับที่ 2)

สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ฉบับที่ 2)

1.ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ

ชื่อหน่วยงาน : Speed Inter Transport Co., Ltd.

(บริษัทตัวแทนที่จีน คือ Guangxi Dongxie Express International Logistics Co., Ltd.)

ที่อยู่ : No. 1503, Unit 1, Building 6, Shengshi International, Nanxing, Youyiguan  Avenue, Pingxiang City, Chongzuo City, Guangxi

โทรศัพท์ : 18899853319

ชื่อผู้เข้าพบ : Ms. Jiaoling Pan (Chief Operating Officer (COO))

 

2.รายละเอียดบริษัท/องค์กร

2.1 ประวัติความเป็นมา

Speed Inter Transport Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2543 เป็นบริษัทร่วมทุน ทุนจดทะเบียนบริษัท 275 ล้านบาท มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 400 กว่าคน และมีรถสำหรับขนส่งสินค้ารูปแบบ Cold Chain และสินค้าทั่วไปรวมทั้งสิ้น 300 กว่าคัน อีกทั้งมีตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 และ 45 ฟุตมากกว่า 400 กว่าตู้ ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางรถและทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ Cold Chain และตู้ธรรมดา ซึ่งบริษัทมีแผนจะขยายจำนวนตู้คอนเทนเนอร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ทางบริษัทมีอยู่เพียงพอต่อความต้องการขนส่งสินค้าแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังมีความร่วมมือกับบริษัทธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้แก่ Golden Line Air Service Co., Ltd เพื่อเพิ่มตัวเลือกช่องทางการขนส่งให้แก่ลูกค้า

หลังจากการพัฒนามาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทได้พัฒนาเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ทำให้ปัจจุบันการดำเนินงานของแต่ละเส้นทางค่อนข้างสมบูรณ์ อีกทั้งการเปิดเส้นทางรถไฟลาว – จีน ส่งผลให้บริษัทได้ขยายเส้นทางการขนส่ง และมุ่งเน้นการขนส่งด้วยระบบราง

บริษัทมีการลงทุนในด้านการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมของไทยไปยังตลาดจีน และส่งต่อไปยังภูมิภาคอื่นผ่านเส้นทางรถไฟจีน – ยุโรป และมีการพัฒนาการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางรถต่อรถไฟ การขนส่งทางรถต่อทางแม่น้ำ และการขนส่งทางรถต่อทางอากาศ เพื่อทำให้การบริโภคมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าบริษัทให้บริการด้วยราคาที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการขนส่ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับในประเทศจีน มีบริษัทตัวแทน ได้แก่ Guangxi Dongxie Express International Logistics Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนบริษัท 3,000,000 หยวน ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ บริการให้เช่าคลังสินค้า บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน

2.2 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ :

 

3.สินค้า/บริการที่นำเข้าหรือสนใจนำเข้าจากไทย : โลจิสติกส์

 

4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ

สคต.คุนหมิงได้เดินทางเข้าสำรวจสถานีหวังเจียหยิงตะวันตก พร้อมทั้งพบกับตัวแทนของบริษัท Speed Inter Transport Co., Ltd. พบว่า บริษัทมีการขนส่งผลไม้ไทยเข้าจีนด้วยเส้นทางรถไฟลาว – จีน โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 บริษัทได้ขนส่งผลไม้ไทยจำนวน 20 ตู้ถึงสถานีหวังเจียหยิงตะวันตก (ขบวนนี้ทั้งหมด 23 ตู้ มี 3 ตู้ยังดำเนินเอกสารที่ด่านรถไฟโม่ฮานอยู่) แบ่งออกเป็นการขนส่งมายังตลาดจินหม่าเจิ้งฉางนครคุนหมิงจำนวน 3 ตู้ และที่เหลือส่งไปยังเมืองอื่น ๆ ของจีน ทั้งนี้ ขบวนนี้ถือเป็นขบวนแรกที่บริษัทฯ ได้ขนส่งผลไม้ไทยผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน โดยไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางผ่านทางบกโม่ฮาน

ในที่ประชุมบริษัทยังให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันรถไฟลาว-จีนสามารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ 35 ตู้/ขบวน และตู้คอนเทนเนอร์ต้องได้รับมาตรฐาน CCS (China Classification Society)  อีกทั้งราคาค่าขนส่งในปัจจุบันรัฐบาลจีนได้สนับสนุนค่าขนส่งของรถไฟลาว-จีนให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่การเปิดใช้บริการ โดยมีการสนับสนุน 40% 45% และ 50% ของค่าขนส่งตามประเภทสินค้า โดยสินค้าทุเรียนจะได้รับการสนับสนุนได้ 50%

นอกจากนี้ นับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานีหวังเจียหยิงตะวันตกมีการนำเข้าสินค้าจำนวนประมาณ 5,600 ตู้ โดยมีสินค้าหลักได้แก่ สินค้าเกษตรและผลไม้ และมีการส่งออกสินค้าจำนวนประมาณ 9,600 ตู้ โดยมีสินค้าได้แก่ สินค้าผ้าทอ ปุ๋ยเคมี เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องมือและผัก เป็นต้น

 

5. ความคิดเห็นสคต.

จากการเข้าพบและหารือ สคต.คุนหมิงมองเห็นศักยภาพด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งผลไม้ด้วยเส้นทางรถไฟลาว – จีน หากเปรียบเทียบกับการขนส่งผ่านทางบกที่ราคาค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลผลไม้ และบางกรณีอาจเกิดรถติดและใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน ส่งผลให้การขนส่งด้วยเส้นทางรถไฟลาว – จีน เป็นช่องทางใหม่และเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทยขนส่งสินค้านำเข้า – ส่งออกระหว่างไทยและจีน (จากเดิมคือทางบกและทางทะเล) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งได้ นอกจากนี้ ประเทศจีนมีระบบรางเป็นเครือข่ายใยแมงมุม รถไฟลาว-จีนจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์ของไทย-ลาว-จีน และจะเพิ่มโอกาสในการขนส่งและกระจายสินค้าไทยไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศจีนและของโลก เช่น ยุโรป เป็นต้น

ในที่ประชุมสคต.คุนหมิงได้เชิญบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจโลจิสติกส์ อีกทั้งพร้อมที่จะแนะนำผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขนส่งผลไม้ และสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยเส้นทางรถไฟลาว – จีนอีกด้วย

*****************************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

มิถุนายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login