หน้าแรกTrade insight > สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท Sumitomo Corporation do Brasil S.A.

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท Sumitomo Corporation do Brasil S.A.

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล
(นางสาวพุทธชาติ วงษ์มงคล) ได้พบและหารือกับ Ms. Hanako Komatsu, Business Coordinator, Food & Retail Department, Sumitomo Corporation do Brasil S.A. เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้ง การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม InterContinental

๑. รายละเอียดองค์กร
กลุ่มบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น บราซิลดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ในระดับโลก โดยมีหน่วยธุรกิจ 6 หน่วย องค์กรระดับภูมิภาคที่เจริญรุ่งเรืองและครอบคลุมตลาด โดยมีรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และหน้าที่ระดับสูงที่หลากหลายอย่างมีกลยุทธ์ในการจัดการกับ การเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามกรอบที่มีอยู่เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม
ซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นบราซิลดําเนินงานในบราซิลมานานกว่า 50 ปี ในการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือ ในกลุ่มตลาดที่แตกต่างกัน ส่งเสริมการพัฒนาทางเทคนิคและการขยายธุรกิจสําหรับคู่ค้า การสนับสนุนดังกล่าวดำเนินการโดยเครือข่ายสํานักงานกว่า 130 แห่งในกว่า 60 ประเทศ ตั้งอยู่ที่ Av. Paulista 37, 20th floor- Zip Code 01311-902, São Paulo, SP- Brasil

๒. สรุปการหารือ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้แทนบริษัท ซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นบราซิล โดยแนะนำบทบาทและการดำเนินการของสำนักงานฯ ในการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับบราซิล ซึ่งซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น เห็นโอกาสที่สามารถเป็นพันธมิตรด้วยความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ การดําเนินงานในบราซิลและทั่วโลก บริษัทมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
และบริษัทในเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเต็มรูปแบบตั้งแต่โลจิสติกส์ และ ความอำนวยความสะดวกทางการค้าในด้านเทคนิค โดยสำนักงานฯ ได้หารือแนวทางเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของไทยในบราซิล ซึ่งผู้แทนซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น แจ้งว่า สนใจส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม อาทิ เคมีและการเกษตร ธุรกิจก่อสร้างและระบบการขนส่ง อาหารและวัตถุดิบ โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และเหมืองแร่ และน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งไทยมีศักยภาพสามารถร่วมมือกับบริษัทเพื่อขยายโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
ในการนี้ ผอ.สคต. แจ้งว่า วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สคต. มีกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง จึงขอเชิญผู้แทนบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นบราซิล เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งผู้แทนดังกล่าวแจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกไทยด้านอาหาร โดยเฉพาะ อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุง และถั่วต่างๆ
นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thai SELECT ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ในการรับรองคุณภาพของอาหารไทยว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติไทยแท้ และมีการใช้วัตถุดิบไทย 100% ซึ่งผู้แทนบริษัทเห็นว่าตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและธุรกิจบริการร้านอาหารไทย
3. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
สคต. ณ นครเซาเปาโล เห็นว่า มีโอกาสร่วมมือทางการค้ากับบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นบราซิล ในสาขาที่ไทยสนใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าได้ในระยะยาว ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีสาขา ณ ประเทศไทย จึงเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจทั้งในไทยและบราซิล ตลอดจน ผู้แทนบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น บราซิล ได้เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านอาหารกับผู้ส่งออกไทย ทำให้เสริมสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างไทยกับราซิลให้กว้างขวางมากขึ้น และมีโอกาสหารือด้านสินค้าซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดส่งออกของไทยสู่บราซิลต่อไป

————————————-

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login