หน้าแรกTrade insight > สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้นำเข้ากับBrazilian Institute of International Business

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้นำเข้ากับBrazilian Institute of International Business

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล
(นางสาวพุทธชาติ วงษ์มงคล) ได้พบและหารือกับ Mr. Mauricio Prazak, President of Brazilian Institute of International Business: IBREI และMr. Lino Fernandes, CEO, IBREI เกี่ยวกับช่องทางการส่งเสริมการค้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทยในตลาดบราซิล โอกาสทางการค้า และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

๑. รายละเอียดองค์กร
Brazilian Institute of International Business : IBREI เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร ดำเนินการเกี่ยวกับ วิจัยวิเคราะห์ผลิตและเผยแพร่สถิติเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งศึกษาทางเศรษฐกิจประยุกต์ เพื่อสนับสนุนนโยบาย สาธารณะ เพื่อคิดริเริ่มของเศรษฐกิจของบราซิล และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2017 มีสมาชิกกว่า 15,000 บริษัท ตั้งอยู่ที่ IBREI Av. Pacaembu, 1976 – Pacaembu, São Paulo – SP, 06543-315

๒. สรุปการหารือ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ได้พบหารือและขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับMr. Mauricio Prazak, President of Brazilian Institute of International Business และ Mr. Lino Fernandes, CEO เพื่อหาช่องทางการค้า และสร้างโอกาสการส่งออกของไทยมาตลาดบราซิล ผ่านกิจกรรมและความร่วมมือภาคธุรกิจกับ IBREI โดยสคต. ได้แนะนำบทบาทและการดำเนินการของสำนักงานฯ ในการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับบราซิล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสคต. ณ นครเซาเปาโล และ IBREI
ผอ. สคต. ได้สำรวจโอกาสทางการค้าของสินค้าไทยที่มีการจำหน่ายในตลาดบราซิลจากมุมมองของภาคเอกชนบราซิล พบว่ามีโอกาสทางการค้าอีกมาก และแนวโน้มสินค้าอาหารไทยขยายตัวต่อเนื่องในตลาดบราซิล สินค้าที่ได้รับความนิยมในบราซิล อาทิ เครื่องปรุงไทย
ในการนี้ ผอ.สคต. แจ้งว่า วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สคต. มีกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ อิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง จึงขอเชิญผู้แทน IBREI เข้าร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นดังกล่าว ซึ่งผู้แทน IBREI แจ้งว่ายินดีและในใจร่วมจัดกิจกรรมกับสคต. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าบราซิลกับผู้ส่งออกไทย เนื่องจากมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวกับหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินเดีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยแสดงความสนใจที่จะร่วมมือส่งเสริมสินค้าไทยในตลาดบราซิลต่อไป โดยเห็นว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวควรหาผู้นำเข้าที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกไทย เพื่อขยายโอกาสทางการค้าในระยะยาว

3. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
สคต. ณ นครเซาเปาโล เห็นว่า กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกไทยด้านอาหารกับผู้นำเข้าบราซิลในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จะสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ไทยในตลาดบราซิลมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้นำเข้าได้เจรจาธุรกิจโดยตรง อย่างไรก็ดี ผู้นำเข้าบราซิลส่วนใหญ่ที่สนใจจะมาเจรจาจับคู่ธุรกิจมักจะรู้จักสินค้านั้นๆ ด้วยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างกระแสนิยมในความหลากหลายของเครื่องปรุงอาหารไทยควบคู่กับสินค้าอาหารอื่นๆ ของไทย โดยใช้กลไก IBREI ช่วยขยายโอกาสและช่องทางการค้าในตลาดบราซิลให้กับผู้นำเข้ารายใหม่มากยิ่งขึ้น

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login