หน้าแรกTrade insightโคนม > สถานการณ์และแนวโน้ม “เนื้อโค” ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถานการณ์และแนวโน้ม “เนื้อโค” ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แม้ว่าความต้องการบริโภคเนื้อโคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือยูเออีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน   ทุกๆ ปี   เพราะเนื้อโคสามารถนำมาประกอบอาหารในหลากหลายเมนูเหมาะกับประเทศนี้ที่ประชากรเป็นชาวต่างชาติจาก หลายประเทศ รวมทั้งยูเออีไม่มีอุตสาหกรรมเนื้อโคในประเทศ จึงอาศัยการนำเข้าทั้งสิ้น แต่มีการผลิตปศุสัตว์  (แพะ แกะ) ในยูเออีโดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.3 ล้านตัวภายในปี 2569 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบเป็นรายปีนับตั้งแต่ปี 2509 การผลิตในปี 2564  ยูเออีเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่ 113 หรือมีจำนวน 1.2 ล้านตัว  ผู้ผลิตเนื้อโคสำคัญของโลก (ปี 2566/67)  คือสหรัฐอเมริกา 12.29 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ บราซิล 10.95 ล้านตัน และจีน 7.53 ล้านตัน  การผลิตรวมของ 3 ประเทศดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของการผลิตทั้งหมดของโลก

สถานการณ์นำเข้าและการบริโภค

ประชากรในยูเออีส่วนใหญ่เป็นมุสลิมต่างชาติมาจากกลุ่มประเทศเอเซียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน         บังคลาเทศ)  ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง นิยมเนื้อโคจากปากีสถาน เนื้อควายจากอินเดีย เนื้อโคจากบราซิล       มีราคาไม่สูง ชาวอาหรับพื้นเมืองและชาวต่างชาติรายได้ดีนิยมซื้อเนื้อโคนำเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งร้านอาหารในโรงแรมที่ใช้เนื้อวัวคุณภาพดี เช่น เนื้Wagyu จากญี่ปุ่น และออสเตรเลีย  เป็นต้น

จากสถิติการนำเข้าล่าสุดของ UN COMTRADE ระบุปี 2565 ยูเออีมีปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเนื้อโครวมกว่า 173,183 ตัน (+15.8%) มูลค่า 892.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+22.4%) ซึ่งทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น           ร้อยละ 15.8 และร้อยละ 22.47 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2564 มีการนำเข้า 149,522 ตัน เป็นมูลค่า 728.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

 

สถิตินำเข้าโคและเนื้อโค สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

รายการ 2563 2564 2565
ปริมาณ(ตัน) มูลค่า ปริมาณ(ตัน) มูลค่า ปริมาณ(ตัน) มูลค่า
โคมีชีวิต 17.1 5.9 4.1
อัตราเพิ่ม %  – (+150.0%)  – (-66.0%)  – (-30.0%)
เนื้อโคสด/แช่เย็น       63,425     325.8       66,332     395.5       73,248 470.7
อัตราเพิ่ม % (+10.0%) (+1.0%) (+5.0%) (+21.0%) (+10.0%) (+19.0%)
เนื้อโคแช่แข็ง       77,661     282.6       83,190     327.5       99,935     417.7
อัตราเพิ่ม % (-56.0%) -(56.0%) (+7.0%) (+16.0%) (+20.0%) (+28.0%)

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics since January, 2020

แหล่งนำเข้าเนื้อโคที่สำคัญของยูเออี ได้แก่ บราซิล มูลค่า 276.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (สัดส่วน 31.10%) ปากีสถาน 161.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (18.2%) ออสเตรเลีย 146.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (16.5%) อินเดีย  120.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (13.5%) สหรัฐอเมริกา 79.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (9.0%) นิวซีแลนด์ 25.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2.8%) แอฟริกาใต้ 21.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ( 2.4%) จอร์แดน 7.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (1.0%) เนเธอร์แลนด์          7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (0.8%) และซาอุดีอาระเบีย 7.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (0.8 %)   ตามลำดับ.

ประเภทเนื้อโคที่นำเข้ามาก คือ เนื้อสดแช่เย็น เนื้อแช่แข็ง มีการนำเข้าโคนมเพื่อเลี้ยงในฟาร์มผลิตนมเนยในประเทศ โดยมีฟาร์มใหญ่ที่สุดคือ Al Ain farm ในเมือง Al Ain

กฎระเบียบ เอกสารประกอบการนำเข้า ภาษีนำเข้า

 1. หน่วยงานมาตรฐานสินค้ายูเออี (ESMA) กำหนดมาตรฐานเนื้อสัตว์ (เนื้อโค เนื้อควาย เนื้อแพะ เนื้อแกะ) แช่เย็น แช่แข็ง ภายใต้ GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO) UAE.S GSO 997 : 2016     ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
 • https://wwwsag.gob.cl/pecuaria/establecimientos_habilitados_exportar/normativa/EAU/UAE-S_GSO_997_2016-en.pdf
 1. ผู้นำเข้าเนื้อสัตว์ในยูเออีจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากเทศบาลรัฐดูไบ(Dubai Municipality) เอกสารประกอบการนำเข้า ได้แก่ Invoice, Bill of Entry หรือ Airway Bill, Packing List, Certificate of Origin ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์
 2. Halal certificate ที่ออกหรือได้รับการรับรองจากองค์กรอิสลามจดทะเบียนในประเทศผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองฮาลาลของยูเออี ในใบรับรองฮาลาลมีรายละเอียด ดังนี้
 • ชื่อ ที่อยู่ของโรงเชือดและกระบวนการชำแหละ
 • ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งมอบ (consignor) และผู้ส่งออก
 • รายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้า วันที่ของการเชือด วันส่งมอบ (date of dispatch)

และปริมาณสินค้า

 1. เนื้อโคที่นำเข้าต้องมาจากสัตว์ที่ไม่ได้กินอาหารสัตว์ประกอบด้วยโปรตีนหรือ ฮอร์โมนจากสัตว์ใด ๆ และต้องมีใบรับรองอย่างเป็นทางการที่รับประกันว่าสัตว์จะถูกเลี้ยงในพื้นที่ปลอดโรคอย่างน้อยสามเดือนก่อนการเชือด
 2. ฉลากบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก:เนื้อสัตว์ต้องระบุเป็นภาษาอาหรับตามชนิดของสัตว์ ฉลากของเนื้อสัตว์แช่แข็งและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต้องมีวันที่ผลิตหรือวันที่เชือดและวันหมดอายุ ส่วนเนื้อสัตว์แช่แข็งและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จะต้องระบุวันเชือดหรือวันผลิตและวันหมดอายุ เป็นหน้าที่ของผู้ส่งออกที่จะตรวจสอบกับผู้นำเข้าให้แน่ใจว่าฉลากเป็นไปตามข้อกำหนดของยูเออี
 3. Shelf life สำหรับเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแช่แข็ง 12 เดือน เนื้อโคและเนื้อกระบือบรรจุสูญญากาศ แช่เย็น มีระยะเวลาหมดอายุตามข้อบังคับคือ 120 วัน นับจากวันที่เชือด สำหรับสัตว์ปีกแช่เย็นบรรจุสุญญากาศคือ 7 วันนับจากวันที่เชือด สำหรับอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์/สัตว์ปีกอื่นๆ ผู้ส่งออกควรปรึกษากับผู้นำเข้า
 4. อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 5 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5

ปัญหาและอุปสรรค

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าเนื้อโคไปยังยูเออีได้ในขณะนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไทยยังไม่ได้รับการรับรองการเชือดสัตว์กีบคู่จากหน่วยงานรับรองเครื่องหมายฮาลาลของยูเออี อีกทั้งไทยติดอยู่ในรายการประเทศที่ถูกห้ามนำเข้าสัตว์มีชีวิต ได้แก่ แพะ แกะ วัว และอูฐ

(https://www.moccae.gov.ae/en/our-services/list-of-approved-disapproved-countries-for-import.aspx#page=1) โดย Ministry of  Climate Change and Environment : MOCCAE แต่ประเทศไทยได้รับการรับรองการเชือดสัตว์ปีกสามารถส่งออกไปยูเออีแล้ว

ราคาสินค้า

ตัวอย่างราคาขายปลีกเนื้อโคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำรวจเมื่อเดือน พฤษภาคม 2567

ประเภทเนื้อโค น้ำหนัก (กรัม) ราคา (บาท)
                               ออสเตรเลีย
เนื้อสะโพก 500 296.93
เนื้อบด 1000 475.53
เนื้อ Tenderloin 500 747.42
เนื้อวากิว Ribeye 300 1238.19
                                  บราซิล
เนื้อ Ribeye 1500 754.68
เนื้อบด 500 157.91
เนื้อสเต๊ก 500 222.52
                                  อินเดีย
เนื้อควายบด/หั่นเต๋า 500 111.44
เนื้อควาย  Tenderloin 300 121.24
                                     ญี่ปุ่น
เนื้อ Saroma วากิว A5 300 3119.99
                               นิวซีแลนด์
เนื้อน่อง 500 267.17
เนื้อ Ribeye 500 495.13
เนื้อบด 1000 495.13
เนื้อ Tenderloin 500 692.97
                                  ปากีสถาน
เนื้อทำสตู 1000 262.09
เนื้อสเต๊ก 300 109.63
เนื้อหั่นเต๋า 500 157.91
เนื้อสันติดกระดูก 500 153.19
                               แอฟริกาใต้
เนื้อล้วน 1000 362.27
เนื้อติดกระดูก 1000 311.82
เนื้อ sirloin 300 136.13
เนื้อสะโพกล่าง (Topside) 500 222.52

ที่มา:  Carrefour , Lulu supermarket, Union Coop., Prime Gourmet

สรุป

จากข้อมูลสถิติพบว่าในปี 2565 มีปริมาณการนำเข้าเนื้อโคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามอัตราการเติบโตของประชากรและการขยายตัวของภาคการท่องที่ยว  อีกทั้งผู้บริโภคสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อโคที่มีมาตราฐาน มีการนำเข้าเนื้อโคคุณภาพสูงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดเนื้อวัวของยูเออีมีความรุนแรงขึ้น  เช่น เนื้อเลี้ยงด้วยธัญพืชออสเตรเลีย เนื้อวากิวญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น  การส่งเสริมเผยแพร่สินค้าของผู้ส่งออกเนื้อโคของประเทศต่างๆ นิยมเข้าร่วมงาน Gulfood รัฐดูไบ ที่เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง

การนำเข้าของยูเออีให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม   ต้องปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FDM) และโรคติดต่ออื่นๆ   ซึ่งไทยต้องเร่งเตรียมความพร้อมในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน  ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเชือดที่ได้รับการรับรองจากหน่ายงานรับรองเครื่องหมายฮาลาลของยูเออีเพื่อส่งออก วัคซีน และ  การตรวจสอบย้อนกลับที่มาของโคเนื้อ นอกจากนี้การส่งออกเนื้อโคไปยูเออีหรือกลุ่มประเทศ GCC มีการแข่งขันใน   ด้านราคากับสินค้าจากบราซิล ปากีสถาน อินเดีย แอฟริกาใต้ ส่วนด้านคุณภาพของสินค้าที่มาจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐฯ เป็นต้น

 

—————————————————————————————-

 

 

 

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สถานการณ์และแนวโน้ม “เนื้อโค” ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Login