หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > สถานการณ์ตลาดกล้วยไม้ในจีน

สถานการณ์ตลาดกล้วยไม้ในจีน

(ที่มาภาพ: https://www.meipian.cn/1u1pph9d)

          กล้วยไม้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนมาช้านาน สังเกตได้จากรูปวาดกล้วยไม้และข้อความในบทกวีชื่อดังในสมัยโบราณ ปัจจุบันชาวจีนมีการนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือประกอบการชงชาเพื่อให้มีกลิ่นหอม รวมทั้งใช้ในกิจการต่างๆ อาทิ ธุรกิจส่งออก สนามบิน โรงแรม ร้านอาหารระดับบนเพื่อการตกแต่ง และใช้ในพิธีสำคัญ เช่น พิธีเปิดกิจการใหม่ พิธีแต่งงาน เป็นต้น ปัจจุบันกล้วยไม้ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและสร้างมูลค่าได้ในตลาดจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันตรุษจีนหรือปีใหม่ มูลค่าการค้ากล้วยไม้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตลาดค้าขายดอกไม้ที่สำคัญของจีนจะกระจุกตัวอยู่ในมณฑลยูนนาน มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซู และมณฑลเจ้อเจียง โดยตลาดดอกไม้โต่วหนาน ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเฉิงก้ง นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ถือเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีน และใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอีกด้วย

(บรรยากาศของตลาดดอกไม้โต่วหนานในนครคุนหมิง
ที่มาภาพ: https://image.baidu.com)

ภาพรวมการนำเข้าดอกไม้ของจีน

          ในปี 2565 จีนมีการนำเข้าดอกไม้จากทั้งหมด 58 ประเทศ โดยเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และไทยเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญ 3 อันดับแรกของจีน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าการนำเข้าดอกไม้ทั้งหมดของจีน โดยมูลค่าการนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอันดับหนึ่ง อยู่ที่ 135 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 57.97 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ทั้งนี้ มณฑลที่นำเข้าดอกไม้ 5 อันดับแรกของจีน ได้แก่ มณฑลยูนนาน นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจ้อเจียง และกรุงปักกิ่ง ตามลำดับ โดยมูลค่าการนำเข้าดอกไม้ของ 5 พื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 90.32 ของมูลค่าการนำเข้าดอกไม้ทั้งหมดของจีน

 

ภาพรวมการนำเข้ากล้วยไม้ของจีน

ตารางแหล่งการนำเข้ากล้วยไม้ของจีน (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

ลำดับ ประเทศ .. 2564

 

.. 2565

(ม..-..)

.. 2566

(ม..-..)

เปลี่ยนแปลง

(%)

โลก 18,797,256 14,127,173 11,068,227 -21.65
1 ไทย 16,859,069 12,493,961 10,492,638 -16.02
2 เนเธอแลนด์ 1,115,445 594,410 355,680 -40.16
3 นิวซีแลนด์ 659,885 1,012,998 219,909 -78.29
4 ไต้หวัน 161,534 25,252 n/a n/a
5 ญี่ปุ่น 1,323 552 n/a n/a

ที่มา: Global Trade Atlas

          สำหรับภาพรวมการนำเข้ากล้วยไม้ของจีน แหล่งนำเข้ากล้วยไม้ที่สำคัญของจีน 3 อันดับแรก ได้แก่ ไทย เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ โดยข้อมูลจากสถิติจากศุลกากรจีนตามภาพกราฟแท่งด้านล่าง ไม่มีการแสดงตัวเลขการนำเข้ากล้วยไม้ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระยะแรกของการระบาด ประเทศจีนมีการล็อคดาวน์ อย่างไรก็ดี ในปี 2564 การนำเข้ากล้วยไม้ของจีน กลับมามีมูลค่าสูงถึง 18.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2565 มีมูลค่านำเข้าทั้งปีอยู่ที่ 15.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.82 เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด

 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ากล้วยไม้ตัดดอกสดรายปีย้อนหลังของจีน

 (หน่วย : กิโลกรัม และ เหรียญสหรัฐ)

(ที่มา : สถิติจากศุลกากรจีน 

ละ http://www.leadingir.com/datacenter/view/9301.html )
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 6.45 หยวน)

 

          อย่างไรก็ตาม คาดว่าการนำเข้าดอกไม้ รวมทั้งกล้วยไม้ของจีนจะมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะพันธุ์ไม้บางชนิดที่ขาดแคลนในประเทศมีแนวโน้มความต้องการที่เติบโตอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กล้วยไม้ไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดจีน เนื่องจากมีสีสันที่โดดเด่น ขนาดดอกใหญ่กว่าสายพันธุ์พื้นเมือง จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยในการขยายตลาดในจีนต่อไป

          ผู้ส่งออกที่มีความต้องการส่งออกกล้วยไม้เข้ามาในจีน ควรศึกษาและติดตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของจีน เนื่องจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการค้าขายกล้วยไม้ระหว่างประเทศนั้นมีกฎและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างเคร่งคัดทั้งในส่วนของการนำเข้าและส่งออก และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้ส่งออกจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินขั้นตอนของศุลกากร เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและใบรับรองสุขอนามัยพืช เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ความเห็นของ สคต. 

(แผนที่จำลองของสวนนิทรรศการวัฒนธรรมกล้วยไม้ Xinchuan Orchid Culture Expo Park

 ที่มา: https://m.thepaper.cn/baijiahao_25598823)

 

          จากข้อมูลจาก Chengdu Government Affairs นครเฉิงตูมีโครงการเพิ่มสวนแสดงสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่       Xinchuanzhixin Park ซึ่งจะมีการก่อสร้างสวนนิทรรศการวัฒนธรรมกล้วยไม้ Xinchuan Orchid Culture Expo Park โดยเป็นความร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2567 จัดแสดงบนพื้นที่ประมาณ 210 หมู่ (หรือประมาณ 87.5 ไร่) แบ่งออกเป็น 5 สวน 12 ฉาก และมีการจัดแสดงกล้วยไม้ล้ำค่ามากกว่า 500 ชนิดและกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์เกือบ 1,000 สายพันธุ์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดกล้วยไม้ในนครเฉิงตู ที่เป็นที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จากมูลค่าของตลาดกล้วยไม้และการสนับสนุนของภาครัฐที่เข้ามาลงทุน

          จากสถิติการนำเข้ากล้วยไม้จีน แสดงให้เห็นว่าในกล้วยไม้ไทยเป็นสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในตลาดจีน จึงเป็นโอกาสที่จะสามารถต่อยอดตลาดกล้วยไม้ไทยให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากจุดแข็งเรื่องสายพันธ์ุกล้วยไม้ไทยที่มีความหลากหลาย รวมถึงต้องอาศัยปัจจัยสนับสุนนต่างๆ ดังนี้

การสร้างพันธมิตรทางการค้า เพิ่มช่องทางในการจัดหน่ายกล้วยไม้และส่งเสริมกล้วยไม้ไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการ

การติดตามข้อมูลข่าวสาร ผู้ส่งออกไทยควรติดตามแนวโน้มความต้องการของตลาดกล้วยไม้ในจีนและกฎระเบียบต่างๆ ในการนำเข้า-ส่งออกกล้วยไม้

การส่งเสริมและนำเสนอตลาดกล้วยไม้ เพื่อเพิ่มความต้องการในตลาดกล้วยไม้ โดยสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดกล้วยไม้ไทยในจีน

การพัฒนาสายพันธ์ุกล้วยไม้ ให้ตรงต่อความต้องการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มโอกาสให้กล้วยไม้สายพันธุ์ไทยเข้ามาขยายตลาดในจีนได้มากขึ้น

————————————————–

 

แหล่งข้อมูล :

https://www.meipian.cn/1u1pph9d

http://www.leadingir.com/datacenter/view/9301.html 

http://www.camafa.net/hyzz_hydt/282100200.html

https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/21/content_5742540.htm

https://cj.sina.com.cn/articles/view/1496814565/593793e502001ftbd

แปลและเรียบเรียงโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สถานการณ์ตลาดกล้วยไม้ในจีน

Login