หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคม 2566

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนสิงหาคม 2566
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บทสรุปโดยย่อ

NODX

 • ในเดือนสิงหาคม 2566 NODX ลดลงที่ -1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -20.3% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX
 • ในเดือนสิงหาคม 2566 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรกลดลง สาเหตุหลักมาจาก EU27สหรัฐฯ และจีน แต่การส่งออกไปยังอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

          NORX

 • ในเดือนสิงหาคม 2566 NORX ลดลงที่ -8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -10.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX
 • การค้าระหว่างประเทศโดยรวม (Total Trade)
 • ในเดือนสิงหาคม 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ลดลง -15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -20.9% ในเดือนก่อนหน้า)
 • การส่งออกโดยรวมลดลงที่ -14.7% (หลังจากลดลงที่ -4% ในเดือนก่อนหน้า)
 • การนำเข้าโดยรวมลดลงที่ -15.6% (หลังจากลดลงที่ -23.5%ในเดือนก่อนหน้า)

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร

ในเดือนสิงหาคม 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ลดลง -15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -20.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมลดลงที่ 14.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -18.4% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมลดลงที่-15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -23.5% ในเดือนก่อนหน้า)

[1] ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

[2] การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนสิงหาคม 2566 NODX ลดลงที่ -20.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -20.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนสิงหาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลงที่ -21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -26.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ ICs, Disk Media Products และ PCs ลดลง -28.5%, -30.6% และ -25.6% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนสิงหาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX ลดลงที่ -19.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -18.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Structures of ships & boats (-97.7%), Pharmaceuticals (-37.7%) และ Specialised Machinery
(-25.5%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนสิงหาคม 2566 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ทั้งหมดลดลง ยกเว้นอินโดนีเซีย โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ EU27 (-28.9%) สหรัฐฯ (-32.4%) และจีน (-16.4%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนสิงหาคม 2566 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าลดลงที่ -24.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -37.4% ในเดือนก่อนหน้า

 • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ EU27 (-52.6%) หมู่เกาะมาร์แชลล์
  (-48%) และออสเตรเลีย (-2%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณลดลงที่ -15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -13.4% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนสิงหาคม 2566 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ลดลงที่ -8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -10.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของทั้งสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนสิงหาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NORX ลดลงที่ -11.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการลดลดงที่ -3.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่
Diodes & Transistors (-6.1%)  ICs (-13.5%) และ parts of PCs (-20.7%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนสิงหาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX ลดลงที่ -4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -17.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Electrical Machinery (-56.8%), Non-Monetary Gold (-36.8%) and Personal Beauty Products
(-21.9%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนสิงหาคม 2566 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกลดลง โดยตลาดที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ (-23.2%) อินโดนีเซีย (-16.7%) และ ฮ่องกง (-8.1%)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคม 2566 ลดลง -15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกลดตัวลง -14.7% และการนำเข้า -15.6% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์ลดลงที่-20.1% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าลดลงที่ -20.3% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX ต่างลดลง ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์[1]กล่าวว่า หากอุปสงค์สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเริ่มมีเสถียรภาพ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมในจีนเริ่มลดลงน่าจะช่วยสนับสนุนการส่งออกของสิงคโปร์และเอเชียได้

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนสิงหาคม 2566 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า[2] ระบุว่า การส่งออกในเดือนสิงหาคม 2566 มีมูลค่า 24,279.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (824,938 ล้านบาท) ขยายตัว 2.6% โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลกที่ดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า แม้ว่าจะยังอยู่ระดับต่ำกว่าปกติ การใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตามภาคบริการของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัว ส่งผลดีต่อสินค้าส่งออกที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมนโยบายพลังงานสะอาดและความต้องการสินค้าเทคโนโลยี ทำให้หมวดสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินบาทในระดับที่เหมาะสมส่งผลดี ต่อการส่งออก ตลาดคู่ค้าสำคัญฟื้นตัวได้ดี อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบีย และแอฟริกาใต้

ที่มา :

Enterprise Singaporehttps://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2023/september/mr04323_monthly-trade-report—aug-2023.pdf

StraitsTimes  – https://www.straitstimes.com/business/singapore-trade-slump-worsens-with-key-exports-tumbling-202-in-july

นาย Chua Hak Bin และ Brian Lee นักเศรษฐศาสตร์จาก Maybank

https://uploads.tpso.go.th/Press%20Release%20%E0%B8%AA.%E0%B8%84.%2066%20Final.pdf

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login