หน้าแรกTrade insight > รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของประเทศชิลี ฉบับที่ 4 ประจำปี 2567

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของประเทศชิลี ฉบับที่ 4 ประจำปี 2567

ภาพรวมเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของชิลีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย GDP ปรับตัวจาก 2.3% มาอยู่ที่ 4.5% เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ในรอบ 12 เดือน การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระดับ 44.9 มาอยู่ที่ 46.3 ถึงแม้ว่าการก่อสร้างในภาคเอกชนจะหดตัวลง แต่โครงการก่อสร้างศูนย์บริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ช่วยพยุงภาคการลงทุนไว้ ตัวเลขการส่งออกปรับระดับเพิ่มขึ้นจาก 3.5% ในเดือนก่อนหน้า เป็น 3.9% ในขณะที่อัตราว่างงานและอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.5% และ 4.5% ตามลำดับเป็นครั้งแรกในรอบ 6 และ 12 เดือน ในส่วนของรายละเอียดในแต่ละด้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สคต. ณ กรุงซันติอาโก ขอสรุปรายละเอียด ดังนี้

1. การบริโภคภาคเอกชน (ข้อมูลจากธนาคารกลางชิลี)

    การบริโภคภาคเอกชนในชิลีในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในภาพรวม    มีการปรับตัวสูงที่สุดในรอบ 12 เดือน มีเพียงหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเท่านั้น ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากระดับ 0.5% มาอยู่ที่ -0.1% โดยสินค้าคงทน (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) จาก 6.2% ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.5% โดยหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นที่สุดเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันจาก 12.9% ขึ้นมาอยู่ที่ 14.6% ส่วนการจำหน่ายสินค้าในหมวดหมวดยาและเวชภัณฑ์ สินค้าเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ยังคงระดับเดิมที่ 9.3% และ 4.9% ส่วนหมวดสินค้าอุปโภค และหมวดอาหารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก -0.9% และ -1.6% มาอยู่ที่ 2.6% และ 1.3% ตามลำดับ

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการปรับระดับลดลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม 2567 จากเดิมซึ่งอยู่ที่ระดับ 43.8 มาอยู่ที่ระดับ 43.2

2.การลงทุน (ข้อมูลจากธนาคารกลางชิลี)

    ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 บรรยากาศการลงทุนในภาครัฐของชิลี  มีทิศทางตรงกันข้ามกับการลงทุนของภาคเอกชน โดยสะท้อนจากตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้างในโครงการที่อยู่อาศัย (คิดเป็นตารางเมตร) ลดลงจาก 15.3% ลงมาอยู่ที่ -20.4% การก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรม ลดลงจาก 32.0% มาอยู่ที่ -0.6% ในขณะที่การก่อสร้างของภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 196.6% เป็น 246.7% ส่วนปริมาณการจำหน่ายสินค้าวัสดุและเครื่องมือในหมวดก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก -8.9% เป็น -7.1%

สำหรับดัชนีของความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากที่ระดับ 44.9 มาอยู่ที่ 46.3 โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นในภาคการค้าจาก 50.0 เป็น 52.6 ภาคอุตสหกรรมเหมืองแร่จาก 62.3 เป็น 63.8 ภาคการก่อสร้าง จาก 24.4 เป็น 28.7 มีเพียงภาคการผลิตที่ปรับตัวลงจาก 42.8 มาอยู่ที่ 42.0

3. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ข้อมูลจากธนาคารกลางชิลี https://si3.bcentral.cl และสำนักงานสถิติแห่งชาติของชิลี https://www.ine.gob.cl)

อัตราการว่างงานของประเทศชิลีในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน โดยอยู่ที่ 8.5% ของจำนวนผู้ใช้แรงงานทั้งหมดในประเทศ หากพิจารณาแยกตามเขตการปกครอง แคว้นที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดคือ แคว้น อาทาคาม่าที่ 10.0% และแคว้นที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดคือ แคว้น ลอสลาโกส ที่ 3.8%

สภาวะเงินเฟ้อของประเทศชิลีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.5% ทั้งนี้ สินค้า 3 หมวดแรกที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบเดือนนี้ ได้แก่ (1) เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม (2) หมวดคมนาคมและการขนส่ง และ (3) หมวดประกันภัยและบริการทางการเงิน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 2.5%  1.4% และ 1.1% ตามลำดับ

4. การส่งออก-นำเข้า (ข้อมูลจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของชิลี SUBREI – www.subrei.gob.cl)

     การส่งออกสินค้าของชิลีระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567      มีมูลค่ารวมที่ 18,052 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9%  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่

สินค้า ม.ค.-ก.พ. (ล้านเหรียญสหรัฐ) ขยายตัว

(66/67)

ปี 2566 ปี 2567
สินแร่ 8,413 8,184 -2.7%
ผลไม้ 2,629 3,049 13.8%
เนื้อสัตว์ 2,059 2,186 5.8%
เคมีภัณฑ์ 2,107 1,211 -42.5%
ปลาแซลมอน 1,137 1,224 7.7%
เยื่อกระดาษ 472 503 6.4%

   การนำเข้าของชิลีระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่ารวมที่ 12,581 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง -2.2% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่

สินค้า ม.ค.-ก.พ. (ล้านเหรียญสหรัฐ) ขยายตัว

(66/67)

ปี 2566 ปี 2567
สินค้าหมวดพลังงาน 7,344 7,500 2.1%
สินค้าอุปโภคบริโภค 3,572 3,620 1.3%
สินค้าทุน 2,831  2,365 -16.4%
 -รถยนต์เชิงพาณิชย์ 453   302 -33.3%
 -เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 187            131 -30.0%

จากการที่ตัวเลขการส่งออกของชิลีสูงกว่าตัวเลขการนำเข้า ทำให้ชิลีได้ดุลการค้า จำนวน 5,471 ล้านเหรียญสหรัฐ

5. การค้าของชิลีกับไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน (ข้อมูลสถิติทางการค้าจาก Global Trade Atlas)

ชิลีนำเข้าสินค้าจากไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มูลค่า 78.94 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง –42.51% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) ซึ่งสินค้าที่นำเข้าจากไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • รถยนต์และส่วนประกอบ (25.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง -66.50%)
 • เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (04 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง -30.91%)
 • เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (9.64 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 162.55%)
 • ไข่มุก อัญมณีและโลหะมีค่า (7.56 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.48%)
 • พลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก (3.73 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.71%)

สำหรับตัวเลขการนำเข้าของชิลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนใน 5 อันดับแรก ได้แก่

 • ชิลีนำเข้าจากเวียดนาม 189.83 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง -2.15%)
 • ชิลีนำเข้าจากไทย 78.94 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง -42.51%)
 • ชิลีนำเข้าจากอินโดนีเซีย 64.77 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 31.55%)
 • ชิลีนำเข้าจากมาเลเซีย 29.67 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 17.91%)
 • ชิลีนำเข้าจากสิงคโปร์ 17.72 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 78.27%)

ชิลีส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มูลค่า 115.78 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 2.78% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า)  ซึ่งสินค้าที่ส่งออกไปยังไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • ทองแดง (57.28 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.65%)
 • เยื่อกระดาษ (17.42 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 95.03%)
 • แซลมอนและอาหารทะเล (15.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง -25.38%)
 • สินแร่อื่น ๆ (9.69 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง -44.38%)
 • ผลไม้และผลิตภัณฑ์ธัญพืช (7.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง -17.69%)

 

สำหรับตัวเลขการส่งออกของชิลีไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนใน 5 อันดับแรก ได้แก่–

 • ชิลีส่งออกไปยังฟิลิปินส์ 147.08 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 1,782.57%)
 • ชิลีส่งออกไปยังไทย 115.78 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 2.78%)
 • ชิลีส่งออกไปยังเวียดนาม 53.94 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง -32.60%)
 • ชิลีส่งออกไปยังมาเลเซีย 51.83 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 18.91%)
 • ชิลีส่งออกไปยังสิงคโปร์ 48.57 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 297.22%)

มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทย-ชิลี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 194.72 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง -22.10%) โดยชิลีส่งออกสินค้าไปยังไทยมากกว่านำเข้าจากไทย จึงทำให้ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าที่ 36.84 ล้านเหรียญสหรัฐ

__________________________________________

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก

เมษายน 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของประเทศชิลี ฉบับที่ 4 ประจำปี 2567

Login