หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม (Vietnam’s Economic Indicators) ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม (Vietnam’s Economic Indicators) ประจำเดือนตุลาคม 2566

  1. ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2565 CPI เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2565 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.38 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.28 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2565 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2565 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

  1. การเกษตร การป่าไม้ และประมง

2.1 การเกษตร

ในปี 2566 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว (มิ.ย. – พ.ย.) 2566 รวม 1.5 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 นับถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ 1.0 ล้านเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งภาคเหนือได้ 699.2 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ภาคใต้ได้ 329.1 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565

พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของเวียดนามในช่วงฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ร่วง (เม.ย. – มิ.ย.) 2566 ได้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลง 1.9 พันเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตต่อเฮคเตอร์อยู่ที่ 5,760 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 10 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 11.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 173.0 พันตัน

นับถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 พื้นที่เพาะปลูกข้าวของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในฤดูใบไม้ร่วง – ฤดูหนาว 2566 (ก.ค. – ธ.ค. 66) ได้ 692.9 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565

พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 42.9 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงอยู่ที่ 2.8 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 พื้นที่เพาะปลูกมันเทศอยู่ที่ 6.0 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 1.6 พันเฮคเตอร์ เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 และพื้นที่เพาะปลูกผักและถั่วต่างๆ 62.0 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6

การเลี้ยงปศุสัตว์ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 จะไม่มีการพัฒนาอย่างมั่นคง และมีการควบคุมการแพร่ระบาด คาดว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 จํานวนหมูของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จํานวนวัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และจํานวนกระบือลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

2.2 การป่าไม้

ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 229.3 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1,662 เฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

2.3 ประมง

การประมงในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 7.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 4.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และการจับสัตว์น้ำได้ 3.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยการจับอาหารทะเลได้ 3.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2

  1. อุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 3.2

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566

หน่วย: %

ก.ย. 2566
เทียบกับ
ก.ย. 2565
.ค. 2566
เทียบกับ
ก.ย. 2566
ต.ค. 2566
เทียบกับ
ต.ค. 2565
.ค. – ต.ค. 2566  เทียบกับ
ม.ค. – ต.ค. 2565
รวม 102.9 105.5 104.1 100.5
การทำเหมืองแร่และเหมือง  93.6  109.6  94.3  96.8
ถ่านหินและลิกไนต์  101.7  104.8  94.5  98.7
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  88.0  112.5  91.6  96.0
แร่โลหะ  77.4  108.5  80.0  106.3
การทำเหมืองแร่อื่นๆ  96.1  102.6  95.2  101.3
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่  119.0  118.6  125.0  87.4
การผลิตสินค้า  103.8  106.2  104.9  100.5
สินค้าอาหาร  109.3  102.9  112.4  106.1
เครื่องดื่ม  97.6  107.3  96.4  103.2
ยาสูบ  110.7  99.8  105.2  109.1
สิ่งทอ  116.2  101.5  118.1  104.8
เสื้อผ้า  104.2  102.8  111.1  98.7
หนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง  101.8  103.2  103.0  98.6
การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  111.0  95.2  99.6  97.5
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  106.3  102.1  105.8  97.3
การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก  102.2  100.0  104.6  102.4
ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  51.6  173.4  84.3  101.7
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  107.1  105.0  109.5  105.9
ยาและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์  94.2  103.8  95.1  98.9
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก  110.9  101.2  115.3  109.5
ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ  97.7  106.8  99.8  96.3
โลหะพื้นฐาน  111.0  106.4  114.3  102.9
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)  107.7  105.4  120.7  108.7
คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  106.0  107.2  102.7  98.2
อุปกรณ์ไฟฟ้า  112.5  93.2  99.8  103.1
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ  108.1  90.6  104.9  97.8
ยานยนต์  107.2  106.3  103.6  95.9
ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ  83.2  117.1  92.5  92.7
เฟอร์นิเจอร์  116.3  107.3  119.2  103.9
การผลิตสินค้าอื่นๆ  96.3  101.3  100.7  98.9
ซ่อม บำรุง รักษา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  113.9  80.5  86.7  101.6
การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า  103.0  99.3  105.6  102.6
การผลิตน้ำประปาและการกำจัดของเสีย  107.0  99.6  105.2  105.0

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

  1. การจัดตั้งธุรกิจ

ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 131,777 บริษัท คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 53.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 51,861 บริษัท ลดลงร้อยละ 1.5 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 81,086 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 50,735 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 และมีบริษัทปิดกิจการ 14,729 บริษัท ลดลงร้อยละ 4.5

  1. ด้านการลงทุน

5.1 การลงทุนของภาครัฐ ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 21.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

5.2 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมด 25.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 โดยโครงการใหม่ 2,608 โครงการ มีมูลค่า 15.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.0 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 1,051 โครงการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5.33 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 39.0 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 2,836 โครงการ มูลค่า 5.13 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

FDI โครงการใหม่ที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 ตุลาคม 2565

โครงการใหม่

(จำนวน)

มูลค่าของโครงการใหม่

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าของโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รวม 2,608 15,292.8 5,334.2
จังหวัดที่ได้รับการลงทุน
Quang Ninh 22 3,081.3
Bac Giang 81 1,506.7 384.9
Hai phong 95 1,153.6 1,529.0
Nghe An 14 1,015.9 256.8
Bac Ninh 309 888.0 404.4
Ba Ria – Vung Tau 21 832.3
Binh Phuoc 44 718.0 -7.8
Long An 95 565.6 82.6
Hai Duong 64 540.1 63.5
Binh Duong 105 536.5 5.1
Ho Chi Minh City 991 479.9 584.4
Hung Yen 41 459.2 268.5
Thai Binh 20 456.8 102.0
Dong Nai 70 421.4 503.4
Ha Noi 346 321.1 242.1
Ha Nam 26 302.5 84.2
Vinh Phuc 24 244.4 14.9
Nam Dinh 12 228.7 5.0
Thanh Hoa 15 228.3 47.1
Tay Ninh 25 213.1 376.3
จังหวัดอื่นๆ  188 1,099.5 387.8
ประเทศที่เข้าลงทุน
Special Administration Hong Kong 256 3,098.8 310.6
Singapore 324 3,093.8 364.9
China 566 2,516.0 724.7
Taiwan 172 1,998.0 280.5
South Korea 391 1,665.0 1,926.7
Japan 261 725.4 451.1
Thailand 48 461.9 172.9
Netherlands 19 373.9 72.5
Samoa 33 210.9 148.7
Sweden 9 196.4 9.6
Germany 26 181.2 28.7
Denmark 13 166.2 0.8
Seychelles 20 112.9 50.0
United States 96 88.3 318.6
Israel 3 60.3 0.0
Italy 12 47.3 69.2
Virgin Islands (UK) 23 46.6 45.4
ประเทศอื่นๆ 336 250.0 359.4

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

5.3 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 424.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 95 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 251.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 36.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 19 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 173.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.8 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

  1. การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

6.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 ประมาณการยอดขายค้าปลีกของสินค้าและบริการมีมูลค่าประมาณ 226.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 177.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายบริการที่พักและร้านอาหาร 24.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 รายรับจากการท่องเที่ยว 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 รายรับจากบริการอื่นๆ 23.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566

หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

   ต.ค. 2566 .ค. – .ค. 2566 ต.ค. 2566 เทียบกับ ต.ค. 2565 (%) .ค. – ต.ค. 2566 เทียบกับ ม.ค. – ต.ค. 2565 (%)
มูลค่ารวม โครงสร้าง (%)
รวม 536,326 5,105,422 100.0 107.0 109.4
ยอดขายปลีกสินค้า 412,926 3,988,902 78.1 106.7 108.3
ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 59,681 555,607 10.9 114.9 115.0
การท่องเที่ยว 3,752 30,176 0.6 151.4 147.6
บริการอื่นๆ 59,967 530,737 10.4 100.2 110.4

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

6.2 การส่งออกและนำเข้า (ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566)

6.2.1 การส่งออกสินค้าและบริการ

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 291.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.1
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 มาจากภาคการผลิตเพื่อส่งออกของเวียดนามมูลค่า 77.09 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ภาคการผลิตเพื่อส่งออกของบริษัทต่างชาติในเวียดนามมูลค่า 214.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุ 3.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.2 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป 257.42 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.3 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ 22.97 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 7.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 78.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

6.2.2 การนำเข้าสินค้าและบริการ

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 266.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.3
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนาม มีมูลค่า 95.08 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.3 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 171.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.3

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 250.12 พันล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.8 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 16.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 89.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 67.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 23.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.4 การเกินดุลการค้ากับญี่ปุ่น 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 40.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.4 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 23.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 27.6 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 38.2

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login