หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนกันยายน 2566

1.ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565 CPI เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนกันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนกันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.83 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนกันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

2.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการเกษตร การป่าไม้ และประมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.41 และการบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.32

โครงสร้างเศรษฐกิจในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ภาคการเกษตร การป่าไม้ และประมงมีสัดส่วนร้อยละ 11.51 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีสัดส่วนร้อยละ 37.16 ภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 42.72 และรายรับจากภาษีหักลบเงินสนับสนุนสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 8.61

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 การบริโภคภายในประเทศ (final consumption) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 การสะสมสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.22 การส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 5.79 และการนำเข้าสินค้าและบริการ ลดลงร้อยละ 8.19

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566

 

ม.ค. – ก.ย. 2566

(พันล้านเวียดนามด่ง)

โครงสร้าง (%)

ม.ค. – ก.ย. 2566 เทียบกับ ม.ค. – ก.ย. 2565

รวม

7,268,043

100.00

104.24

การเกษตร การป่าไม้ และการประมง

836,618

11.51

103.43

การเกษตร

597,112

8.22

103.42

การป่าไม้

38,121

0.52

103.13

การประมง

201,385

2.77

103.56

อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

2,700,557

37.16

102.41

อุตสาหกรรม

2,263,942

31.15

101.65

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

183,789

2.53

96.99

การผลิตสินค้า

1,732,161

23.83

101.98

การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ

312,035

4.29

102.90

การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

35,957

0.50

104.69

การก่อสร้าง

436,615

6.01

106.17

บริการ

3,104,755

42.72

106.32

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

738,452

10.16

108.04

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

368,060

5.06

108.66

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

185,630

2.55

113.17

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

260,556

3.58

102.67

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

343,532

4.73

106.91

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

251,821

3.46

99.05

วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

159,081

2.19

106.28

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

93,618

1.29

112.40

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ

138,960

1.91

105.55

การศึกษา และการฝึกอบรม

274,192

3.77

104.34

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

186,772

2.57

101.32

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

45,719

0.63

111.35

กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

48,742

0.67

110.56

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทาขึ้น เองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

9,620

0.13

104.81

ภาษีสินค้าลดเงินอุดหนุนสินค้า

626,113

8.61

102.81

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

3.การเกษตร การป่าไม้ และประมง

3.1 การเกษตร

(นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2566) เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว (มิ.ย. – พ.ย.) 2566 รวม 1.5 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งภาคเหนือได้ 1.0 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ภาคใต้ได้ 486.9 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565

พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเวียดนามในช่วงฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ร่วง (เม.ย. – มิ.ย.) 2566 ได้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลง 2.8 พันเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ 1.8 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตต่อเฮคเตอร์อยู่ที่ 5,760 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 10 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 11.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 173.0 พันตัน

พื้นที่เพาะปลูกข้าวของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในฤดูใบไม้ร่วง – ฤดูหนาว 2566 (ก.ค. – ธ.ค. 66) ได้ 604.2 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565

พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 824.0 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงอยู่ที่ 152.8 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.1 พื้นที่เพาะปลูกมันเทศอยู่ที่ 76.2 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.8 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 29.7 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 6.0 และพื้นที่เพาะปลูกผักและถั่วต่างๆ 1.0 ล้านเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3

การเลี้ยงปศุสัตว์ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จํานวนกระบือจะยังคงลดลงต่อไป เนื่องจากพื้นที่เลี้ยงกระบือที่แคบลงและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจต่ำ คาดว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 จํานวนหมูของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จํานวนวัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และจํานวนกระบือลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

3.2 การป่าไม้

ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 197.9 พันเฮคเตอร์ เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1,594 เฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

3.3 ประมง

การประมงในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 3.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 และการจับสัตว์น้ำได้ 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยการจับอาหารทะเลได้ 2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2

4.อุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 3.0

ดัชนีการบริโภคภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ดัชนีสินค้าคงคลังภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 30 กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และอัตราสินค้าคงคลังภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วงมกราคม – กันยายน 2566 อยู่ที่ 85.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 จำนวนแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเวียดนามลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยในภาครัฐลดลงร้อยละ 2.1 ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.5 และภาคการลงทุนจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566

หน่วย: %

.ค. 2566
เทียบกับ

.ค. 2565

.ย. 2566
เทียบกับ
.ค. 2566
.ย. 2566
เทียบกับ
ก.ย. 2565

.ค. – ก.ย. 2566  เทียบกับ
ม.ค. – ก.ย. 2565

รวม

103.5

100.1 105.1

100.3

การทำเหมืองแร่และเหมือง

92.9

94.2 93.4

97.0

ถ่านหินและลิกไนต์

107.0

94.3 104.0

99.3

น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

86.0

93.8 87.6

96.4

แร่โลหะ

92.1

88.8 61.1

100.4

การทำเหมืองแร่อื่นๆ

103.0

97.4 100.9

102.5

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่

87.3

91.7 104.2

82.6

การผลิตสินค้า

104.3

101.4 105.9

100.2

สินค้าอาหาร

107.6

103.0 112.5

105.8

เครื่องดื่ม

97.2

106.8 103.9

103.9

ยาสูบ

113.7

93.4 111.4

109.6

สิ่งทอ

113.5

103.3 118.5

103.6

เสื้อผ้า

103.0

102.8 113.9

98.5

หนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

98.7

102.9 104.7

98.4

การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

101.9

99.4 108.7

97.0

กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

101.8

100.4 107.5

96.5

การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก

102.2

99.8 104.4

102.4

ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

99.6

55.1 50.5

103.8

เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

106.4

105.2 113.9

106.2

ยาและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์

97.9

104.6 94.5

99.4

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก

111.6

100.8 110.2

108.7

ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ

99.0

101.4 103.5

96.6

โลหะพื้นฐาน

118.4

99.8 112.5

101.8

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)

115.2

102.2 113.0

107.4

คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

104.1

105.1 107.5

97.8

อุปกรณ์ไฟฟ้า

107.3

97.7 108.4

102.8

เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ

99.3

88.8 98.1

96.0

ยานยนต์

98.0

106.1 105.2

94.8

ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ

82.5

107.6 83.7

92.8

เฟอร์นิเจอร์

116.8

114.0 130.2

103.7

การผลิตสินค้าอื่นๆ

98.4

103.7 100.5

99.2

ซ่อม บำรุง รักษา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

93.2

113.0 122.2

104.4

การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

105.6

97.2 107.9

102.6

การผลิตน้ำประปาและการกำจัดของเสีย

101.9

99.6 105.8

104.9

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

5.การจัดตั้งธุรกิจ

ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 116,342 บริษัท คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 48.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 48,898 บริษัท ลดลงร้อยละ 3.2 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 75,791 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 46,086 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 และมีบริษัทปิดกิจการ 13,228 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.7

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 30.1 เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้าและการผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 37.5 เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้าและการผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 มั่นคงกว่าไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 32.4  เปิดเผยว่าบริษัทที่เผชิญความยากลำบาก

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 39.1 คาดว่า สถานการณ์การค้าและการผลิตจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 37.2 เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้าและการผลิต มั่นคงกว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 23.7 คาดว่าบริษัทที่เผชิญความยากลำบากมากกว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

6.ด้านการลงทุน

6.1 การลงทุนของภาครัฐ ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

6.2 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมด 20.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 โดยโครงการใหม่ 2,254 โครงการ มีมูลค่า 10.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 934 โครงการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 38.3 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 2.539 โครงการ มูลค่า 4.83 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

FDI โครงการใหม่ที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2565

โครงการใหม่

(จำนวน)

มูลค่าของโครงการใหม่

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าของโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รวม

2,254

10,233.3

5,150.4

จังหวัดที่ได้รับการลงทุน
Bac Giang

72

1,413.0

321.9

Nghe An

14

1,015.9

256.8

Bac Ninh

266

852.3

378.7

Quang Ninh

18

810.0

Binh Phuoc

35

689.9

-2.7

Hai phong

81

577.6

1,511.1

Long An

84

554.2

56.0

Binh Duong

90

523.9

71.4

Hung Yen

35

427.2

257.2

Ho Chi Minh City

860

406.1

520.1

Ha Noi

305

270.0

215.4

Dong Nai

55

267.8

485.4

Vinh Phuc

23

243.4

14.9

Ha Nam

21

243.2

84.2

Hai Duong

52

232.7

77.1

Nam Dinh

11

220.7

4.5

Thanh Hoa

13

217.8

47.1

Tay Ninh

23

211.1

369.8

Thai Nguyen

28

180.9

19.5

Quang Ngai

3

166.3

31.3

จังหวัดอื่นๆ

 165

 709.4

 430.7

ประเทศที่เข้าลงทุน
Singapore

283

2,621.0

358.7

China

478

2,094.5

698.8

Special Administration Hong Kong

212

1,495.6

296.5

Taiwan

148

1,019.2

263.6

Japan

225

662.0

428.2

South Korea

353

511.1

1,864.5

Thailand

36

351.0

173.7

Netherlands

17

269.0

72.0

Sweden

7

196.1

9.6

Germany

25

179.6

30.2

Denmark

12

166.2

0.8

Samoa

24

129.8

148.7

Seychelles

18

107.8

47.7

United States

87

82.5

318.0

Israel

3

60.3

Virgin Islands (UK)

22

46.1

45.4

India

37

42.8

14.2

ประเทศอื่นๆ

267

198.8

380.0

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

6.3 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 416.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 84 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 244.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 18 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 172.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

7.การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

7.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ประมาณการยอดขายค้าปลีกของสินค้าและบริการมีมูลค่าประมาณ 203.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 158.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายบริการที่พักและร้านอาหาร 22.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 รายรับจากการท่องเที่ยว 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 รายรับจากบริการอื่นๆ 20.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566

                                                                  หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

 

 ก.ย. 2566

.ค. – .ย. 2566 .ย. 2566 เทียบกับ.ย. 2565 (%)

.ค. – .ย. 2566 เทียบกับ ม.ค. – .ย. 2565 (%)

มูลค่ารวม

โครงสร้าง (%)

รวม

524,595

4,567,835 100.0 107.5

109.7

ยอดขายปลีกสินค้า

402,432

3,572,053 78.2 107.4

108.4

ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร

61,123

500,081 10.9 113.7

116.0

การท่องเที่ยว

3,973

26,549 0.6 144.9

147.7

บริการอื่นๆ

57,067

469,152 10.3 100.2

111.5

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

7.2 การส่งออกและนำเข้า (ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566)

7.2.1 การส่งออกสินค้าและบริการ

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 259.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.2
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 มาจากภาคการผลิตเพื่อส่งออกของเวียดนามมูลค่า 68.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ภาคการผลิตเพื่อส่งออกของบริษัทต่างชาติในเวียดนามมูลค่า 190.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุ 3.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.2 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป 229.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.3 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ 20.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 6.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 70.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การส่งออกบริการของเวียดนามมีมูลค่า 14.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.6
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการส่งออกบริการท่องเที่ยวมีมูลค่า 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และการส่งออกบริการขนส่งสินค้ามีมูลค่า 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6

7.2.2 การนำเข้าสินค้าและบริการ

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 237.99 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.8
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนาม มีมูลค่า 85.12 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.8 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 152.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.9

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 223.08 พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.7 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 14.91 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 79.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การนำเข้าบริการของเวียดนามมีมูลค่า 20.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการนำเข้าบริการขนส่งสินค้ามีมูลค่า 9.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.9 และการนำเข้าบริการท่องเที่ยวมีมูลค่า 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9

ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 60.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.7 การเกินดุลการค้ากับญี่ปุ่น 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 36.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.6 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 20.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 29.7 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 39.6

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login