หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1. ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 CPI เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนกรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนกรกฎาคม 2566 ลดลงร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนกรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.53 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39

2. การเกษตร การป่าไม้ และประมง

2.1 การเกษตร

(นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566) เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว (มิ.ย. – พ.ย.) 2566 รวม 1.2 ล้านเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งภาคเหนือได้ 836.1 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ภาคใต้ได้ 358.3 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565

นับถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2566 พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเวียดนามในช่วงฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ร่วง (เม.ย. – มิ.ย.) 2566 ได้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งภาคเหนือได้ 172.9 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ภาคใต้ได้ 1.7 ล้านเฮคเตอร์ เท่ากับเวลาเดียวกันในปี 2565

นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 พื้นที่เพาะปลูกข้าวของภูมิภาคสามเหลียมปากแม่น้ำโขงในฤดูใบไม้ร่วง – ฤดูหนาว 2566 (ก.ค. – ธ.ค. 66) ได้ 263.4 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565

นับถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2566 พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 716.6 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.1เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงอยู่ที่ 132.2 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 3.7 พื้นที่เพาะปลูกมันเทศอยู่ที่ 67.1 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 4.1 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 18.8 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 6.3 และพื้นที่เพาะปลูกผักและถั่วต่างๆ 870.8 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

การเลี้ยงปศุสัตว์ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 คงที่ คาดว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 จํานวนหมูของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จํานวนวัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และจํานวนควายลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

2.2 การป่าไม้

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 138.5 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1,348 เฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

2.3 ประมง

การประมงในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 เวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 5.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 และการจับสัตว์น้ำได้ 2.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยการจับอาหารทะเลได้ 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3

3. อุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการผลิตสินค้าลดลงร้อยละ 1.0 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 1.2

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566

หน่วย: %

มิ.ย. 2566
เทียบกับ

มิ.ย. 2565

ก.ค. 2566
เทียบกับ
มิ.ย. 2566
ก.ค. 2566
เทียบกับ
ก.ค. 2565

.ค. – ก.ค. 2566  เทียบกับ
ม.ค. – ก.ค. 2565

รวม

101.8

103.9 103.7

99.3

การทำเหมืองแร่และเหมือง

100.2

98.1 104.0

98.8

ถ่านหินและลิกไนต์

98.2

94.2 104.7

98.2

น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

106.0

94.7 102.0

99.6

แร่โลหะ

99.2

110.9 101.1

108.6

การทำเหมืองแร่อื่นๆ

102.2

100.3 105.5

103.2

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่

64.0

149.6 117.8

85.0

การผลิตสินค้า

102.2

104.2 103.6

99.0

สินค้าอาหาร

106.6

104.9 111.4

105.1

เครื่องดื่ม

102.1

105.5 108.4

105.0

ยาสูบ

103.0

99.2 114.4

108.6

สิ่งทอ

110.6

101.3 110.8

100.3

เสื้อผ้า

101.3

101.3 100.2

94.5

หนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

96.5

102.3 99.6

97.8

การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

87.4

102.4 92.7

93.1

กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

93.4

100.8 97.8

93.2

การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก

103.6

101.1 105.5

101.8

ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

110.2

95.5 106.3

112.2

เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

109.2

102.0 115.3

104.9

ยาและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์

94.3

101.3 112.2

101.6

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก

108.5

102.9 110.4

107.6

ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ

95.0

101.9 99.8

95.7

โลหะพื้นฐาน

103.3

103.4 115.4

98.3

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)

109.5

107.5 123.3

106.4

คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

99.5

112.0 98.1

95.7

อุปกรณ์ไฟฟ้า

115.0

92.3 100.5

100.9

เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ

96.5

98.2 94.5

95.9

ยานยนต์

108.5

88.8 93.4

93.8

ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ

102.4

97.8 98.3

95.9

เฟอร์นิเจอร์

104.5

101.5 106.6

98.8

การผลิตสินค้าอื่นๆ

96.7

99.5 96.0

98.9

ซ่อม บำรุง รักษา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

89.9

104.1 105.0

105.0

การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

99.3

105.8 104.1

101.4

การผลิตน้ำประปาและการกำจัดของเสีย

105.7

107.5 108.3

106.3

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

4. การจัดตั้งธุรกิจ

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 89,611 บริษัท คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 37.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 42,275 บริษัท ลดลงร้อยละ 4.6 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 66,817 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 36,070 บริษัท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27.9 และมีบริษัทปิดกิจการ 10,412 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6

5. ด้านการลงทุน

5.1 การลงทุนของภาครัฐ ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 12.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

5.2 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมด 16.24 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 โดยโครงการใหม่ 1,627 โครงการ มีมูลค่า 7.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 736 โครงการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 42.5 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 1.852 โครงการ มูลค่า 4.14 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

FDI โครงการใหม่ที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2566

โครงการใหม่

(จำนวน)

มูลค่าของโครงการใหม่

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าของโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รวม

1,627

7,935.1

4,159.5

จังหวัดที่ได้รับการลงทุน
Bac Giang

50

1,215.8

207.8

Bac Ninh

180

745.1

284.5

Quang Ninh

12

697.2

Binh Phuoc

19

616.5

-31.7

Nghe An

8

613.1

109.8

Long An

57

487.2

40.7

Hai phong

56

421.0

1,473.0

Hung Yen

27

379.2

170.3

Binh Duong

56

371.8

59.0

Ho Chi Minh City

642

350.8

533.5

Vinh Phuc

15

199.2

14.5

Tay Ninh

17

190.7

358.7

Hai Duong

38

178.6

45.8

Quang Ngai

2

165.1

18.9

Dong Nai

43

157.8

350.0

Thai Nguyen

21

156.3

7.4

Thanh Hoa

11

155.4

47.1

Nam Dinh

8

144.0

4.5

Ha Nam

11

119.3

37.4

Ha Noi

233

97.8

193.0

จังหวัดอื่นๆ

121

473.2

235.6

ประเทศที่เข้าลงทุน
Singapore

205

2,363.7

394.3

China

325

1,574.6

663.9

Special Administration Hong Kong

142

850.2

102.5

Taiwan

101

641.0

192.6

Japan

165

493.3

165.8

South Korea

275

428.7

1,687.1

Thailand

20

339.7

26.7

Netherlands

16

237.0

53.5

Sweden

6

196.1

9.6

Germany

21

179.3

8.5

Denmark

10

165.9

0.8

Samoa

16

82.4

127.2

Israel

2

60.0

0.0

United States of America

60

50.0

315.7

Seychelles

12

48.6

44.6

India

29

42.5

12.0

Virgin Islands (UK)

16

40.0

45.4

Italy

9

39.6

29.9

ประเทศอื่นๆ

197

102.4

279.7

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

5.3 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 320.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 69 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 149.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 52.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 17 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 171.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.8 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

6. การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

6.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 ประมาณการยอดขายค้าปลีกของสินค้าและบริการมีมูลค่าประมาณ 156.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 123.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายบริการที่พักและร้านอาหาร 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 รายรับจากการท่องเที่ยว 826.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 รายรับจากบริการอื่นๆ 15.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566

                                                                  หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

 

ก.ค. 2566

.ค. – ก.ค. 2566 ก.ค. 2566 เทียบกับ ก.ค. 2565 (%)

.ค. – ก.ค. 2566 เทียบกับ ม.ค. – ก.ค. 2565 (%)

มูลค่ารวม

โครงสร้าง (%)

รวม

512,167

3,529,761 100.0 107.1

110.4

ยอดขายปลีกสินค้า

399,669

2,777,690 78.7 107.0

109.0

ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร

56,336

377,250 10.7 105.7

116.3

การท่องเที่ยว

3,620

18,593 0.5 106.5

153.6

บริการอื่นๆ

52,543

356,228 10.1 109.6

113.8

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

6.2 การส่งออกและนำเข้า (ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566)

6.2.1 การส่งออกสินค้าและบริการ

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 194.73 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.6
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 มาจากภาคการผลิตเพื่อส่งออกของเวียดนามมูลค่า 51.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ภาคการผลิตเพื่อส่งออกของบริษัทต่างชาติในเวียดนามมูลค่า 143.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุ 2.53 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป 171.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.1 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ 15.75 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 4.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 52.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

6.2.2 การนำเข้าสินค้าและบริการ

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 179.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.1
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนามมีมูลค่า 64.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.1 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 115.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.7

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 168.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.8 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 11.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 58.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 44.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 24.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 16.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.9 การเกินดุลการค้ากับญี่ปุ่น 0.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 27.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 35.2 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 15.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 35.1 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 5.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 35.3

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login