หน้าแรกTrade insight > รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนเมษายน 2566

  1. ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนเมษายน 2566 ลดลงร้อยละ 0.34 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 CPI เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนเมษายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.56 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนเมษายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 และลดลงร้อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายน 2566 ลดลงร้อยละ 0.89 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21

  1. การเกษตร การป่าไม้ และประมง

2.1 การเกษตร

นับถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 เวียดนามพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาว 2565 – ฤดูใบไม้ผลิ 2566 (พ.ย. 65 – ก.พ. 66) รวม 2.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2564-2565 ซึ่งภาคเหนือได้ 1.1 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2564-2565 ภาคใต้ได้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2564-2565 และมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ 1.6 ล้านเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตตอ่เฮคเตอร์อยู่ที่ 7,200 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 120 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 10.6 ล้านตัน ลดลง 30,3 พันตัน

นับถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้เวียดนามในช่วงฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ร่วง (เม.ย. – มิ.ย.) 2566 ได้ 446.1 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565

นับถึงกลางเดือนเมษายน 2566 พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 392.6 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 พื้นที่เพาะปลูกมันเทศอยู่ที่ 47.0 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 4.8 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 11.3 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 7.8 พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงอยู่ที่ 110.0 พันเฮคเตอร์ ลดลง
ร้อยละ 4.6 และพื้นที่เพาะปลูกผักและถั่วต่างๆ 560.2 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

การเลี้ยงควายและวัวในเดือนเมษายน 2566 มั่นคง คาดว่าภายในสิ้นเดือนเมษายน 2566 จํานวนหมูของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จํานวนวัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และจํานวนควายลดลงร้อยละ 2.3

2.2 การป่าไม้

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 69.8 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 534.0 เฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

2.3 ประมง

การประมงในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 เวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 และการจับสัตว์น้ำได้ 1.22 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.8 โดยการจับอาหารทะเลได้ 1.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.0

  1. อุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการผลิตสินค้าลดลงร้อยละ 2.1 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566

หน่วย: %

มี.ค. 2566
เทียบกับ

มี.ค. 2565

เม.ย. 2566
เทียบกับ

มี.ค. 2566

เม.ย. 2566
เทียบกับ
เม.ย. 2565

.ค. – เม.ย. 2566  เทียบกับ
ม.ค. – เม.ย. 2565

รวม 98.0 103.6 100.5 98.2
การทำเหมืองแร่และเหมือง 95.8 102.0 97.9 97.2
ถ่านหินและลิกไนต์ 97.4 107.8 93.6 98.1
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ 93.8 98.1 99.2 96.6
แร่โลหะ 120.1 96.1 113.8 114.1
การทำเหมืองแร่อื่นๆ 105.4 102.3 102.3 102.1
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่ 87.8 120.1 96.9 86.9
การผลิตสินค้า 97.5 103.7 100.2 97.9
สินค้าอาหาร 106.9 104.0 107.6 104.3
เครื่องดื่ม 110.7 103.5 108.8 111.1
ยาสูบ 106.7 97.7 109.8 107.2
สิ่งทอ 97.2 103.5 102.1 95.1
เสื้อผ้า 100.9 104.8 98.2 92.6
หนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง 100.2 102.5 99.2 97.5
การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 101.2 94.7 90.4 99.3
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 96.2 102.4 97.3 92.1
การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก 103.2 102.1 102.5 100.1
ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 113.5 109.1 103.8 114.3
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 105.1 107.3 114.9 104.3
ยาและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ 106.4 106.7 105.3 106.1
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก 115.4 101.6 97.1 106.8
ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ 98.7 103.6 102.3 95.4
โลหะพื้นฐาน 94.7 113.0 101.1 95.0
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 102.1 102.3 105.5 103.9
คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 88.6 103.6 95.7 94.9
อุปกรณ์ไฟฟ้า 103.7 97.4 104.3 96.8
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ 106.3 96.7 99.0 101.0
ยานยนต์ 94.9 97.9 94.0 91.5
ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ 87.6 101.1 94.3 90.4
เฟอร์นิเจอร์ 92.9 96.5 101.6 94.0
การผลิตสินค้าอื่นๆ 106.5 99.9 107.6 101.5
ซ่อม บำรุง รักษา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 117.6 92.6 108.9 110.6
การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 101.8 104.0 104.7 100.5
การผลิตน้ำประปาและการกำจัดของเสีย 111.1 102.6 105.3 105.5

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

  1. การจัดตั้งธุรกิจ

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 49,872 บริษัท คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 20.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 28,999 บริษัท ลดลงร้อยละ 6.2 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 49,930 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 20,945 บริษัท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 39.9 และมีบริษัทปิดกิจการ 6,126 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1

  1. ด้านการลงทุน

5.1 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมดประมาณ 8.88 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.9 โดยโครงการใหม่ 750 โครงการ มีมูลค่า 4.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.2 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 386 โครงการ มีมูลค่า 1.66 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 68.6 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 1,044 โครงการ มูลค่า 3.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

FDI โครงการใหม่ที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 เมษายน 2566

โครงการใหม่

(จำนวน)

มูลค่าของโครงการใหม่

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าของโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รวม

750

4,105.7

1,659.4

จังหวัดที่ได้รับการลงทุน
Bac Giang

19

949.3

47.5

Bac Ninh

77

484.7

121.1

Quang Ninh

7

421.8

Long An

23

395.4

40.0

Binh Duong

26

319.8

26.7

Nghe An

5

286.9

Hai Phong

25

198.1

174.8

Ho Chi Minh City

307

171.3

372.6

Hai Duong

18

129.9

25.9

Thai Nguyen

9

107.0

7.0

Hung Yen

15

96.2

127.9

Ha Nam

7

93.8

14.8

Vinh Phuc

7

72.7

1.4

Dong Nai

22

68.7

349.4

Dak Lak

2

44.3

0.9

Tay Ninh

6

42.0

83.0

Binh Phuoc

9

41.5

14.0

Thanh Hoa

3

40.5

43.0

Ha Noi

103

35.2

91.8

Quang Ngai

1

31.8

11.9

จังหวัดอื่นๆ

59

75

106

ประเทศที่เข้าลงทุน
Singapore

104

1,520.1

224.2

China

117

526.2

161.0

Hong Kong (China)

65

496.0

44.8

Taiwan

50

328.2

124.0

Japan

85

253.0

134.1

Netherlands

9

185.5

53.2

South Korea

121

179.0

311.0

Denmark

4

163.3

0.0

Sweden

4

154.4

9.5

Samoa

9

63.4

37.7

Israel

2

60.0

0.0

Seychelles Thailand

8

43.0

16.6

Italy

3

30.1

29.9

France

10

24.5

20.1

The United States

31

18.2

208.6

Virgin Islands (UK)

11

12.9

44.8

Switzerland

8

11.2

1.4

ประเทศอื่นๆ

109

37

239

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

5.2 เวียดนามลงทุนไปต่างประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 153.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 53.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 41 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 140.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 11 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 13.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 67.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

  1. การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

6.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 ประมาณการยอดขายค้าปลีกรวมของสินค้าและบริการรวมมีมูลค่าประมาณ 89.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 70.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายที่พักและบริการด้านอาหาร 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายของการท่องเที่ยว 402.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายบริการอื่นๆ 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม                                                หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

 

เม.ย. 2566

.ค. – เม.ย. 2566

เม.ย. 2566 เทียบกับเม.ย. 2565 (%)

.ค. – เม.ย. 2566 เทียบกับ .ค. – เม.ย. 2565 (%)

มูลค่ารวม

โครงสร้าง (%)

รวม 510,705 2,007,252 100.0 111.5 112.8
ยอดขายปลีกสินค้า 401,108 1,581,412 78.8 109.7 110.5
ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 54,856 214,826 10.7 121.1 125.8
การท่องเที่ยว 2,309 9,053 0.4 186.0 209.4
บริการอื่นๆ 52,432 201,961 10.1 114.7 116.5

 

6.2 การส่งออกและนำเข้า (ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566)

6.2.1 การส่งออกสินค้า

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 108.57 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมียอดการส่งออก 28.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ภาคการลงทุนของบริษัทต่างชาติ
ในเวียดนาม 79.99 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุได้ 1.33 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 96.1 คิดเป็นร้อยละ 88.5 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ได้ 8.56 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 7.9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ 2.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 28.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

6.2.2 การนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 102.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.4
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนาม มีมูลค่า 36.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.4 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 65.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.4

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าได้ 95.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 93.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้ 6.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.4

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 33.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 24.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.7 การเกินดุลการค้าากับญี่ปุ่น 367.0 ล้านเหรียญสหรัฐ การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.1 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 36.9 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 53.0

จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login