หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1. ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนพฤษภาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 CPI เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนพฤษภาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.54 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.83 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนพฤษภาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.62

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนพฤษภาคม 2566 ลดลงร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91

2. การเกษตร การป่าไม้ และประมง

2.1 การเกษตร

เวียดนามพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาว 2565 – ฤดูใบไม้ผลิ 2566 (พ.ย. 65 – ก.พ. 66) รวม 3.0 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2564-2565 ซึ่งภาคเหนือได้ 1.1 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2564-2565 ผลผลิตตอ่เฮคเตอร์อยู่ที่ 6,400 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 180 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 128,2 พันตัน ภาคใต้ได้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2564-2565 ผลผลิตตอ่เฮคเตอร์อยู่ที่ 7,070 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 140 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 13.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 56,5 พันตัน

นับถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้เวียดนามในช่วงฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ร่วง (เม.ย. – มิ.ย.) 2566 ได้ 1.1 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565

นับถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 417.3 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 พื้นที่เพาะปลูกมันเทศอยู่ที่ 49.3 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.8 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 12.6 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 7.2 พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงอยู่ที่ 110.0 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.2 และพื้นที่เพาะปลูกผักและถั่วต่างๆ 637.3 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0

การเลี้ยงควายและวัวในเดือนพฤษภาคม 2566 มั่นคง คาดว่าภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 จํานวนหมูของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จํานวนวัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และจํานวนควายลดลงร้อยละ 2.0

2.2 การป่าไม้

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 97.9 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 886.7 เฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

2.3 ประมง

การประมงในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 เวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 1.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และการจับสัตว์น้ำได้ 1.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.3 โดยการจับอาหารทะเลได้ 1.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.4

3. อุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการผลิตสินค้าลดลงร้อยละ 2.5 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 3.5

4. การจัดตั้งธุรกิจ

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 61,970 บริษัท คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 25.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 32,989 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 55,193 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 25,498 บริษัท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 34.1 และมีบริษัทปิดกิจการ 7,349 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5

5. ด้านการลงทุน

5.1 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมดประมาณ 10.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.3 โดยโครงการใหม่ 962 โครงการ มีมูลค่า 5.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 485 โครงการ มีมูลค่า 2.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 59.4 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 1,278 โครงการ มูลค่า 3.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

FDI โครงการใหม่ที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566

โครงการใหม่

(จำนวน)

มูลค่าของโครงการใหม่

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าของโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รวม

962

5,261.4

2,279.7

จังหวัดที่ได้รับการลงทุน
Bac Giang

22

953.6

52.1

Binh Phuoc

11

566.5

-39.1

Bac Ninh

104

509.5

228.8

Quang Ninh

7

421.8

Long An

32

405.9

43.3

Binh Duong

29

321.0

33.1

Nghe An

7

320.1

107.8

Hai Phong

32

270.9

174.8

Hung Yen

18

233.8

144.9

Ho Chi Minh City

374

199.8

403.3

Hai Duong

23

137.9

29.2

Nam Dinh

2

123.4

3.5

Thai Nguyen

11

111.5

7.4

Vinh Phuc

10

105.7

1.4

Ha Nam

8

104.3

14.9

Dong Nai

28

82.0

361.9

Tay Ninh

7

72.0

338.7

Thanh Hoa

6

50.8

47.1

Ha Noi

146

48.4

199.7

Dak Lak

2

44.3

10.9

จังหวัดอื่นๆ

 83

 178

 116

ประเทศที่เข้าลงทุน
Singapore

128

1,732.8

338.7

China

156

1,086.2

451.8

Hong Kong (China)

83

552.3

55.8

Taiwan

64

499.8

132.0

Japan

108

317.7

151.1

South Korea

167

212.7

341.1

Netherlands

11

190.1

74.8

Denmark

5

163.3

Sweden

5

154.6

9.5

Samoa

10

71.4

48.2

Israel

2 60.0

Seychelles

8

43.0

16.6

Italy

7

39.6

29.9

Thailand

13

39.4

24.0

France

11

24.5

20.1

The United States

41

18.5

308.0

Virgin Islands (UK)

11

12.9

46.8

Switzerland

8

11.2

4.3

ประเทศอื่นๆ

124

31

227

5.2 เวียดนามลงทุนไปต่างประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 316.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 47 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 142.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 51.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 16 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 173.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

6. การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

6.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ประมาณการยอดขายค้าปลีกรวมของสินค้าและบริการรวมมีมูลค่าประมาณ 112.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 88.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายที่พักและบริการด้านอาหาร 11.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายของการท่องเที่ยว 514.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายบริการอื่นๆ 11.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม                                             หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

 

.ค. 2566

.ค. – .ค. 2566 .ค. 2566 เทียบกับ.ค. 2565 (%)

.ค. – .ค. 2566 เทียบกับ .ค. – .ค. 2565 (%)

มูลค่ารวม

โครงสร้าง (%)

รวม

519,020

2,527,075 100.0 111.5

112.6

ยอดขายปลีกสินค้า

409,339

1,993,614 78.9 110.9

110.7

ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร

54,898

268,322 10.6 112.1

122.1

การท่องเที่ยว

2,513

11,581 0.5 140.3

189.4

บริการอื่นๆ

52,270

253,558 10.0 114.6

115.8

6.2 การส่งออกและนำเข้า (ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566)

6.2.1 การส่งออกสินค้า

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 136.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมียอดการส่งออก 35.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ภาคการลงทุนของบริษัทต่างชาติ
ในเวียดนาม 100.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุได้ 1.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.3 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปได้ 120.24 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 88.3 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ได้ 10.79 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 7.9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ 3.37 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.5

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 37.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

6.2.2 การนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 126.37 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.9
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนาม มีมูลค่า 43.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.5 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 82.42 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.5

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าได้ 118.31 พันล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 93.6 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคคิดเป็นร้อยละ 8.06 คิดเป็นร้อยละ 6.4

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 43.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 31.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 12.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.6 การเกินดุลการค้าากับญี่ปุ่น 521.0 ล้านเหรียญสหรัฐ การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 23.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.7 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 38.3 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 41.3

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login