หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รัฐบาลฮ่องกงประกาศนโยบายสำคัญผ่าน Policy Address 2023

รัฐบาลฮ่องกงประกาศนโยบายสำคัญผ่าน Policy Address 2023

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (นายจอห์น ลี คาชิว) ประกาศนโยบายสำคัญของฮ่องกงผ่านการแถลงนโยบายประจำปี Policy Address 2023 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 มีนโยบายครอบคลุมทุกมิติ อาทิ การยกระดับเศรษฐกิจฮ่องกง การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกง สรุปสาระสำคัญของนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ดังนี้

 

 1. ด้านการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Raise Competitiveness)
 • อำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติที่มีการลงทุน 30 ล้านเหรียญฮ่องกงขึ้นไป (ประมาณ 140 ล้านบาท) ในหุ้น กองทุน และพันธบัตร สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้สะดวกมากขึ้น
 • ก่อตั้งสำนักงานในการดึงดูดแรงงานที่มีศักยภาพสูง และเพิ่มความครอบคลุมมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Top Talent Pass Scheme (/www.hkengage.gov.hk/en/how-to-apply-for-a-visa/talent-admission-schemes/)
 • ดึงดูดธุรกิจต่างชาติให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ (Headquarter) และสำนักงานภูมิภาคในฮ่องกง
 1. ด้านการส่งเสริมตลาดหลักทรัพย์ (Strengthen the Stock Market)
 • ลดอัตรา Stamp Duty on Stock transfer จากร้อยละ 0.13 เป็นร้อยละ 0.1 (คาดว่าจะมีผลภายในเดือนพฤศจิกายน 2566)
 • ส่งเสริมการทำธุรกิจเงินหยวน (Offshore RMB Business)
 • ตลาดหลักทรัพย์ (HKEX) เตรียมชุดข้อมูลสำหรับธุรกิจและนักลงทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลตลาดแบบ Realtime

 

 

  3. ด้านการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการค้า (Reinforce International Trade Center Status)

 • จัดคณะนักธุรกิจฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ (Outbound Mission) เดินทางไปเจรจาการค้าและกระชับความสัมพันธ์ในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
 • จัดตั้งสำนักงานสำหรับธุรกิจและการค้าเพิ่มเติมภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative
 • เร่งส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับธุรกิจในตลาดอาเซียน และตะวันออกกลาง รวมทั้งเร่งเจรจาเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ RCEP
 1. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Reinforce International Trade Center Status)
 • สนับสนุนเงิน 4.3 พันล้านเหรียญฮ่องกง ให้แก่กองทุน Film Development Fund และ Creative Smart Initiative เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ภาคเอกชนในการจัดทำภาพยนต์บุกตลาดจีนแผ่นดินใหญ่
 • จัดตั้งหน่วยงาน Cultural and Creative Industries Development Agency เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นธุรกิจสร้างสรรค์
 1. ด้านการให้บริการภาครัฐระบบดิจิตอล (Advance Development of Digital Government)
 • จัดทำระบบการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการทุกประเภทของรัฐบาลฮ่องกงให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 ปี
 • พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐของฮ่องกงร่วมกับระบบของมณฑล Guangdong ให้ชาวฮ่องกงสามารถใช้บริการได้ผ่านระบบ “iAM Smart”
 1. ด้านการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก – กลาง (Support Small and Medium Enterprises)
 • จัดให้มีทีมพัฒนาและให้คำแนะนำการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบ E-Commerce อาทิ จัด “Hong Kong Shopping Festivals”
 • จัดทำระบบการชำระเงินกู้รัฐบาลที่ยืดหยุ่น เช่น สามารถเลือกชำระ ร้อยละ 10 / ร้อยละ 20 / ร้อยละ 50 ของเงินที่ต้องชำระปกติในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ธุรกิจฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง
 1. ด้านการส่งเสริมการมีลูก (Promote Fertility and create childbearing environment)
 • สนับสนุนเงิน 20,000 เหรียญฮ่องกง ให้แก่ครอบครัวฮ่องกง (Permanent Resident) ที่มีเด็กแรกเกิด
 • ครอบครัวที่มีลูกจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการได้รับที่อยู่อาศัย (Subsidised sale flats)
 • เพิ่มศูนย์ดูแลเด็กจำนวน 900 แห่งภายใน 3 ปี
 1. ด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (Strengthen Transport Network)
 • จัดทำส่วนต่อขยายรถไฟ สายเหนือและตะวันออก และสาย New Territories
 • จัดทำส่วนต่อขยายทางด่วนด้านเหนือ (Northern Metropolis Highways)
 • จัดทำระบบจัดเก็บค่าทางด่วนอัจฉริยะ (HKeToll)

 

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

รัฐบาลฮ่องกงดำเนินมาตรการกระตุ้นการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และสังคมในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางการค้า โดยจะผลักดันให้คณะภาครัฐและนักธุรกิจออกเดินทางไปเจรจาการค้ากับต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการดึงดูดนักลงทุนฮ่องกงและจีนให้ลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2566 จะมีคณะผู้นำเข้าจากสมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกง (The Rice Merchants’ Association of Hong Kong) จำนวน 32 ราย เดินทางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชการธานี และโรงสีขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพข้าว รวมทั้งการเจรจาการค้าร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association)

 

แหล่งข้อมูล

 • https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/209610/(Policy-Address-2023)-Takeaways-from-John-Lee’s-second-policy-address
 • https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/209627/(Policy-Address-2023)-Hong-Kong-to-help-SMEs-tap-into-e-commerce
 • https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/209619/(Policy-Address-2023)-Hong-Kong-to-implement-Capital-Investment-Entrant-Scheme,-relax-visa-requirements
 • https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/209631/(Policy-Address-2023)-HK$20,000-cash-and-FastPass-for-public-housing-among-measures-boosting-fertility-rate

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login