หน้าแรกTrade insight > รัฐบาลกำหนดนโยบายต่อต้าน Rent-Seeking เพื่อเร่งแผนริเริ่มการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติ

รัฐบาลกำหนดนโยบายต่อต้าน Rent-Seeking เพื่อเร่งแผนริเริ่มการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติ

ที่มา : The Star

รัฐบาลมาเลเซียกำลังกำหนดนโยบายต่อต้าน “อาลีบาบา” หรือกิจกรรมการแสวงหาค่าเช่า        (rent-seeking) และเร่งการดำเนินแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติ (NETR) นายกรัฐมนตรี Datuk Seri Anwar Ibrahim ซึ่งนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคลังของมาเลเซีย กล่าวว่า วัฒนธรรมอาลีบาบาหรือกิจกรรมการแสวงหาค่าเช่าส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของมาเลเซีย และรัฐบาลจริงจังกับการจัดการและกำจัดกิจกรรมนี้ การสูญเสียโดยประมาณสูงถึงประมาณร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และประกอบด้วยการจัดซื้อ การออกใบอนุญาต ใบอนุญาตและการออกโควตา และในแง่มุมของเงินอุดหนุน โดยกระทรวงเศรษฐกิจและสภาอัยการสูงสุดร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานของรัฐฯ อยู่ในกระบวนการศึกษา จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดกิจกรรมการแสวงหาค่าเช่าและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด

นอกจากการอนุมัติการจัดตั้งนโยบายต่อต้านวัฒนธรรมอาลีบาบาหรือกิจกรรมการแสวงหาค่าเช่าแล้วสภาปฏิบัติการเศรษฐกิจแห่งชาติ (MTEN) ยังตกลงที่จะเร่งการดำเนินแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติ (NETR) ในฐานะตัวเร่งเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนมาเลเซียให้เป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านพลังงานหมุนเวียน

ซึ่งแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติ (NETR) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมในทิศทางใหม่ของรัฐบาลในการสำรวจแหล่งพลังงานหมุนเวียนและกำหนดความต้องการของตลาด ตลอดจนระบุแหล่งการเงินเพื่อลดช่องว่างทางการเงินของโครงการ โดยในช่วงแรกของ NETR จะเน้นโครงการผู้บุกเบิกหลัก 10 โครงการที่เป็นกลยุทธ์ทางโครงสร้างและมีมูลค่าสูง โดยเป็นมาตรการสำหรับการดำเนินนโยบายพลังงานแห่งชาติปี 2565-2583 โดยมีการลงทุนประมาณ 2.5 หมื่นล้านริงกิต ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานคุณภาพสูง 23,000 ตำแหน่ง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการสะสมมากกว่า 10,000 กิกะกรัม

อีกทั้งนายกฯ กล่าวว่า สภาปฏิบัติการเศรษฐกิจแห่งชาติ (MTEN) จะยังคงกำหนดมาตรการและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและรัฐบาลจะพยายามทำให้แน่ใจว่าประเทศจะบรรลุเป้าหมายประเทศคาร์บอนต่ำในปี 2040 และจะก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันเสมอ และเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ความคิดเห็น สคต.

คำว่า Rent Seeking มาจากคำจำกัดความในทางเศรษฐศาสตร์ที่มีคำจำกัดความว่าเป็นความร่ำรวยทางเศรษฐกิจที่ได้มาจากความฉลาดหรือการยักย้ายถ่ายเทการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร หรือการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจนั้นเป็นคอนเซปต์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อนิติบุคคลนั้นแสวงหาผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้มีการตอบแทนกลับคืนในแง่ของการพัฒนาและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อประเทศ หรือก็คือการที่นิติบุคคลได้ประโยชน์และร่ำรวยขึ้นโดยไม่ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือสร้างผลประโยชน์อะไรต่อประเทศ

โดยการที่รัฐบาลมาเลเซียกำลังกำหนดนโยบายต่อต้านการแสวงหาค่าเช่า (rent-seeking) จะเป็นการช่วยในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเพื่อเป็นการปูทางให้กับแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติ (NETR) โดยแผนดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจครั้งสำคัญของมาเลเซีย         สำนักงานฯ มีความเห็นว่าแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติของมาเลเซียดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มพลังงานสะอาดสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการดังกล่าวทั้งในด้านการร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียกำลังเร่งแผนการดังกล่าว ผู้ที่สนใจควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login