หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านโหย่วอี้กวนสูงกว่า 190,000 ล้านหยวน

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านโหย่วอี้กวนสูงกว่า 190,000 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานศุลกากรด่านโหย่วอี้กวนเปิดเผยข้อมูลว่า ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 จำนวนรถบรรทุกที่เข้าออกประเทศโดยผ่านด่านโหย่วอี้กวนมีทั้งหมด 196,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 183.4% และสูงเป็นประวัติการณ์ของช่วงเวลาเดียวกันในหลายปีที่ผ่านมา สินค้าที่นำเข้าและส่งออกผ่านด่าน       โหย่วอี้กวนคิดเป็นมูลค่า 193,740 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 230.2%

สำหรับสินค้านำเข้าที่มีการเติบโตมากที่สุดคือสินค้าเกษตรจากกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสินค้าเกษตรที่นำเข้าผ่านด่านโหย่วอี้กวนทั้งหมดมีมูลค่า 11,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 513.2% ในจำนวนนี้เป็นการนำเข้าผลไม้ 11,390 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 520.6% คิดเป็นสัดส่วน 86.1% ของมูลค่านำเข้าผลไม้ทั้งหมดจากทุกด่านศุลกากรในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

นายเชียว กั๋วร่วย (Mr.Qiu Guorui) พนักงานของบริษัท Guangxi Tongyi International Freight Forwarding Co., Ltd ซึ่งเป็นนายหน้าที่ด่านโหย่วอี้กวน ให้ข้อมูลว่า “ ตั้งแต่ทุเรียนเวียดนามได้รับอนุญาตนำเข้าประเทศจีนในเมื่อเดือนกันยายนของปี 2565 ทำให้แหล่งนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้การนำเข้าทุเรียนของด่านคึกคักมากขึ้น และทำให้การดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สองของปีนี้เป็นต้นมา พนักงานของบริษัทต้องการขยายเวลาทำงานไปถึงเที่ยงคืน เพื่อรองรับทุเรียนที่นำเข้า โดยช่วงครึ่งปีแรก บริษัทได้ดำเนินการงานตัวแทนพิธีการศุลกากรทุเรียนทั้งหมด 1,200 ตู้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 150%

ฤดูกาลของทุเรียนเวียดนามกับไทยถึงแม้จะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน และเวลาการนำเข้าทุเรียนของเวียดนามและทุเรียนของไทยมีการสลับกัน ทำให้ด่านโหย่วอี้กวนนำเข้าทุเรียนในตลอดทั้งปี ซึ่งมูลค่าการนำเข้าทุเรียนที่สูงขึ้น กระตุ้นให้ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าผลไม้ของด่านโหย่วอี้กวนเติบโตอย่างก้าวกระโดด

จากสถิติของสำนักงานศุลกากรด่านโหย่วอี้กวน ระบุว่า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ด่านโหย่วอี้กวนนำเข้าทุเรียนทั้งหมด 312,000 ตัน มูลค่า 10,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 131% และ 115% ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน 81.8% ของปริมาณการนำเข้า และ 92.7% ของมูลค่าการนำเข้าทุเรียนทั้งหมดของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

เพื่อรองรับทุเรียนที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนให้ผ่านด่านอย่างราบรื่น ด่าน        โหย่วอี้กวนได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดช่องทาง Green lane สำหรับทุเรียนที่นำเข้า คือการแบ่งช่องตรวจสอบกักกันพืช 10 ช่อง จาก 76 ช่อง ให้เฉพาะสำหรับสินค้าทุเรียน เพื่อทางศุลกากรจะได้ตรวจสอบและอำนวยการผ่านด่านได้แบบวันต่อวัน หรือไม่เกิน 24 ชม ในขณะเดียวกันเร่งส่งเสริมการสร้าง Smart port และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจปล่อยสินค้าอย่างเรื่อยๆ  ทำให้ทุเรียนสามารถผ่านด่านได้อย่างปลอดภัยและอย่างรวดเร็ว

นายเซี่ย เสี่ยนเผิง (Mr.Xie Xianpeng) รองหัวหน้าของแผนกำกับดูแลสินค้าของสำนักงานศุลกากรด่านโหย่วอี้กวน ให้ข้อมูลว่า ในขณะที่ศุลกากรมีการดำเนินการตรวจสอบและกักกันโรค ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบผลไม้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประยุกต์ใช้ระบบตรวจสอบเสริมในรูปแบบอัจฉริยะ สามารถทำให้เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้รถบรรทุกจากการเข้าประเทศ – รอการตรวจสอบที่ลานจอดรถ – เข้าตรวจสอบที่ช่องตรวจสอบและกักกันสินค้า – ออกจากช่องตรวจสอบและกักกันสินค้า ทั้งกระบวนการนี้สามรถควบคุมในระบบได้ โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปกำกับดูแลตามพื้นที่ ทั้งนี้ ทำให้การใช้งานของช่องตรวจสอบและกักกันสินค้าทั้งหมด 76 ช่องของด่านเพิ่มประสิทธิภาพเป็น 35% ส่งเสริมการรักษาความสดของผลไม้ที่นำเข้า

การยกระดับประสิทธิภาพการผ่านด่านก็ทำให้สินค้าที่ส่งออกผ่านด่านโหย่วอี้กวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ช่วงครึ่งปีแรก สินค้าที่ส่งออกผ่านด่านโหย่วอี้กวนมีปริมาณ 1,251,000 ตัน เพิ่มขึ้น 69.9% มูลค่า 121,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 134.4%

ความเห็นสคต. ด่านโหย่วอี้กวนตั้งอยู่อำเภอระดับเมืองผิงเสียง เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นด่านนำเข้าผลไม้จากกลุ่มประเทศอาเซียนที่สำคัญของจีน รวมทั้งเป็นด่านนำเข้าทุเรียนที่มากที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นด่านสำคัญในการนำเข้าผลไม้ไทย โดยการขนส่งสินค้าจากไทยมีระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน

สคต.หนานหนิง ได้เดินทางไปพื้นที่ด่านโหย่วอี้กวนเพื่อศึกษาสถานการณ์การผ่านด่าน พบว่า สถานการณ์การผ่านด่านของด่านโหย่วอี้กวนมีการฟื้นฟูตัวสู่ภาวะปกติก่อนการแพร่ระบาด ปัจจุบัน จำนวนรถบรรทุกในการผ่านด่านต่อวันใน 5 วันที่ผ่านมา ดังนี้

วันที่ เข้า ออก ราม
วันที่ 29 กรกฎาคม 602 520 1122
วันที่ 30 กรกฎาคม 439 442 881
วันที่ 31 กรกฎาคม 440 545 985
วันที่ 1 สิงหาคม 625 665 1290
วันที่ 2 สิงหาคม 677 599 1276

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-07-26/detail-ihcrqyau6700041.shtml

http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20230726/newgx64c06a2e-21228622.shtml

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login