หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > พฤติกรรมการเลือกซื้อของเล่นเด็กของชาวจีน

พฤติกรรมการเลือกซื้อของเล่นเด็กของชาวจีน

    

ที่มาภาพ: https://zhuanlan.zhihu.com/p/352062530

ของเล่นเด็กหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบหรือมีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีในการเล่น แปรรูป ผลิตและจำหน่าย เว้นแต่ผู้ผลิตจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าไม่ใช่สำหรับเด็กที่จะเล่นด้วย ของเล่นเด็กมีหลายประเภท แต่โดยทั่วไปแล้ว จุดประสงค์ของการผลิตและการบริโภคคือเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ความกระตือรือร้นที่อยากสำรวจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สติปัญญา และความงามรอบด้าน

 

จากข้อมูลของ iiMedia Research ในปี 2566 เกี่ยวกับทักษะที่พ่อแม่ชาวจีนคาดหวังว่าบุตรหลานจะได้รับจากการเล่นของเล่น ผู้บริโภคร้อยละ 77.1 จะเลือกของเล่นที่ช่วยสร้างจินตนาการ ผู้บริโภคร้อยละ 50.2 จะเลือกเสริมทักษะความรู้สึกและการสัมผัส ร้อยละ 50.2 จะเลือกการฝึกการตอบสนองต่อธรรมชาติ ผู้บริโภคร้อยละ 45.6 จะเลือกพัฒนานิสัยที่ดี และผู้บริโภคร้อยละ 41 จะเลือกฝึกสมาธิ

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

 

ความถี่ในการซื้อของเล่นให้บุตรหลาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับความสนุกสนาน สิ่งสำคัญที่สุดคือของเล่นจะต้องดึงดูดความสนใจของเด็กได้อย่างเต็มที่ ในแง่ของการออกแบบของเล่นเด็กจึงควรมีสีสันที่ฉูดฉาด เสียงสดใสไพเราะ ใช้งานง่าย และเน้นความสนุกสนาน

 

เด็กอยู่ในช่วงการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ไม่แน่นอน อัตราการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้พวกเขามีลักษณะทางจิตวิทยาคือ “ชอบสิ่งใหม่ และเกลียดสิ่งเก่า” นอกจากนี้กลุ่มอายุที่แตกต่างกันก็มีความต้องการในการพัฒนาและความสนใจที่แตกต่างกัน ในตลาดของเล่นเด็กจึงมักจัดเป็นสรรแบ่งตามอายุตามความเหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยเป็น 4 ช่วงวัย ได้แก่ อายุ 0-3 ปี, 3-7 ปี, 7-10 ปี และ อายุ 10-14 ปี

 

จากสถานการณ์ข้างต้น ผู้ปกครองมักจะซื้อของเล่นให้เด็กค่อนข้างบ่อย จากข้อมูลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ในบรรดาความถี่ที่พ่อแม่ชาวจีนซื้อของเล่นให้ลูกในปี 2566 ผู้ปกครองร้อยละ 53.8 ซื้อของเล่นเป็นประจำ ผู้ปกครองร้อยละ 36.5 ซื้อเป็นครั้งคราว และผู้ปกครองร้อยละ 9.2 มักจะซื้อเมื่อลูก ๆ ของพวกเขาต้องการ และมีเพียงผู้ปกครองร้อยละ 0.5 กล่าวว่าพวกเขาไม่ค่อยซื้อให้ลูก

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุที่เกิดจาดความไม่ปลอดภัยจากของเล่นเด็กเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลเสียร้ายแรงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก ปัญหาต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนหลุด การเติมสารต้องห้ามอย่างผิดกฎหมาย และเนื้อหาไม่เหมาะสมกับช่วงวัย ทำให้ของเล่นเด็กอาจะทำอันตรายให้แก่เด็กที่เล่นของเล่นได้ ของเล่นเด็กเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กในระดับสูง ในขณะเดียวกันการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็กยังไม่สมบูรณ์ ระดับภูมิคุ้มกันและความตระหนักด้านความปลอดภัยของตนเองยังค่อนข้างต่ำ ของเล่นเด็กจึงอาจทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเด็กได้อย่างง่ายดาย

 

นอกเหนือจากปัญหาด้านความปลอดภัยแล้ว ของเล่นเด็กในตลาดยังประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ความสม่ำเสมอของคุณภาพของสินค้า คุณภาพงานฝีมือต่ำ ขาดความสนุกสนาน และราคาที่ไม่สมเหตุสมผล ในบรรดาข้อบกพร่องของของเล่นเด็กในตลาด ในปี 2566 พ่อแม่ชาวจีนร้อยละ 63.4 คิดว่าของเล่นที่มีข้อบกพร่องคือของเล่นที่มีความคล้ายคลึงกันทำให้ยากต่อการหาของเล่นใหม่ ๆ พ่อแม่ชาวจีนร้อยละ 53.5 ให้ความเห็นว่ารูปทรงหยาบไม่สามารถที่จะปลูกฝังความรู้สึกด้านสุนทรียภาพของเด็ก ๆ พ่อแม่ร้อยละ 47.8 คิดว่าของเล่นไม่น่าสนใจ ทำให้เด็ก ๆ หมดความสนใจอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ร้อยละ 45.5 คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 31.8 คิดว่าคือสินค้าที่ไม่สมราคา

 

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

เด็ก ๆ ใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นของเล่นประจำวัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอินเทอร์เน็ตที่เฟื่องฟูและความนิยมอย่างรวดเร็วของสมาร์ทโฟนส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดของเล่นเด็กแบบดั้งเดิม ในปี 2566 พ่อแม่ชาวจีนร้อยละ 85.5 พบว่าเด็ก ๆ รอบตัวพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นของเล่นประจำวัน และมีเพียงผู้บริโภคร้อยละ 14.5 กล่าวว่าเด็กรอบตัวไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นของเล่นในชีวิตประจำวัน

 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ มากขึ้น ซึ่งยากต่อการแก้ไข อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะหากพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นของเล่นประจำวันมากเกินไปอาจทำให้สายตาสั้นลงและขาดการออกกำลังกายทุกวัน นอกจากนี้ยังไม่เอื้อต่อการฝึกนิสัยการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กมากขึ้น

 

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

 

ท่ามกลางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจของประเทศและการยกระดับการบริโภคโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภครุ่นใหม่จะให้ความสำคัญกับของเล่นเด็กมากขึ้น ในอนาคต ของเล่นเด็กจะพัฒนาไปสู่การสร้างแบรนด์ สินค้าระดับไฮเอนด์ และมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ของเล่นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ของเด็กผ่านความสนุก ในปัจจุบันผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพัฒนาการของลูก ของเล่นจึงถูกคาดหวังให้มีประโยชน์ทั้งการเรียนรู้ ความปลอดภัย และความน่าสนใจสำหรับเด็ก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มองหาของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำของเด็ก ธุรกิจเกี่ยวกับของเล่นของไทยที่สนใจเข้ามาในตลาดจีน ต้องปรับปรุงและพัฒนาของเล่นเด็กให้รอบด้าน ทั้งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และราคาเหมาะสม นอกจากนี้ ของเล่นถือเป็นสินค้าที่หลากหลายและราคาไม่แพง ธุรกิจที่สนใจเข้ามาจึงควรศึกษากลุ่มลูกค้า ความชอบ คู่แข่งในตลาด คำนวณต้นทุนอย่างถี่ถ้วนก่อนเข้ามาในตลาดจีนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจของจีนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าได้ และวางแผนวิธีการนำเสนอให้เข้ากับความต้องการของผู้ปกครองและเด็กชาวจีนเพื่อให้มีจุดแข็งและมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในตลาด

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 26 มกราคม 2567

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1077/95149.html

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : พฤติกรรมการเลือกซื้อของเล่นเด็กของชาวจีน

Login