หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > พฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวฝรั่งเศส : ลดการบริโภคของสดและใส่ใจกับสินค้าลดราคามากขึ้น

พฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวฝรั่งเศส : ลดการบริโภคของสดและใส่ใจกับสินค้าลดราคามากขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 16-31 มกราคม 2567

อัตราเงินเฟ้อในฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก จากการศึกษาตลาดโดย Kantar พบว่าผู้บริโภคในปัจจุบันได้เปลี่ยนวิธีเลือกซื้อสินค้า โดยปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที่จับจ่ายลดลงจากปี 2565 ถึงร้อยละ 3.2 แต่ในด้านมูลค่ากลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.2 และต่อไปนี้คือสถิติสำคัญประจำปี 2566 เกี่ยวกับการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวฝรั่งเศส

รายจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่อปีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 306 ยูโร

รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายต่อบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้ยอดรายจ่ายต่อบุคคลต่อปีอยู่ที่ประมาณ 5,129 ยูโร ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวไม่รวมเครื่องดื่มสุรา ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 40 ปี ทำให้ปริมาณครัวเรือนที่มีความเปราะบางด้านภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 35 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 41 ในปี 2566 โดยกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีแต่บุคคลอายุต่ำกว่า 35 ปีลงไป และครัวเรือนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ตลอดจนผู้อยู่อาศัยคนเดียว ที่พบว่ามีการอดมื้อทานมื้อ

ผู้บริโภคร้อยละ 80 ตัดสินใจซื้อสินค้าตามกำลังซื้อ

 

ผู้บริโภคลดปริมาณสินค้าที่จับจ่ายในแต่ละครั้งลงร้อยละ 1.9 ในด้านปริมาณ และเลือกซื้อสินค้าที่มีขนาดบรรจุน้อยลง นาง Gaëlle Le Floch ผู้อำนวยการวิจัยของ Kantar แสดงความคิดเห็นว่าการแบ่งการซื้อสินค้าออกเป็นหลาย ๆ ครั้ง มีผลทางจิตวิทยาที่ช่วยให้รู้สึกว่าราคาสินค้าไม่ได้สูงขึ้นมาก และผู้บริโภคเริ่มหันมาซื้อสินค้าจากภายในบริเวณบ้านเพื่อลดการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงซึ่งยังคงไม่ปรับลดลงจากปีก่อนมาก

สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการซื้อมีหลายกลุ่ม สำหรับกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ลดลงร้อยละ 6) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย-เครื่องสำอาง ร้อยละ 7 ซึ่งรวมไปถึงเครื่องสำอางแต่งหน้า ผลิตภัณฑ์โกนหนวด สำหรับกลุ่มสินค้าอาหาร สินค้าในกลุ่มอาหารสดได้รับผลกระทบมากที่สุด และผู้บริโภคมีความพยายามที่จะประหยัดโดยใช้สินค้าทุกอย่างที่จับจ่ายให้ได้คุ้มมากที่สุดโดยไม่มีเหลือทิ้ง หรือปล่อยให้เน่าเสีย

ผู้บริโภคร้อยละ 16 ลดระดับสินค้าที่เลือกซื้อ

 

ผู้บริโภคเริ่มหันมาทดแทนสินค้าแบรนด์ทั่วไปโดยสินค้า House brand ตลอดจนสินค้าราคาถูกที่สุดมากขึ้น นอกจากนี้สินค้าออร์แกนิกได้รับความนิยมลดลงถึงร้อยละ 15 โดยกลุ่มลูกค้าที่เลิกซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อสินค้าออร์แกนิคแบบเป็นครั้งคราว ในขณะที่ผู้ซื้อที่ยึดมั่นในกลุ่มสินค้าดังกล่าวยังคงจับจ่ายสินค้าออร์แกนิคเหมือนเดิม สินค้าอาหารสำเร็จรูปก็มียอดจำหน่ายลดลงร้อยละ 2.8 โดยมีกระแสการประกอบอาหารทานเองมากขึ้น

 

ครัวเรือนร้อยละ 3 ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคแปรเปลี่ยนไป จากการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 25 ใส่ใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการบริโภคมาก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3) ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวมักเป็นผู้บริโภคที่ไม่มีปัญหาด้านการเงิน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าต่าง ๆ น้อยลงแต่ก็ไม่ได้ทำให้วิถีชีวิตพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้ลดการบริโภคลงถึงร้อยละ 12.5 ในด้านปริมาณ และ ร้อยละ 3.5 ในด้านมูลค่า

จำนวนสินค้าที่ลดราคามีน้อยลงร้อยละ 0.4

ในปัจจุบันการซื้อสินค้าลดราคาถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริโภคพยายามยึดถือเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 79 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึงร้อยละ 5 และมีผู้บริโภคกลุ่มที่พยายามซื้อสินค้าที่ตนใช้ประจำกักตุนหากพบว่ามีการจัดรายการลดราคาพิเศษ นอกจากนี้ครัวเรือนร้อยละ 36 ยังมีพฤติกรรมที่แยกจับจ่ายสินค้าในหลาย ๆ ร้านค้าตามแต่ว่าร้านค้าใดมีส่วนลดสินค้าใดเพื่อที่จะได้ส่วนลดมากที่สุด

อย่างไรก็ดีจำนวนสินค้าที่มีส่วนลดในท้องตลาดกลับลดลงร้อยละ 0.4 มาอยู่ที่ร้อยละ 14.5 โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารสด ซึ่งสื่อให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมอาหารก็ไม่น่าจะสามารถลดราคาสินค้าลงไปมากกว่านี้ได้อีกแล้ว

 

ความคิดเห็น สคต.

จากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวฝรั่งเศสในช่วงปี 2566 ข้างต้น ประกอบกับสถานการณ์การค้า เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ สามารถเป็นที่คาดเดาได้ว่า ปี 2567 ผู้บริโภคจะยังคงจับจ่ายสินค้าในปริมาณน้อย และจะส่งกระทบไปถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้จำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวัน ผู้ส่งออกสินค้าไทยจึงต้องระมัดระวังในการตั้งราคาสินค้าเป็นพิเศษ เนื่องจากราคาจะเป็นปัจจัยหลักที่มีน้ำหนักสูงสุดในการพิจารณาของผู้ซื้อและผู้นำเข้า ซึ่งจะแตกต่างจากช่วงที่ไม่มีภาวะอัตราเงินเฟ้อ
ที่ในบางครั้งผู้ซื้อผู้นำเข้ายอมนำเข้าสินค้าราคาที่สูงกว่าตลาดด้วยเหตุผลทางด้านคุณภาพของสินค้า

ที่มาของข่าว

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/moins-de-produits-frais-et-plus-de-promotions-les-nouvelles-habitudes-de-consommation-des-francais-2071551

อ่านข่าวฉบับเต็ม : พฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวฝรั่งเศส : ลดการบริโภคของสดและใส่ใจกับสินค้าลดราคามากขึ้น

Login