หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > ฝรั่งเศสประสบปัญหาจำนวนเกษตรกรลดลง และเกษตรกรในปัจจุบันมีอายุมากขึ้น

ฝรั่งเศสประสบปัญหาจำนวนเกษตรกรลดลง และเกษตรกรในปัจจุบันมีอายุมากขึ้น

ข่าวเด่นรายปักษ์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 16-31 ธันวาคม 2566

 

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาฝรั่งเศสมีจำนวนเกษตรกรลดลงถึงร้อยละ 75 และมีฟาร์มคงเหลือเพียง 400,000 แห่ง นอกจากนี้สัดส่วนของเกษตรกรที่มีอายุมากก็เพิ่มขึ้นด้วย

 

จำนวนเกษตรกรในฝรั่งเศสยังคงลดลงจากต่อเนื่อง ในปี 2513 ฝรั่งเศสมีเกษตรกรรวม 1.6 ล้านราย แต่จากการสำรวจในปี 2563 พบว่ามีเกษตรกรเหลือเพียง 389,000 ราย นอกจากนี้ในช่วง 10 ปีให้หลังมีจำนวนฟาร์มลดลงจาก 500,000 แห่ง มาเหลือเพียง 400,000 แห่ง อย่างไรก็ดีขนาดพื้นที่การเกษตรโดยรวมยังคงอยู่ในระดับเสถียรตลอดจนสร้างผลผลิตได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

 

สิ่งที่สร้างความกังวลในปัจจุบันคือสัดส่วนของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์มตามช่วงอายุ โดยเกือบร้อยละ 60 มีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึงร้อยละ 6 และ ร้อยละ 50 ของเจ้าของฟาร์มที่มีอายุเกิน 50 ปีนั้น ยังไม่มีผู้ที่จะสืบทอดกิจการ

 

ในช่วงให้หลังมานี้มีบุคคลที่เลิกประกอบอาชีพเกษตรกรในช่วงอายุ 40 ปีเป็นจำนวนมาก และเกษตรกรที่มีบุตรก็ไม่ได้มีความต้องการให้บุตรทำอาชีพการเกษตรอีกต่อไป ทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสชุดปัจจุบันเสนอข้อสัญญาและข้อกฎหมายที่จะช่วยสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทน เกษตรกร 195,000 รายที่กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณในปี 2573

 


ที่มาของข้อมูล AGRESTE

 

ทั้งนี้เกษตรกรที่อยู่ในภาคปศุสัตว์มีจำนวนลดลงมากกว่าเกษตรกรในภาคการเพาะปลูก เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินที่จะต้องนำมาลงทุนเพื่อพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และภาคปศุสัตว์มักเป็นเป้าโจมตีในหลาย ๆ ด้านด้วย เช่น 
ภาคโคเนื้อ ที่โดนผู้บริโภคโจมตีในเรื่องสวัสดิภาพของปศุสัตว์ การสร้างมลภาวะ และการปลดปล่อยแก๊สมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ หรือ ภาคสุกรและสัตว์ปีก ที่มักโดนโจมตีโดยผู้ที่พักอาศัยโดยรอบฟาร์มที่มักกล่าวหาว่าสร้างเสียงและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณโดยรอบฟาร์ม ผู้เลี้ยงโคนมก็ยอมรับถึงความเหนื่อยล้าในการประกอบอาชีพเนื่องจากจะต้องรีดนมโคทุกวันวันละ 2 ครั้งโดยไม่มีวันหยุดตลอดปี ทำให้ผู้เลี้ยงโคนมหลายรายเลิกประกอบกิจการได้ง่ายเมื่อประสบปัญหาทางการเงินหรือปัญหาทางครอบครัว

 

ความเห็น สคต.
แนวโน้มดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสยังคงมีแนวโน้มที่จะต้องนำเข้าสินค้าในภาคการเกษตรอีกเป็นจำนวนมากในอนาคต ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรของไทยน่าจะยังสามารถขยายตลาดสินค้าในฝรั่งเศสได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการควรคำนึงถึงแนวโน้มการบริโภค ตลอดจนศึกษากฎระเบียบและมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสินค้าเกษตรที่จะส่งออกมายังฝรั่งเศสด้วย

 

แหล่งอ้างอิง
ข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ Les Echos
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/les-agriculteurs-de-moins-en-moins-nombreux-de-plus-en-plus-ages-2041877

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ฝรั่งเศสประสบปัญหาจำนวนเกษตรกรลดลง และเกษตรกรในปัจจุบันมีอายุมากขึ้น

Login