หน้าแรกTrade insightไก่ > ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพมียอดจำหน่ายสูงขึ้น 22.8%

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพมียอดจำหน่ายสูงขึ้น 22.8%

Circana บริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทำการสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและคุณภาพพบว่า ครึ่งปีแรกของปี 2566 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 22.8 ในขณะที่ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ซึ่งนับว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคและมีการเติบโตเร็วกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปมากกว่าสองเท่า

ปัจจัยหลักที่ส่งผลในเชิงบวกให้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพมียอดจำหน่ายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคือ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ Better Life (Beter Leven) 1 ดาว ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อแสดงถึงคุณภาพชีวิตสัตว์ที่ดีขึ้น โดยมีการขยายตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 34 และมีส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 58.5 และไม่ใช่เพียงแค่เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เท่านั้นที่มีการเติบโตและมีส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาและผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลามีส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์จำพวกปลาสูงถึงร้อยละ 80.1 ซึ่งเป็นส่วนแบ่งที่สูงที่สุดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยอดจำหน่ายและส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากนม และผักผลไม้สด มีเพียงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และไข่ที่มียอดจำหน่ายและส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ลดลง อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพและความยั่งยืนภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดที่ร้อยละ 23.3

แต่สำหรับสินค้าออร์แกนิค มีการเติบโตของยอดจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 8.3 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาด ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์นมและขนมปังออร์แกนิคที่มีการเติบโตเร็วกว่าตลาดอย่างมาก และแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับวิกฤตอัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าอาหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ยอดจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพและความยั่งยืนก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

 

บทวิเคราะห์และความเห็น สคต.

กระแสความยั่งยืนมาแรงมากขึ้นทุกวัน และเพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการต้องปรับวิธีในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ทั้งใส่ใจเรื่องสุขภาพและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนจึงได้รับความสนใจและความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคนอกจากจะพิจารณาข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานของสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องระบุตามกฏระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EU) No. 1169/2011) แล้วนั้น ผู้บริโภคยังพิจารณาเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัดสินใจซื้อนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน การได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ จึงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารหรือสินค้าอื่นๆ เช่น สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยส่งเสริมให้สินค้าและแบรนด์สินค้าได้รับความนิยมและมียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าอาหารมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในอนาคต

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login