หน้าแรกTrade insight > ปรากฎการณ์ Reverse Brain Drain ในโปแลนด์

ปรากฎการณ์ Reverse Brain Drain ในโปแลนด์

Polish Press Agency ได้รายงานว่า แรงงานโปแลนด์ที่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานอยู่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากรายงานของ Statistics Poland พบว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 มีจำนวนแรงงานชาวโปแลนด์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ 791,000 คน หรือลดลงประมาณร้อยละ 24 ขณะที่มีชาวโปแลนด์ที่ย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 7 ปี นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงกว่าในช่วง Brexit และการระบาดของ COVID 19 จึงถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ Reverse Brain Drain ในโปแลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แรงงานโปแลนด์ที่ทำงานในต่างประเทศเดินทางกลับมายังโปแลนด์ อาทิ เช่น การได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต รายได้ที่ใกล้เคียงกับต่างประเทศ อัตราค่าครองชีพที่ต่ำกว่า และโอกาสในการดำเนินธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น ทั้งนี้แรงงานโปแลนด์ส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

2. สำหรับแรงงานที่มีการย้ายถิ่นฐานกลับมายังโปแลนด์มากที่สุดได้แก่แรงงานในภาคการบริการธุรกิจ (Business Service Sector) โดยเฉพาะแรงงานสาขาธุรกิจ IT และเทคโนโลยี รองมาได้แก่ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และแรงงานในภาคการขนส่ง ตามลำดับ

3. ธุรกิจ IT และเทคโนโลยีของโปแลนด์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของ GDP และมีผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในภาคธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น Microsoft, Google, Meta, Intel, Samsung, Huawei และ Amazon เป็นต้น โดยอัตราการจ้างงานในสาขาดังกล่าวมากกว่า 1 แสนตำแหน่ง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอึกในอนาคต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญให้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังโปแลนด์

Polish Press Agency

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login