หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > บทความทางการค้า “ตลาดกัญชง (Hemp) ในประเทศญี่ปุ่น”

บทความทางการค้า “ตลาดกัญชง (Hemp) ในประเทศญี่ปุ่น”

1. กัญชงกับประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น มีการใช้กัญชงตั้งแต่สมัยโจมน (14,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช) โดยนำไปใช้ทำเป็น เชือก เส้นด้าย ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ม รับประทานเมล็ด และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ช่วงปี ค.ศ. 1600 เป็นต้นมา เริ่มมีการใช้ในทางการแพทย์ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายควบคุมกัญชงกัญชา “Cannabis Control Act” ในปี 1948 ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้อย่างอิสระตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

2. การเพาะปลูกกัญชงในประเทศญี่ปุ่น
กัญชง (Hemp) และ กัญชา (Marijuana) ดูแลและควบคุมภายใต้กฎหมาย “Cannabis Control Act” ผู้ที่สามารถปลูกหรือถือครอง (เกษตรกรเพาะปลูก/นักวิจัย) จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัดเท่านั้น

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า จำนวนเกษตรกรผู้เพาะปลูกและพื้นที่เพาะปลูกกัญชงลดลงอย่างมาก หลังมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแคนนาบิส (กัญชง/กัญชา) “Cannabis Control Act” เมื่อปี 1948 จำนวนเกษตรกรจาก 37,313 คน ในปี 1954 เหลือเพียง 30 คน ในปี 2020 พื้นที่เพาะปลูกจาก 5,000 เฮคเตอร์ ในปี 1952) เหลือเพียง 7 เฮคเตอร์ ในปี 2020 นอกจากนี้ การเพาะปลูกกัญชงอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด เช่น ต้องมีการกำจัดส่วนของกัญชงที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทิ้งอย่างถูกต้อง (ใบ ดอก ราก) เพาะปลูกด้วยพันธุ์ที่มีสาร THC ต่ำ และเมล็ดพันธุ์อยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัดเพื่อไม่ให้มีการเพาะปลูกเป็นการทั่วไป ปัจจุบัน สถานที่ปลูกพืชกัญชงในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่จังหวัด Tochigi แต่เน้นการปลูกเพื่อส่งให้กับศาลเจ้าเท่านั้น
แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมการเพาะปลูก ดังนั้น ตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแคนนาบิส (กัญชง/กัญชา) ในประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นการนำเข้าวัตถุดิบหรือจำหน่ายแบรนด์จากต่างประเทศ

3. สถานการณ์ตลาดและมูลค่าตลาด ผลิตภัณฑ์ CBD
สาร CBD ที่สกัดได้จากกัญชงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงปี 2562 ห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่นเริ่มมีการจัด Pop up store สินค้า CBD และเริ่มมีสินค้า CBD วางจำหน่ายตามร้านเครื่องสำอาง และร้านค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สื่อยังให้ความสนใจและออกข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CBD ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เห็นและรู้จักผลิตภัณฑ์ CBD มากขึ้นในช่วงเวลานั้น จึงมีบริษัทใหม่ๆ เข้าสู่ธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น ต่อมาในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้คนให้ความใส่ใจในสุขภาพ CBD ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายสุขภาพกายและใจจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ตลาดสินค้า CBD ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบายหลัก เตรียมการแก้ไขกฎหมายควบคุมการใช้แคนนาบิส (Cannabis Control Act) กล่าวคือการปลดล็อค “แคนนาบิสเพื่อการแพทย์” ซึ่งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 กฎหมายดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในการประชุมสมัยวิสามัญ สาระสำคัญระบุเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้แคนนาบิสในทางการแพทย์ และอนุญาตให้ปลูกแคนนาบิสเพื่อเป็นวัตถุดิบทางเวชภัณฑ์ รวมทั้งบทลงโทษสำหรับผู้ใช้แคนนาบิสในทางที่ผิด ซึ่งคาดการณ์ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2567

 

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความ ฉบับเต็ม  ที่ https://drive.google.com/file/d/11b1nww2Iqem1L4SIdN4acRVX3ssbNfRN/view?usp=sharing

อ่านข่าวฉบับเต็ม : บทความทางการค้า “ตลาดกัญชง (Hemp) ในประเทศญี่ปุ่น”

Login