หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > นครดานังตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศเวียดนามในปี 2573

นครดานังตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศเวียดนามในปี 2573

นครดานังตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคเศรษฐกิจหลักภาคกลางในปี 2573 เป็นประตูสําคัญของแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor หรือ EWEC) และการเชื่อมโยงที่สําคัญของระเบียงการขนส่งเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific transport corridor) ในปี 2593 โดยตั้งเป้าหมายในโครงการพัฒนาบริการโลจิสติกส์ในนครดานังร่วมกับเขตเศรษฐกิจหลักภาคกลางและแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในช่วงปี 2564-2573 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2593 ซึ่งเพิ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนนครดานัง

ในแผนนี้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์คาดว่าจะมีส่วนร่วมร้อยละ 11-12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในนครดานังภายในปี 2573 และสูงถึงร้อยละ 15.5 ในปี 2593 สำหรับศักยภาพของการพัฒนาโลจิสติกส์ในนครดานัง นาย Duong Tien Lam หัวหน้าสํานักงานตัวแทนของสมาคมธุรกิจโลจิสติกส์เวียดนาม (Vietnam Logistics Business Association หรือ VLA) ในนครดานัง กล่าวว่า นครดานังมีโอกาสที่จะดึงดูดสินค้าผ่านระเบียงเศรษฐกิจแห่งนี้ เนื่องจากมีท่าเรือระหว่างประเทศ สนามบินนานาชาติ และที่ตั้งที่จุดเริ่มต้นของแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้ นครดานังต้องมีกําหนดนโยบายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มปริมาณของสินค้า รวมถึงสิทธิพิเศษสําหรับการลงทุน การและผลิตสินค้าที่ส่งออก

นาง Le Thi Kim Phuong ผู้อํานวยการกรมอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม กล่าวว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2573 นครดานังได้เสนอแนวทางในการวิจัยและออกกลไกและนโยบายใหม่ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในกิจกรรมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือดานัง นอกจากนี้ ยังจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินสําหรับโครงการลงทุนศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อดึงดูดการลงทุนในด้านโลจิสติกส์ นครดานังจะวิจัยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone หรือ FTZ) โดยมีท่าเรือ Lien Chieu สนามบินนานาชาติดานัง และสวนสาธารณะไฮเทคเป็นศูนย์กลาง FTZ จะเสนอสิทธิพิเศษสําหรับนักลงทุน เช่น การยกเว้นหรือลดภาษีและค่าธรรมเนียม ลดขั้นตอนการออกและขยายวีซ่าทํางานและใบอนุญาตทํางาน

นครดานังจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัดทางภาคกลางตอนล่างของลาว ส่งเสริมความเชื่อมโยงกับบริษัทและสมาคมโลจิสติกส์ในอาเซียนและทั่วโลก

ปัจจุบัน นครดานังมีบริษัท 1,056 แห่งที่ดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ รวมถึง 681 แห่งที่มี
การให้บริการขนส่งสินค้าทางบก 16 แห่งที่มีการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล และ 30 แห่งที่ให้บริการตัวแทนและจัดส่ง

จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

วิเคราะห์ผลกระทบ

นครดานังเป็นหนึ่งใน 28 จังหวัดของเวียดนามที่ติดทะเลและมีท่าเรือน้ำลึกที่เอื้ออำนวย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล โดยนครได้ออกนโยบายและแนวทางในการจัดการ และใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งทางทะเลของนครอย่างยั่งยืน โดยนครดานังตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศเวียดนามทางทิศใต้ และถนนข้ามถนนที่สะดวกสบายของระบบรถไฟและถนนรวมทั้งสนามบิน ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของ EWEC และใกล้กับสวนอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบท่าเรือน้ำลึกและโครงสร้างพื้นฐานที่มีการวางแผนอย่างดีในการเชื่อมต่อกับทางด่วนของนครดานังและจังหวัดกว๋างหงาย (Quang Ngai) ซึ่งเป็นระบบทางหลวงและทางรถไฟสายเหนือ –  ใต้

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

จากเป้าหมายในโครงการพัฒนาบริการโลจิสติกส์ในนครดานังร่วมกับเขตเศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในช่วงปี 2564-2573 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านครดานังจะต้องให้สำคัญกับการเดินเรือ การประมง และการพัฒนาท่าเรือที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของโลก ทำให้นครดานังมีการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่เพิ่มขึ้นทั้งในคลังสินค้า และห้องเย็น ซึ่งยังมีความต้องการที่จะขยายอุปทานเพื่อรองรับการเจริญเติบโต จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในการขยายเข้าสู่ตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนามมากขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login