หน้าแรกTrade insight > ถุงพลาสติกกำลังจะกลายเป็นของหายาก…ในออสเตรเลีย

ถุงพลาสติกกำลังจะกลายเป็นของหายาก…ในออสเตรเลีย

ปี 2561 Woolworths ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่สุดในตลาดออสเตรเลียประกาศยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single use plastic shopping bags) แก่ลูกค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้านำถุงพลาสติกหรือถุงผ้ามาเอง โดยเริ่มจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลแบบใช้ซ้ำ (Reusable recycled plastic bag) ในราคา 15 เซ็นต์ (ประมาณ 4.5 บาท) ณ บริเวณจุดชำระเงินด้วยตนเองให้แก่ผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้เตรียมถุงมาจากบ้านแต่มีการซื้อสินค้าในปริมาณมากและมีความจำเป็นต้องใช้ถุงใส่ของเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะพลาสติกเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถุง Reusable recycled plastic

ในช่วงต้นปี 2565 Woolworths เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตรายแรกที่ได้เริ่มทยอยยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลแบบใช้ซ้ำให้แก่ลูกค้า ณ จุดขาย ในรัฐต่างๆ ได้แก่ เขตปกครอง Australian Capital Territory (ACT) เขตปกครองทางตอนเหนือ Northern Territory (NT) รัฐ South Australia (SA) รัฐ Western Australia (WA) และรัฐ Queensland เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในอุตสาหกรรมรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดและลดปริมาณขยะพลาสติกฝังกลบให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา Woolworths ยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิล ณ บริเวณจุดชำระเงินด้วยตนเองให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มอีก 3 รัฐ ได้แก่ รัฐ New South Wales (NSW) รัฐ Victoria (VIC) และรัฐ Tasmania (TAS) ซึ่งจะมีผลให้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566  ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต Woolworths  ทุกสาขาทั่วออสเตรเลียจะไม่มีการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลแบบใช้ซ้ำอีกต่อไป

การใช้นโยบายดังกล่าวจะช่วยลดขยะพลาสติกได้มากกว่า 9,000 ตันต่อปี ภายหลังการประกาศนโยบายยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลให้แก่ผู้บริโภคได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคออสเตรเลียเป็นอย่างดี

โปรแกรม Swap-a-box ถุงกระดาษรีไซเคิลและถุง Bag for good ที่ Woolworths เสนอเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า
ถุง Bag for good แบบใช้ซำ้ของ Woolworths

อย่างไรก็ตาม Woolworths ได้เสนอถุงกระดาษที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล (ราคา 20 เซ็นต์หรือประมาณ 4.50 บาท) ให้บริการแก่ผู้บริโภคและยังคงจำหน่ายถุง Bag For Good แบบใช้ซ้ำให้แก่ลูกค้า รวมถึง เริ่มทดลองโปรแกรมนำร่องที่เรียกว่า Swap-a-box ในบางสาขาเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแบบ Click & Collect Order และในร้านค้าด้วย

Source: www.coles.com.au

ล่าสุด Coles ซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เป็นอันดับ 2 ในตลาดออสเตรเลียซึ่งมีนโยบายลดขยะพลาสติกเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ Woolworths ได้ประกาศยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลแบบใช้ซ้ำทั่วประเทศ (ทั้งในร้านค้าและการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์) ภายในเดือนมิถุนายน 2566 และคาดว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีจะช่วยลดขยะถุงพลาสติกได้ประมาณ 230 ล้านใบ รวมถึง Coles ได้ส่งเสริมแนวคิด Bring your own reusable bag (BYO) ในการนำถุงมาเองจากบ้าน และได้เริ่มทดลองขายถุงกระดาษรีไซเคิล 100% (ราคา 25 เซ็นต์หรือประมาณ 5.8 บาท) ที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 6 กิโลกรัมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมนโยบายยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกแบบบางเบาชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ณ จุดชำระเงินที่ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งช่วยลดการผลิตถุงพลาสติกในอุตสาหกรรมผลิตได้ประมาณ 14,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 90% และถุงพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 50% ยังคงมีให้บริการสำหรับโซนอาหารสด ผักและผลไม้ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นเขตปกครอง Australian Capital Territory (ACT) ซึ่งได้เริ่มใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากแป้งข้าวโพดแทนถุงพลาสติกรีไซเคิล

…………………………………………………………………………………………………………………..

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

www.businessnewsaustralia.com

www.woolworthsgroup.com.au

www.coles.com.au

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login