หน้าแรกTrade insight > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เช่าทรัพย์สินที่จำเป็นในการให้บริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าการลงทุน โครงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 สคต.คุนหมิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เช่าทรัพย์สินที่จำเป็นในการให้บริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าการลงทุน โครงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 สคต.คุนหมิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login