หน้าแรกTrade insight > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างผู้รับเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่าน Banner ในเว็บไซต์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างผู้รับเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่าน Banner ในเว็บไซต์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login