หน้าแรกTrade insight > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ของ สคต. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ของ สคต. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login