หน้าแรกTrade insight > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลคนที่ 1 สคต.คุนหมิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลคนที่ 1 สคต.คุนหมิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login