หน้าแรกTrade insight > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ: จ้างเหมาะบุคคลท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ (Local Expertise) โครงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน สคต.คุนหมิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ: จ้างเหมาะบุคคลท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ (Local Expertise) โครงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน สคต.คุนหมิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login