หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่าคึกคัก 9 เดือนแรก มีขบวนรถไฟใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 192.3

ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่าคึกคัก 9 เดือนแรก มีขบวนรถไฟใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 192.3

ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่าคึกคัก 9 เดือนแรก มีขบวนรถไฟใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 192.3

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 สำนักศุลกากรเมืองหวยฮว่า มณฑลหูหนาน รายงานข้อมูลว่า ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่า (Huaihua International Land Port, 怀化国际陆港) ได้มีขบวนรถไฟขนส่งสินค้า จำนวน 315 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 192.3 เป็นขบวนรถไฟทางรางเชื่อมทางทะเล จำนวน 267 ขบวน ขบวนรถไฟจีน – ลาว จำนวน 36 ขบวน ขบวนรถไฟจีน – เวียดนาม จำนวน 12 ขบวน ทั้งหมดมีตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 15,760 ตู้ ปริมาณสินค้าที่ขนส่งมากกว่า 383,000 ตัน มูลค่ามากกว่า 1,400 ล้านหยวน

ปัจจุบัน ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่าได้เปิดเที่ยวขบวนรถไฟขนส่งสินคค้าตามเส้นทางรถไฟจีน – ลาว เส้นทางรถไฟจีน – เวียดนาม และเส้นทางรถไฟทางรางเชื่อมทางทะเลที่ไปสู่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือชินโจว ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือเป๋ยไห่ ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ท่าเรือจ้านเจียง (มณฑลกวางตุ้ง) ท่าเรือหนานชา (มณฑลกวางตุ้ง) เป็นประจำ โครงการด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่าเริ่มเปิดก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยใช้เวลา 3 เดือนก็สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับด่านทางรถไฟเสร็จเรียบร้อย และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขบวนรถไฟเมืองหวยฮว่าเที่ยวรถไฟปฐมฤกษ์ได้เริ่มใช้งานจริง ต่อมาวันที่ 6 มกราคม 2565 ขบวนรถไฟจีน – ลาว (เวียงจันทน์) และวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ขบวนรถไฟจีน – เวียดนาม (เมืองฮานอย) ก็ได้เปิดใช้งานตามมา ซึ่งทำให้อัตราสัดส่วนการขนส่งสินค้า เช่น กระเป๋า แป้งมันสําปะหลัง ผลิตภัณฑ์เคมี ของใช้ในชีวิตประจำวันและวัสดุเหล็กกล้า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้เมื่อปี 2565 จำนวนขบวนรถไฟที่วิ่งไปสู่ประเทศอาเซียนติดเป็นอันดับ 6 ของประเทศจีน

ยกตัวอย่างเช่น แป้งมันสําปะหลังนําเข้า ศุลกากรเมืองหวยฮว่า ได้สร้างกลไกประสานงานกับศุลกากรด่านชายแดนที่สำคัญที่ “เส้นทางการขนส่งทางบกเชื่อมกับทางทะเลใหม่แห่งภาคตะวันตก”(New Western Land-Sea Corridor – NWLSC) เช่น ด่านบ่อหาน ด่านรถไฟผิงเสียง ด่านท่าเรือชินโจว ซึ่งสามารถทำให้ขบวนรถไฟนำเข้าแป้งมันสำปะหลังเคลื่อนถึงเมืองหวยฮว่าและพิธีการศุลกากรที่นี่โดยตรง ช่วง 8 เดือนแรก ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่ามีการนำเข้าแป้งมันสำปะหลังปริมาณ 10,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 677.4 ส่วนมากนำเข้าจากประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท Hunan Xiantong Industrial Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจส่งออกกระเป๋าของมณฑลหูหนาน โดยใช้บริการขนส่งของด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่า ให้ข้อมูลว่า บริษัทเริ่มส่งออกกระเป๋าไปตลาดสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 โดยขนส่งตามเส้นทางออกจากด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่าไปสู่ท่าเรือหนานซาของเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง แล้วส่งสินค้าออกจากท่าเรือหนานซา รัฐบาลมีการอุดหนุนค่าขนส่งทางรถไฟ ซึ่งค่าขนส่งระหว่างเมืองหวยฮว่า – ท่าเรือหนานซาจาก 9,500 หยวนต่อตู้ลดเป็น 2,000 หยวนต่อตู้ ส่งเสริมให้บริษัทได้ส่งออกกระเป๋าโดยใช้บริการขนส่งดังกล่าวเป็นจำนวน 210 ตู้คอนเทนเนอร์ในช่วง 8 เดือนแรก

เมืองหวยฮว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของของ “เส้นทางการขนส่งทางบกเชื่อมกับทางทะเลใหม่แห่งภาคตะวันตก” เป็นเมืองจุดเชื่อมต่อที่สําคัญเพียงแห่งเดียวในหูหนานที่รวมอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติของเส้นทางดังกล่าว รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าอาเซียนแห่งเดียวในบรรดาศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมด 5 แห่งของมณฑลหูหนาน อีก 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าท่าอากาศนานาชาติเมืองฉางซา ศูนย์กระจายสินค้าขบวนรถไฟจีน – ยุโรป ศูนย์กระจายสินค้าทางแม่น้ำเชื่อมทางทะเลเมืองเยว่หยาง และศูนย์กระจายสินค้าการขนส่งทางเรือต่อรางเมืองจูโจว ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา ศุลกากรเมืองหวยฮว่าได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการยกระดับผ่านด่านของสินค้า อาทิ “การผ่านด่านแบบรวดเร็วสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกผ่านทางระไฟ” “การบรรจุสินค้าขึ้นรถไฟทันทีเมื่อสินค้าถึงด่าน” “การส่งมอบสินค้าทันทีหลังจากสินค้าเข้าด่าน” “การลดขั้นตนการยื่นขอพิธีการศุลกากร” เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ลดเวลาการขนส่งสูงสุดถึงร้อยละ 30

ช่วง 8 เดือนแรก มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานอยู่ที่ 419,900 ล้านหยวน ส่วนมูลค่านำเข้า 136,900 ล้านหยวน เพิ่มชึ้นร้อยละ 200

ความเห็น สคต.หนานหนิง มณฑลหูหนานตั้งอยู่ภาคกลางของจีน โดยไม่มีพื้นที่ติดกับชายแดนและทะเล แต่เป็นมณฑลที่มีเศรษฐกิจดีของจีน GDP ในปีปี 2565 ติดเป็นอันดับที่ 9 ในบรรดา 31 มณฑลของประเทศจีน มูลค่าการค้าต่างประเทศติดเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศจีน ส่วนเมืองหวยฮว่าเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญที่นำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของมณฑลหูหนาน รวมถึงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น แป้งมันสำปะหลัง เคมีภัณฑ์ เหล็กกล้า สินค้าอาหาร เป็นต้น การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยมายังเมืองหวยฮว่าจะใช้เส้นทางผ่านท่าเรือของไทย – ท่าเรือชินโจว (อ่าวเป่ยปู้) เขตฯ กว่างซีจ้วง – เมืองหลิ่วโจ เขตฯ กว่างซีจ้วง เมืองหวยฮวา – มณฑลหูหนาน  ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 8 วัน ก่อนหน้าเมืองหวยฮว่านำเข้าสินค้าไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีนำเข้าผ่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้และขนต่อทางแม่น้ำแยงซีเกียงเพื่อมาถึงเมืองหวยฮว่า หลังจากเปลี่ยนใช้โมเดลการขนส่งทางเรือต่อรางทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลงมากกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากใช้เวลาการขนส่งน้อยลงและขั้นตอนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เมืองหวยฮว่าเป็นโอกาสสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์/สินค้าอาหารไทยที่ประสงค์เข้าสู่ตลาดมณฑลหูหนาน รวมถึงกระจายไปยังตลาดภูมิภาคจีนตอนใน โดยเฉพาะในการใช้โมเดลขนส่งในรูปแบบเรือต่อรางที่ผ่านท่าเรือชินโจว หากมีผู้ประกอบการที่ประสงค์ข้อมูลเพิ่มเดิม สามารถติดต่อได้ที่ สคต.หนานหนิง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

http://www.hn.chinanews.com.cn/news/sxdt/2023/1009/481166.html

http://www.chinanews.com.cn/cj/2023/09-05/10072718.shtml

http://hn.people.com.cn/n2/2021/0914/c336521-34912777.html

https://www.ndrc.gov.cn/fggz/qykf/xxjc/202108/t20210831_1295817.html

http://www.xxnet.com.cn/news/content/2023-09/14/content_309370.html

https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/05-05/10002087.shtml

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login