หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Wellness > จำนวนชาวมิลเลเนียลแซงหน้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ครั้งแรกในแคนาดา

จำนวนชาวมิลเลเนียลแซงหน้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ครั้งแรกในแคนาดา

 

สำนักงานสถิติแคนาดา ได้มีรายงานจำนวนประชากรในประเทศโดยแยกตามกลุ่มอายุและเพศปี 2566 พบว่า จำนวนประชากรกลุ่มมิลเลนเนียลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1981-1996 มีจำนวนแซงหน้าประชากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์แล้วหลังจากเคยเป็นกลุ่มประชากรหลักของประเทศมาหลายสิบปี โดยปัจจุบันสัดส่วนชาวมิลเลนเนียลอยู่ที่ร้อยละ 23 ของประชากรแคนาดาทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านนมา คงได้เห็นว่าหลายๆ ประเทศรวมถึงแคนาดาเผชิญกับสถานการณ์จำนวนประชากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เพิ่มขึ้นมาก จนกระทบต่อภาคการค้าและเศรษฐกิจในบางแห่ง ซึ่งรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องหาวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นระบบการรักษาพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการผู้สูงอายุ นโยบายเปิดรับผู้อพยพต่างชาติเพื่อมารองรับสังคมการทำงาน รวมไปถึงในส่วนผู้ประกอบการธุรกิจที่ทำการศึกษาตลาดสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตในกลุ่มลูกค้าเบบี้บูมเมอร์

 

อย่างไรก็ดี ณ วันนี้สัดส่วนโครงสร้างประชากรแคนาดาได้เปลี่ยนไป โดยข้อมูลสำมะโนประชากรแคนาดาเดือนกรกฎาคม 2566 เผยข้อมูลอายุเฉลี่ยชาวแคนาดาอยู่ที่ 41.6 ปีลดลงจากปีก่อนหน้าที่อายุเฉลี่ย 41.7 ปี ถือเป็นการลดลงของอายุเฉลี่ยครั้งแรกนับแต่ปีค.ศ. 1958 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลดังล่าว เผยว่า สัดส่วนของจำนวนประชากรกลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน จำนวนประชากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์และ Gen X ปรับลดลง

ซึ่งนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการเปิดรับผู้อพยพชาวต่างชาติของรัฐบาลแคนาดาชุดปัจจุบันที่ตั้งเป้ารับผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศ 1.5 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2025 ได้มีส่วนเข้ามาเพิ่มสัดส่วนประชากรวัยทำงานในประเทศอย่างรวดเร็ว โดยปีที่ผ่านมาพบจำนวนกลุ่มวัยทำงานเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกหลังลดลงมาตลอดเป็นเวลา 15 ปี ในทางกลับกัน เมื่อจำนวนวัยทำงานอยู่ในอัตราเพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องวางแผนระบบสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับการใช้งานของพลเมือง เช่น ที่พักอาศัย การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ ตามมา

 

นอกจากนั้น สำนักงานสถิติยังระบุข้อมูลจำนวนประชากรกลุ่ม Gen Z ผู้ที่เกิดระหว่างปีค.ศ. 1997–2012 เป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากเป็นลำดับที่ 3 ของแคนาดา และคาดว่าจะแซงหน้าจำนวนประชากรกลุ่มมิลเลนเนียลได้ในช่วงปีค.ศ. 2038-2053

 

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ  การเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องของคนในแต่ละช่วงวัย จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มมิลเลนเนียลจัดเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น เนื่องจากอยู่ในวัยทำงานและมีรายได้ดี จึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในหลายๆ กลุ่มให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี กลุ่มมิลเลนเนียลเป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับสื่อโซเชียลมีเดียค่อนข้างมาก นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ เน้นสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ มุ่งเป้ากับนวัตกรรม และสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคยุคใหม่นี้ เพื่อความสำเร็จกับสินค้าและบริการในการเข้าถึงตลาดชาวมิลเลนเนียล


ที่มาของบทความ https://www.ctvnews.ca/canada/millennials-outnumber-baby-boomers-for-first-time-statistics-canada-1.6777386

โดย…สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

อ่านข่าวฉบับเต็ม : จำนวนชาวมิลเลเนียลแซงหน้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ครั้งแรกในแคนาดา

Login