หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > จับตามองแนวโน้มเครื่องหอมและน้ำหอมในตลาดจีน

จับตามองแนวโน้มเครื่องหอมและน้ำหอมในตลาดจีน

1.ความหมายของเครื่องหอมและน้ำหอม

เครื่องหอม หมายถึงสิ่งของหรือวัตถุให้ความหอม ซึ่งมีกลิ่นหอมและสามารถรับความรู้สึกได้ด้วยการดม น้ำหอมใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยหรือสารประกอบให้กลิ่น สารฟิกเซทีฟที่มีกลิ่นหอม ซึ่งใช้เพื่อให้ร่างกายมนุษย์ สัตว์ อาหาร สิ่งของหรือพื้นที่อยู่อาศัยมีกลิ่นที่น่าพึงพอใจ

 

2.มูลค่าตลาด

จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดเครื่องหอมและน้ำหอมของจีนสูงถึง 10,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 และคาดว่าจะสูงถึง 30,000 ล้านหยวนในปี 2568 ตลาดเครื่องหอมและน้ำหอมของจีนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาดเครื่องหอมและน้ำหอมทั่วโลก ถึงแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อัตราเติบโตของตลาดน้ำหอมของจีนดลง แต่นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 นี้จะทำให้อุตสาหกรรมเครื่องหอมและน้ำหอมของจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นตลาดที่สำคัญในวงการเครื่องหอมและน้ำหอมของทั่วโลกได้ในอนาคต

3.สถิติการนำเข้าและส่งออกเครื่องหอมและน้ำหอมของจีน

จีนนำเข้าเครื่องหอมและน้ำหอมจากประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 3303 , 3307 , 3338 , 3399 , 330400 , 330500)

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566

จีนส่งออกเครื่องหอมและน้ำหอมไปยังประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 3303 , 3307 , 3338 , 3399 , 330400 , 330500)

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566

4.การบริโภค

จากข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้บริโภคเครื่องหอมและน้ำหอมในประเทศจีนเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง      24-40 ปีเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 77.2 ของผู้บริโภคเครื่องหอมและน้ำหอมทั่วจีน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีรายได้เดือนละ 5,000-15,000 หยวนและอยู๋ในเมืองระดับสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.3

นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสนใจในด้านปัจจัยของการบริโภคเครื่องหอมและน้ำหอม โดยจะให้ความสำคัญในด้านกลิ่นหอมเป็นหลัก ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า ผู้บริโภคเพศหญิงที่ตัดสินใจเลือกซื้อจากกลิ่นหอมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และผู้บริโภคเพศชายตัดสินใจเลือกซื้อจากกลิ่นหอมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.80 ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคจีนให้ความสำคัญ เช่น ปัจจัยด้านราคา แบรนด์และโน้ตกลิ่น เป็นต้น

5.ราคาน้ำหอม

6.ประเภทเครื่องหอมและน้ำหอมที่นิยมในจีน

เครื่องหอมและน้ำหอมที่ผู้บริโภคชาวจีนชอบซื้อ

7.ช่องทางการจำหน่ายเครื่องหอมและน้ำหอมในตลาดจีน

8.ตัวอย่างเครื่องหอมและน้ำหอมในจีน

9.แนวโน้มของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและน้ำหอมในจีน

9.1 ปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศครองสัดส่วนตลาดเครื่องหอมและน้ำหอมทั่วโลกมากกว่าบริษัทเครื่องหอมและน้ำหอมของประเทศจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทของจีนมีการเรียนรู้เทคนิคการผลิต นวัตกรรมการผลิตและการอบรมบุคลากรจากต่างประเทศ รวมถึงการร่วมมือในการพัฒนาเครื่องหอมและน้ำหอมกับบริษัทต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้สูงขึ้น

9.2 ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สินค้าเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 เนื่องจากโควิด-19 ทำให้มีจำนวนของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่แต่ในที่พักอาศัยมากขึ้น และเครื่องหอมทำให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น จะเห็นได้ว่าสินค้าเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านมีสัดส่วนทางการตลาดมากขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องหอมและน้ำหอม

9.3 กลุ่มผู้บริโภคเครื่องหอมและน้ำหอมในจีนมีความหลากหลายมากขึ้น โดยในไตรมาสแรกของปี 2564 มีจำนวนผู้บริโภคเพศชายที่เลือกซื้อน้ำหอมเฉพาะในแพลตฟอร์ม T-mall มากถึง 460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 ซึ่งจะเห็นว่าสินค้าเครื่องหอมและน้ำหอมเริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างมากขึ้น ทำให้การผลิตสินค้าดังกล่าวในประเทศจีนจำเป็นต้องมีความหลากหลายและใส่ใจในรายละเอียดยิ่งขึ้น

9.4 แม้ว่าสินค้าเครื่องหอมและน้ำหอมจากต่างประเทศจะมีความเข็งแกร่งและความสมบูรณ์มากกว่าในแง่ของเทคโนโลยีการผลิต แต่ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับกลิ่นแบบตะวันออกและกลิ่นแบบจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเหตุนี้ แบรนด์เครื่องหอมและน้ำหอมของจีนจะมีความได้เปรียบมากกว่าในด้านกลิ่น และสามารถใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มตะวันออกและกลุ่ม Generation Z

ความคิดเห็น สคต.

จีนเป็นตลาดใหญ่ที่มีการบริโภคเครื่องหอมและน้ำหอมสูง และภายในตลาดจีนก็มีสินค้าเครื่องหอมและน้ำหอมจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและของจีนเอง ส่งผลให้ตลาดเครื่องหอมและน้ำหอมมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพ ราคา กลิ่นและความหลากหลายของสินค้า ดังนั้น การสร้างจุดเด่นและจุดขายของสินค้าเครื่องหอมและน้ำหอมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคจีนในยุคปัจจุบัน

สินค้าเครื่องหอมและน้ำหอมของไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังตลาดจีน เพียงแต่จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพ/กลิ่นหอม และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านการค้ารูปแบบ Online อาจจะใช้ KOL/เน็ตไอดอลในการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า สร้างคอนเทนต์และเรื่องราวผ่านโซเซียลมีเดียฝนตลาดจีน เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ นอกจากนี้ การพัฒนากลิ่นหอมให้เป็นกลิ่นสไตล์จีนก็จะเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคในตลาดจีนมากขึ้น หรือการพัฒนาสินค้าด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เนื่องจากนอกจากชาวจีนจะนิยมเลือกซื้อเพื่อใช้เองแล้ว ยังนิยมส่งมอบของขวัญให้แก่ญาติมิตรสหายในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ อีกด้วย

 

*****************************************

ที่มา :

https://www.iimedia.cn/c400/87714.html

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login