หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > คู่แข่งไทยในตลาดจีนเพิ่มขึ้น รังนกเวียดนามล็อตแรกได้นำเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการแล้ว

คู่แข่งไทยในตลาดจีนเพิ่มขึ้น รังนกเวียดนามล็อตแรกได้นำเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการแล้ว

คู่แข่งไทยในตลาดจีนเพิ่มขึ้น รังนกเวียดนามล็อตแรกได้นำเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2023 รังนกเวียดนามน้ำหนัก 100 กิโลกรัม มูลค่า 9.07 แสนหยวนได้ขนส่งถึงด่านโหย่วอี้กวาน อำเภอระดับเมืองผิงเสียงที่ภายใต้สังกัดของเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของประเทศจีน ผ่านการตรวจสอบและกักกันโรคของศุลกากร และได้ผ่านด่านเข้าสู่ประเทศจีนอย่างเรียบร้อย สะท้อนให้เห็นถึงรังนกเวียดนามล็อตแรกที่ได้นำเข้าสู่ประเทสจีนอย่างเป็นทางการ เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกรังนกไปยังประเทศจีนอย่างเป็นทางการ จากประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

สำหรับการนำเข้ารังนกเวียดนาม ศุลกากรด่านโหย่วอี้กวานให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีการอำนวยความสะดวกในการพิธีการศูลกากร กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีการประสานงานกับบริษัทนำเข้าล่วงหน้าและให้คำแนะนำด้านการยื่นสำแดงอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดในพิธีสารการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกรังนกเวียดนามไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบใบรับรองสินค้า บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และคุณภาพของสินค้าอย่างเคร่งครัดในกระบวนการตรวจสอบและกักกันสินค้า เพื่อรับรองเรื่องความปลอดภัยด้านคุณภาพในการนำเข้ารังนกเวียดนาม

Mr. Yang Youcai ประธานบริษัท Guangxi Haiyan Health Industry Investment Management Group ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้ารังนกเวียดนามในครั้งนี้ ให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์รังนกเป็นสินค้าที่ผลิตสำคัญของบริษัท ก่อนหน้านี้ บริษัทนำเข้ารังนกจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็นหลัก เนื่องจากความต้องการตลาดสูง จึงทำให้วัตถุดิบไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ปัจจุบัน บริษัทได้นำเข้ารังนกเวียดนามผ่านด่านโหย่วอี้กวานอย่างสำเร็จ ส่งเสริมให้แหล่งนำเข้ารังนกของบริษัทเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2022 ศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ประกาศพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกรังนกเวียดนามไปยังประเทศจีนระหว่างศุลกากรแห่งชาติจีนกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม โดยระบุว่า อนุญาตการนำเข้ารังนกเวียดนามที่ผ่านมาตรฐานตั้งแต่วันที่ประกาศนี้  โดยรังนกที่ได้รับอนุญาตนำเข้าเป็นรังนกบริสุทธิ์ (รังนกที่ผ่านการคัดขนออกและทำความสะอาดแล้ว) และผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

อุตสาหกรรมรังนกของเวียดนามมีการพัฒนาและเติบโตตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบัน เวียดนามมีผู้ประกอบการในรังนกมากกว่า 22,000 ราย ผลผลิตต่อปีประมาณ 120 ตัน มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 3% ของผลผลิตรังนกทั้งหมดของโลก โรงงานแปรรูปรังนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ GACC และได้ประกาศรายชื่อแล้ว มีจำนวน 5 ราย

สถานการณ์บริโภครังนกในจีน

ประเทศจีนเป็นประเทศผู้บริโภครังนกที่ใหญ่ที่สุดของโลก ปี 2021 ตลาดรังนกในประเทศจีนมีมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านหยวน ขยายตัว 33% (YOY) จนถึงสิ้นปี 2021 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรังนกเพื่อบริโภคที่ได้เข้าระบบตรวจสอบย้อนกลับของ Chinese Academy of Inspection and Quarantine (CAIQ ) มีจำนวน 18,468 ราย ประกอบด้วยบริษัทจีน 18,397 ราย (บริษัทแปรรูป 100 ราย บริษัทนำเข้า 682 ราย บริษัทจำหน่าย 17,615 ราย) และบริษัทแปรรูปต่างประเทศ 71 ราย โดยมีผู้บริโภคใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจำนวน 17.5 ล้านครั้ง ตลาดบริโภคหลัก ประกอบด้วย ตลาดสตรีมีครรภ์ ตลาดคนรักษาสุขภาพ ตลาดของขวัญของกำนัล และตลาดอาหารทั่วไป โดยกลุ่มผู้บริโภคส่วนมากเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 60%

สถานการณ์นำเข้ารังนกในจีน

ตลาดจีนต้องพึ่งพาการนำเข้ารังนกเป็นหลัก ปัจจุบัน จีนอนุญาตนำเข้ารังนกจากต่างประเทศเป็นจำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโตนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โรงงานแปรรูปที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ GACC ทั้งหมด 99 ราย ประกอบด้วย มาเลเซีย 49 ราย อินโตนีเซีย 40 ราย ไทย 5 ราย และเวียดนาม 5 ราย

ข้อมูลจาก GACC พบว่า ช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2023 ประเทศจีนนำเข้ารังนก ( HS code : 04109010) ทั้งหมด 485,446 กิโลกรัม มูลค่า 4,173,326,870 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย รังนกอินโดนีเซีย 2,821,457,029 หยวน รังนกมาเลเซีย 1,347,212,193 หยวน และรังนกไทย 4,657,648 หยวน

สถานการณ์รังนกไทย

รังนกไทยได้รับอนุญาตนำเข้าสู่ประเทศจีนผ่าน GACC ในเมื่อวันที่ 25 สิหาคม 2017 ปริมาณการนำเข้ารังนกจากไทยของจีน ดังนี้

ไทยมีรังนกบ้าน หรือ รังนกคอนโด มีจำนวน 10,020 หลัง ถ้ำรังนกที่ขึ้นทะเบียนสามารถส่งออกได้มีจำนวน 21 ถ้ำ สามารถผลิตรังนกได้ ปีละ 8 ตัน โรงงานแปรรูปที่ขึ้นทะเบียนกับ GACC จำนวน 5 ราย ได้แก่

 

No. บริษัท CHINA REG. NO. OVERSEAS REG. NO. วันที่ขึ้นทะเบียน วันที่กำหนด
1 Siam South Sea Bird’s Nest Co.,Ltd. CTHA03011808010001 EST.285  2018/8/1  2028/7/31
2 SIAM INTERNATIONAL BIRD NEST CO.,LTD. CTHA03011808010002 EST.301 2018/8/1 2028/7/31
3 POWER STAR ENTERPRISE CO., LTD. CTHA03012207080001 EST.326 2022/7/8 2027/7/8
4 T.T.S.BEVERAGE CO., LTD. CTHA03012310200002 EST.249 2023/10/20 2028/10/20
5 NATURAL NEST CO., LTD. CTHA03012310200003 EST.382 2023/10/20 2028/10/20

 

ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2023 ประเทศจีนนำเข้ารังนกจากไทยมีปริมาณ 384 กิโลกรัม มูลค่า 4,657,648 หยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.11 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า หลังจากโรงงานแรปรูปรังนกไทยได้ขึ้นทะเบียนกับ GACC เพิ่มเติมอีก 2 ราย มูลค่านำเข้ารังนกไทยมายังจีนจะมีโอกาสเพิ่มมูลค่าในเวลาต่อไป

ความคิดเห็น สคต. ณ เมืองหนานหนิง รังนกไทยที่ตลาดจีนเทียบกับรังนกประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียแล้ว ยังถือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมาก และหลังจากรังนกเวียดนามได้เข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการ จะเป็นคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีกรายสำหรับรังนกไทยในตลาดจีน เนื่องจากว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่บริโภครังนกจำนวนมาก ความต้องการบริโภคของชาวจีนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเหตุการณ์แพร่บาดไวรัสโควิส-19 จึงเป็นโอกาสรังนกไทยในตลาดจีนที่มหาศาล สคต.หนานหนิงได้ค้นหาข้อมูลพบว่า รังนกไทยที่จำหน่ายในตลาดจีนส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูปพร้อมรับประทานผ่านช่องทางจำหน่ายแพลตฟอร์ม E-commerce เป็นหลัก และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น แบรนด์ Ninest, Nana, Boki, Bwell, B BIRD Bird Nest , Blumarine ฯลฯ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์ส่งออกรังนกไปยังจีนควรเร่งใช้โอกาสหลังเหตุการณ์แพร่บาดไวรัสโควิส-19 ที่ประชาชนจีนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น รวมถึงโอกาสของนโยบายลูกคนที่สอง (เริ่มดำเนิน ตุลาคม 2558) และลูกคนที่สาม (เริ่มดำเนิน สิงหาคม 2564) ของจีน ทำให้สตรีมีครรภ์มีจำนวนเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ความต้องการบริโภครังนกเพิ่มขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์รังนกและยึดคุณภาพเป็นจุดขายสำคัญ และสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดจีน

……………………………………………………………………………………………….

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

แหล่งที่มา

http://www.pxszf.gov.cn/xwzx_1560/zwyw/t17481369.shtml

https://yndaily.yunnan.cn/content/202212/01/content_108329.html

https://mp.weixin.qq.com/s/c5Mxi3K_Lb-puvJGjPOYgw

http://stats.customs.gov.cn/

อ่านข่าวฉบับเต็ม : คู่แข่งไทยในตลาดจีนเพิ่มขึ้น รังนกเวียดนามล็อตแรกได้นำเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการแล้ว

Login